Нови европейски правила за биологично земеделие

0

На 28 юни 2017 г. малтийското председателство и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение за цялостно преразглеждане на настоящите правила на ЕС за биологично производство и етикетиране на биологични продукти.

Договореният регламент съдържа по-съвременни и единни правила за целия ЕС с оглед на това да се насърчава устойчивото развитие на биологично производство в ЕС. Новите правила имат за цел и да гарантират лоялна конкуренция за земеделските стопани и оператори, да предотвратяват измамите и нелоялните практики и да повишат доверието на клиентите в органичните продукти.

„Хората искат по-екологосъобразна и здравословна храна и търсенето за биологични продукти в ЕС нараства с всеки изминат ден. Горди сме да обявим постигнатото споразумение относно новите правила, които ще отключат потенциала на биологичния сектор, ще подпомогнат земеделските стопани и ще повишат доверието на потребителите“.

Клинт Камилери, парламентарен секретар, отговарящ за земеделието, рибарството и правата на животните, на Малта и председател на Съвета

Силно очакваното споразумение идва след тригодишни интензивни преговори и ще трябва да бъде одобрено официално от Съвета и Парламента.

Територията на биологичните земеделски земи нарасна над два пъти през последното десетилетие и всяка година 500 000 хектара биват превърнати в земя за биологично производство. Законодателната рамка обаче изостана от това разширяване на пазара и продължава да съдържа различни практики и дерогации.

Новите правила:

ще улеснят биологичните земеделски производители, като ще повишат правната яснота и ще позволят по-нататъшна хармонизация и опростяване на правилата за производство. Редица изключения и дерогации от миналото ще бъдат постепенно отменени след съответни доклади от Комисията.
ще повишат доверието на потребителите, като засилят системата за контрол. Изяснени са и са засилени превантивните и предпазните мерки (напр. ролята и отговорностите на различните контролни органи). С новия регламент се въвеждат проверки на търговците на дребно, както и основан на риска подход към проверките, с което се намалява административната тежест за операторите като цяло и по-специално за МСП. Специалните проверки на биологичното земеделие ще бъдат допълнени с неотдавна въведените правила за официалния контрол по агрохранителната верига.
Официален контрол
ще направят по-справедлива конкуренцията между продуктите от ЕС и вносните продукти. Системата на съответствиеще стане обичайна по отношение на признаването на частни контролни органи в трети държави. Това означава, че тези органи ще трябва да спазват правилата на ЕС за производство и контрол, когато решават дали даден продукт за износ на пазара на ЕС е биологичен или не. Нещо повече, договарянето на нови търговски споразумения с трети държави ще даде възможност на операторите от ЕС да намерят нови пазарни възможности извън Европа.
ще имат по-широк обхват, включващ по-голям набор от продукти (напр. сол, корк, пчелен восък, мате, лозови листа, сърцевини от палмово дърво) и допълнителни правила за производство (напр. за отглеждането на елени, зайци и домашни птици).
ще подпомогнат дребните земеделски стопани чрез въвеждането на нова система на групово сертифициране. По този начин за дребните земеделски производители ще стане по-лесно да преминат към биологично земеделие, като ще намалеят разходите за проверка и сертифициране, както и съответната административна тежест.
ще осигурят по-единен подход към пестицидите. С новия регламент се хармонизират предпазните мерки, с което се повишава правната сигурност. Същевременно в него е заложена гъвкавост в случай, че трябва да бъдат предприети мерки при наличието на неразрешени вещества, така че да бъдат отразени различните условия в отделните държави членки. Това означава, че страните, които вече разполагат с национални правила по отношение на прагове за неразрешените вещества, ще могат да ги запазят. Четири години след влизането в сила на новите правила Комисията ще изготви доклад за оценка на националните правила и практики в областта и може да внесе законодателно предложение за по-нататъшно хармонизиране на правилата по отношение на праговете за неразрешени вещества.
ще отменят постепенно дерогациитеза производство в отделни лехи в оранжериите. Земеделските стопани, които използват отделни лехи в оранжериите към 28 юни 2017 г. в Дания, Швеция и Финландия, ще могат да продължат да прилагат тази практика 10 години. Междувременно Комисията ще направи оценка на съвместимостта на въпросната практика с принципите на биологичното производство и в светлината на резултатите от анализа може да внесе законодателно предложение.
Следващи стъпки

Днешното споразумение трябва да бъде одобрено от Специалния комитет по селско стопанство на Съвета. След цялостно правно и техническо разглеждане на текста и официалното му одобрение от Съвета, новият законодателен акт ще бъде представен на Европейския парламент, за да бъде гласуван на първо четене, както и на Съвета за окончателно приемане.

Новият регламент ще се прилага от 1 юли 2020 г.

КЗ при ЕП

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here