Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

0

Според индикативния график, публикуван от Министерство на земеделието, храните и горите, една дългоочаквана мярка, която беше планирана да отвори още в предходния програмен период, но това не се случи, най-сетне ще види бял свят тази година. Заявления за подпомагане по Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ ще бъдат приемани от края на август до към средата/края на септември. Кандидатстването ще става чрез заявление, определен набор от документи и план-програма (нещо като бизнес план), която ще се подава ежегодно. Поетият ангажимент е за срок от 5 години. Плащанията са до 44 евро за животинска единица/ЖЕ (виж информацията и таблицата по-долу).

Информираме ви, че Интели Агро може да се ангажира с изготвянето на документацията, необходима за кандидатстването. Оставаме на разположение за всякаква допълнителна информация на посочените по-долу координати.

Mярка 14 „Хуманно отношение към животните“

Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“  има за цел осигуряване на условия за отглеждане на животните, водещи до повишаване на хигиената, подобряване на здравето на животните и повишаване на безопасността на труда, осигуряване на качествени и безопасни храни както и опазване на околната среда.

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните условия:

 1. регистрирани са като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопанин (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
 2. отговарят на условията за активен земеделски стопанин съгласно чл. 38б Закона за подпомагане на земеделските производители;
 3. са собственици и/или ползватели на животновъден обект или животновъден обект-пасище.

Помощта ще се предоставя под формата на годишни плащания за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за период от най-малко 5 години от земеделски стопани, отглеждащи преживни животни.

Годишните плащания се предоставят при поемане на ангажимент за изпълнение на следните типове дейности:

 1. Осигуряване на свободна подова площ

Изпълнението на тази операция изисква броят (гъстотата) на отглежданите животни да бъде по-малък от максимално допустимия в нормативните документи. Това, от своя страна, води до по-голямо пространство заемано от едно животно, по-голяма двигателна активност, а от там и до подобряване на здравословното състояние и благополучие. Осигуряването на свободна подова площ, не по-малка от 10 % над задължителния стандарт е свързано с намаляване на броя на отглежданите животни, респективно приходите от продажба.

1.1. Условия за предоставяне на помощта за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт при ЕПЖ

 • Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло до 150 кг. – най-малко 1,7 м2;
 • Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло от 150 кг. до 220 кг. – най-малко 1,9 м2;
 • Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло над 220 кг. – най-малко 2,0 м2;
 • Осигуряване на свободна подова площ за крави над 24 месеца – най-малко 6.6 м2 в помещение и най-малко 6.6 м2 в двор;
 • Осигуряване на свободна подова площ за биволици над 24 месеца – най-малко 7.7 м2 в помещение и най-малко 7.7 м2 в двор. 

1.2. Условия за предоставяне на помощта за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт при ДПЖ

 • За разплодници в помещение 2,4 – 2,6 м2/на двор 3,3 -3,9 м2;
 • За овце и кози майки в помещение 1,1 – 1,5 м2/на двор 1,7 -2,8 м2;
 • За агнета и ярета в помещение 0,44 м2/на двор 0,7 -0,8 м2;
 • За женски шилета и кози за разплод в помещение 0,8 – 1,1 м2/на двор 1,3 -2,2 м2;
 • За мъжки шилета и козлета за разплод в помещение 1,2 – 1,5 м2/на двор 2,2 -2,8 м2;
 • За шилета за угоява в помещение 0,7 – 0,8 м2/на двор 1,7 -2,2 м2;
 1. Осигуряване на свободно отглеждане на открито

Mинимум 160 дни годишно, от които минимум 120 дни за свободно пашуване и 40 дни за свободно отглеждане в двор. Осигуряването на по-дълго отглеждане на открито за ЕПЖ и ДПЖ води до увеличение на разходи за наемане на персонал, както и пропуснати ползи от намален млеконадой. Чрез осигуряване на свободното отглеждане на открито ще се подобри благополучието на отглежданите животните.

Финансови условия

За дейността осигуряване на свободна подова площ размера на компенсаторните плащания възлизат на:

 • За телета и малачета (до 6 месечна възраст) в евро/ЖЕ – 27,46 евро;
 • За крави и биволици над 24 месечна възраст в евро/ЖЕ – 42.71 евро;
 • За осигуряване на свободна подова площ за ДПЖ в евро/ЖЕ – 44,40 евро.

За дейността свободно отглеждане на открито размера на компенсаторните плащания възлиза на:

 • За осигуряване на свободно отглеждане на открито на ЕПЖ в евро/ЖЕ- 24,54 евро;
 • За осигуряване на свободно отглеждане на открито на ДПЖ в евро/ЖЕ- 22,50 евро.

Коефициентът на преобразуване на броя на животните в Животински единици (ЖЕ) е както следва:

Бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък над 2 г. 1 ЖЕ
Животни от рода на едрия рогат добитък от 6 м. до 2 г. 0,6 ЖЕ
Животни от рода на едрия рогат добитък до 6 м. 0,4 ЖЕ
Животни от рода на овцете и козите 0,15 ЖЕ

Марта Йонкова
Експерт „Европейски програми и проекти“
ИнтелиАгро – +359 888 462126

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here