Приближаваме към мярка 14 „Хуманно отношение към животните”

0

Незнайно защо се проявява голяма активност по отношение прилагане мярка 14 – „Хуманно отношение към животните”. Фермерите чакат за отваряне на тази мярка повече от пет години, така че едва ли избързването с 15-20 дни ще оправи положението на кандидатстващите. Изненадващо в медиите дори се прояви и проект на Заповед за тази мярка от страна на ДФЗ. Такова нещо досега не се е случвало. Точно обратното имало е Заповеди , но никой не ги виждаше. Има – няма заповед, важното е да стартира мярката. Проекта на Наредбата е публикуван и ще бъде оставен за запознаване до 26.07.2017г Дотогава всеки има право да изрази становище, предложения или оценка. След това мандалото пада и Наредбата трябва да се изпълнява. Много трудно ще се промени нещо. Както видяхме, независимо от протестите и десетките писани писма, нищо не се промени в Наредби 2 и 3.
Така че, все още има време да се разгледа тази Наредба и реагира ако нещо не ви харесва. Има едно условие в Наредбата, по което трябваше да се работи още от миналата година, когато се започна обсъждането и. Става дума за регистрация на фермите по чл.137 от ЗВМД. Те никак не са малко, което означава, че голям брой фермери няма да могат да се възползват от тази програма.
Предстой да се финализира една пет годишна „борба” на животновъдите за отваряне на тази мярка. За това заслуги имат всички животновъдни организации, но през последната година най-голяма е заслугата на Националния съюз на говедовъдите в България.
Първо, в началото за подпомагане не бяха включени крави и биволи, които се отглеждат свободно боксово. Наложи се Председателя на съюза Димитър Зоров да защити тази позиция пред Комитета за наблюдение, а Изпълнителният Директор – Михаил Михайлов – пред Комисията по земеделие към НС. В крайна сметка проекта бе допълнен и справедливо в схемата бяха включени отглежданите животни свободно боксове, където на практика вложенията за хуманно отношение към животните са и най-големи – електрически поилки, чесалки, постелки, осветление, вентилатори и още много други придобивки за животните. Някъде дори има и осигурена музика /това не е шега/.
По време на обсъждането на проекта в работната група изключителна активност проявиха Рангел Матански, Панайот Тодоров и Димитър Зоров, вследствие на което предвидената ставка от 27 евро за животинска единица за крави и биволици бе вдигната на 42.71 евро.
Не бяха приети напълно нашите предложения относно връщане на получените суми при отказване от участие в програмата. Също бе намалена площта при пасищното отглеждане – на две ж.е на хектар имайки се в предвид, че не всички фермери разполагат с необходимият брой декари пасища за ж.е .

Всъщност най-голямата бариера за неучастието на говедовъдите в тази схема ще бъде липсата на регистрация на животновъдния обект по чл.137 от ЗВМД.

Проект на Наредба за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

В проекта на наредба се уреждат условията и реда за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. В проектът на наредба са регламентирани: допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията за допустимост към проектите, редът за подаване и одобрение на заявленията за подпомагане и редът за изплащане на помощта.
Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ има за цел осигуряване на условия за отглеждане на животните, водещи до повишаване на хигиената, подобряване на здравето на животните и повишаване на безопасността на труда, осигуряване на качествени и безопасни храни както и опазване на околната среда.
За подпомагане могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните условия:

1. регистрирани са като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопанин (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

2. отговарят на условията за активен земеделски стопанин съгласно чл. 38б Закона за подпомагане на земеделските производители;

3. са собственици и/или ползватели на животновъден обект или животновъден обект-пасище.

Помощта ще се предоставя под формата на годишни плащания за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за период от най-малко 5 години от земеделски стопани, отглеждащи преживни животни.
В проекта на наредба се уреждат условията и реда за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. В проектът на наредба са регламентирани: допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията за допустимост към проектите, редът за подаване и одобрение на заявленията за подпомагане и редът за изплащане на помощта.
Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ има за цел осигуряване на условия за отглеждане на животните, водещи до повишаване на хигиената, подобряване на здравето на животните и повишаване на безопасността на труда, осигуряване на качествени и безопасни храни както и опазване на околната среда.

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните условия:

1. регистрирани са като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопанин (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

2. отговарят на условията за активен земеделски стопанин съгласно чл. 38б Закона за подпомагане на земеделските производители;

3. са собственици и/или ползватели на животновъден обект или животновъден обект-пасище.

Помощта ще се предоставя под формата на годишни плащания за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за период от най-малко 5 години от земеделски стопани, отглеждащи преживни животни.

Д О К Л А Д от д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите
ОТНОСНО: Проект на Наредба за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here