Вие питате – ние отговаряме: Трябва ли да имам регистриран ЖО за да получавам субсидии

0

Дафина: За да взимаш субсидии за крави, трябва ли да имаш регистриран обор. А този който няма регистриран ЖО  не би трябвало да взима – нали така? Към кого би трябвало да се обърна за да подам сигнал за некоректно получаване на субсидии.

Уважаема г-жо Дафина
Говедовъд.ею ще се опита да отговори на Вашия въпрос, но би било по-добре след по-добро и пълно формулиране  на въпроса  да го отнесете до администрацията във вашия район – това са Областната дирекция земеделие и гори и Областната дирекция по безопасност на храните.
Имено тези служби издават необходимите документи за законното отглеждане на животни и съответно получаване на субсидии, ако земеделския производител /фермера/ желае това. Едновременно с това, тези служби имат задача да контролират работата във фермите и изпълнението на десетките Постановления, Наредби, Заповеди, Закони и др. Същите тези служби могат да санкционират тези, които не отговарят на изискванията.
За да се отглеждат животни най-напред трябва да се регистрира животновъден обект. Това става , като се изпълнят исканията изложени в НАРЕДБА № 44 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ
За да предаваш или продаваш мляко трябва обекта ви да бъде регистриран и по чл.137 на ЗВМД. До преди известно време това не беше необходимо. Сега обаче, някои от мерките за подпомагане имат в изискванията си задължително фермата да е регистрирана по този член. Ние ще ви цитираме само какви документи трябва да подготви животновъда:
Чл. 137. (1) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2013 г.) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ, към което прилагат:
– копие от документ за собственост или право на ползване на обекта;
– копие от документ за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията;
– копие от договор с ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта;
– документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.(2) (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2007 г., бр. 7 от 2013 г.) В срок до 7 дни от подаване на заявлението директорът на ОДБХ със заповед назначава комисия за извършване на проверка за съответствието на обекта с ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на животни и хуманно отношение към тях.
  Всъщност, тези документи се изискват и при прилагане на Наредба 44. След като се регистрира животновъдния обект, фермера по желание може да стане земеделски производител и да ползва субсидии, но за това трябва да се регистрира като такъв и трябва да има справка за отглежданите животни в обекта. При желание на фермера да участва в някоя от схемите за подпомагане на животни, те трябва да си подадат заявления в ОДЗГ към които трябва да прибавят и справка за отглежданите животни. Освен това в системата за контрол има пълна картина за броя на животните във фермата. Така че,  ако тези правила  не са спазени, доста трудно някой може да получи субсидии.
Съгласно Наредба 44 за отглеждане на животни за лични нужди от физически лица се въвежда ограничения до: три едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до едногодишна възраст; десет дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 6-месечна възраст;
пет прасета за угояване; три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст; десет зайкини с приплодите; 100 възрастни птици;150 бройлера или подрастващи птици от други видове.
Госпожо Дафина, за повече информация може да се запознаете с Наредба 44 публикувана на нашия саит на адрес:
НАРЕДБА № 44 ЗА ВЕТЕРИНАРНО – МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

Най-краткия отговор на вашия въпрос е, че не би трябвало такива хора да получават субсидии. Тъй като ние не сме държавна институция, нашият отговор няма никаква правна стойност при решаване на такива въпроси. Към споменатите контролни органи трябва да се прибави службата към ДФЗ, която е последната инстанция преди да се преведат парите към ЗП. Преди това обаче същите се проверяват за достоверността на задълженията които са поели.
Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here