Честито за Монбелиард и Симентал в България

0

Само преди няколко дни Националната асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал защитиха новата Развъдна програма за развитие на породите през следващите десет години.

ъгласно ЗЖ Развъдните асоциации трябва на всеки десет години да представят нова развъдна програма. Нашето виждане е, че именно в тази точка на Закона трябва да настъпи промяна, като в рамките на този период асоциациите да имат правото да внасят нови неща в програмата, защото селекцията в световен мащаб се развива с бързи темпове и да не стане така, че спазвайки един закон и една приета програма, да има изоставане в развитието на дадена порода. Вероятно този въпрос ще бъде решен при предстоящите промени в Закона/.

 Г-н Атанасов, който е и председател на Асоциацията ни връчи програмата. Това е втори „жест” който той прави за говедовъдната общност в страната – бе ни предоставен отчетния доклад за 2016 г, който ние публикувахме.

Да си кажем проблемите и да се похвалим с направеното

За съжаление, независимо от това, че отправихме покана до останалите асоциации да ни предоставят материали и запознаем говедовъдите и читателите какво са свършили през годината, никой досега не ни е изпратил информация. Все пак мярката животни по селекционен контрол е една от най-атрактивните, подплатена е с доста голям паричен ресурс, както за асоциациите, така и за фермерите и трябва да се знае как се използват тези средства. Още повече, че в правилата е казано, че трябва да има публичност за дейността.

Какви са новите неща в програмата. На първо място – спазени са всички изисквания на Регламент 2016/1012 на ЕС относно зоотехническите и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине зародишни продукти от тях. Един Регламент който вече е в сила от 2016 г и е „буквара” с изброените дейности. Даден е срок развъдните асоциации да преведат дейността си съгласно неговите изисквания и в края на 2018 г ще започнат проверките относно изпълнението му. На второ място всички операции свързани с контрола на животните са съобразени съгласно изискванията на ИКАР. Работата по развъдните индекси е съобразена с френската развъдна програма, а при симентала съгласно немско-австрийската програма. Не случайно са избрани тези програми, защото изброените държави са водещи при тези породи.

Най-важното и ново това е и въвеждането и на развъдна програма за месодайния симентал.

Развъдната програма е написана върху 84 страници от екип в състав: професор Васил Николов, д-р Светослав Карамфилов, Катина Цонева и разбира се председателя на асоциацията-Атанас Атанасов.

Развъдната цел на асоциацията при селекцията на породата Монбелиард у нас е да се постигне баланс между показателите на млечната и месодайна продуктивност, технологичните и функционални признаци, така че, да се осигури максимална ефективност от отглеждането на животните в конкретната производствена система.

Асоциацията съвсем правилно има вече и селекционна пирамида на породата и минималните цели, които си е поставила за постигане при супер елитните ферми е: млечност за 305 дни – 6700 кг, масленост – 4.1%, протеин-3.5%, соматични клетки- максимум-200 000, продължителност на използване 4.5-5 лактации, междуотелен период – 395 дни.

За всички категории целите ще бъдат: възраст на първо отелване – 26-29 месеца, лесно отелване, висока оцеляемост на приплодите, дълголетие, добър екстериор, здраво виме, добро здравословно състояние, нормален теперамент, доимост – над 2.25 кг/мин. Изброените показатели са включени в упражнявания контрол на стадата. Новите неща има при идентификацията, където постепенно ще започне използването на чипове, е ДНК анализа, и ще стане задължителен. За напред асоциацията се отърсва от консерватизма по отношение някои методи на развъждане, което е продиктувано от други фактори.

За първи път в програма на РА  в глава Методи на развъждане се дава възможност в отделни стада, да се приложи експериментално кръстосване. В този случай, на контролния орган се представят: мотиви за този случай, точна схема за кръстосване, договор с научна организация, под чието наблюдение се извършва кръстосването. Към кръстосването се пристъпва, след получаване на разрешение от компетентния орган. Кръстоските се записват в допълнителен раздел на родословната книга.

Да честитим още веднъж Програмата на говедовъдите от Асоциацията на Монбелиард и Симентал и пожелаем успешното и изпълнение.

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here