Какво не се вижда от статистиката за червените меса

0

Агростатистика публикува поредния си отчет относно „Дейност на кланиците за червенo месo и производство на месо в България през 2016 година”.
През 2016 г в страната са работели общо 76 кланици от които 68 са търговски дружества / с осем повече от 2015 г/ и 8 еднолични търговци. Хубавото е, че всички кланици са одобрени за извършване на вътреобщностна търговия, съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход. Хубаво е също, че в кланиците произведеното месо през 2016 година е 77 512 тона или с 10.7% повече от 2015 г. Докато в стопанствата е произведено 25 204 тона месо, което е по-малко с 14.8% спрямо 2015 година. С други думи започва да се слага някакъв ред и при клането на животни.
Хубаво е също, че докато все оплакваме Северозападна България, там се колят доста животни и по райони се нареждат на четвърто място в страната, дори и преди Югоизточна България. Нещо повече- увеличено е с 24% добитото месо.
От тука нататък започват и скритите неща.
В справката се вижда, че са заклани в кланиците телета на 8 или под 8 месеца на средно живо тегло от 188.5 кг. Това си е направо отлично постижения, ако цялата група е на осем месеца. Това може да се постигне само от телета от породите Шароле или Белгийско синьо и то при специален режим на хранене  /консултирахме се с експерти които имат опит не само при опитни условия а и на терена/.
При телетата от 8 до 12 месеца отново имаме световен рекорд-337 кг и то при 4000 телета. Браво на тези производители.
Истината е една – просто не са верни датите на раждане.
При кравите, юниците и свинете всичко си е в нормите. При овцете и агнетата обаче цифрите са направо смразяващи – закланите 230 800 бр са били с живо тегло от 16.9 кг и средно кланично тегло от 7.7 кг /въпросът е зайци Белгийски великан или котки и кучета са клани/.
Независимо, че броят на закланите животни в стопанствата намалява той пак е голям. В тези стопанства общо са заклани от всички видове животни 961 800 бр.
Говедата са над 86000, а овце и кози над 819 700 бр.
Все пак играта се играе на голове и те са: произведено всичко говеждо и биволско месо в кланично тегло в рамките на 17 690 т, това осигурява средно на човек от населението /ако приемем,че в България постоянно живеят 7 млн. души/ по 2.5 кг месо.
При свинското нещата са малко по-добре – произведени 73 420 т или по 10.5 кг свинско месо на човек.
Овче и агнешко месо е произведено в рамките на 11 783 т кланично тегло или по 1.7 кг на човек.
С други думи животновъдите осигуряват по 14.6 кг месо на човек и произвеждат общо 102 716т месо годишно /кланично/. И в същото време водим преговори да изнасяме живи животни зад граница. Много интересна ситуация.
Общо произведеното месо в кланично тегло, както казахме за 2016 г е 102 716 т, което е в повече от произведеното през 2015 г – 99 653 т и през 2014 г – 98 202 т. Съгласно справката ние си осигуряваме под 40% от месото което се консумира в страната.
Изнасяме дори повече отколкото трябва -11 560 т и внасяме 156 074 т.
В крайна сметка изяждаме 247 231 т месо или по 35.3 кг червени меса, което си е вече нещо. В т.ч говеждо-по 4.1 кг на калпак, свинско-по 29.2 кг , овче и козе-по 1.89 кг и от други животни-по 0.1 кг.
Интересно е какво става с месото от закланите в стопанствата животни. Все пак става дума за 25 204 т или 24.5% от общото производство на страната.
Ако това месо се консумира от семействата на земеделските производители животновъди се получава, че всеки ден те ще си хапват по един кг. месо.
Това е едното предположение за реализацията на това месо.
Вариант две е продажба от фермата, което на практика си е незаконно /почти никой не може да спази изискванията за директни доставки на месо/, което означава сива икономика, невнесени данъци, липса на принадена стойност.
Вариант три-месото отива в месопреработвателни предприятия по знайни и незнайни пътища.
Казаното до тук, не е някакво доказателство, а само предположение, така че, не обиждаме и обвиняваме никой. Ако половината от това месо се изтъргува по нормалния начин, само от ДДС в хазната ще влязат над 25 млн. лв без другите данъци.
Ние винаги сме се отнасяли с уважение към справките публикувани от Агростатистика. Много пъти сме влизали в спор с наши читатели и сме им доказвали, че това което се публикува в статистиката е вярно. В случая с овцете има нещо гнило, което внася смут не само при тези които четат данните. Как биха реагирали например търговци на овце като видят килограмите на които се колят.
Че се превърнахме държава на аборигените овце – това е факт, но и те не са с толкова ниско живо тегло.
Говедовъд.ею

През 2016 година на територията на страната са работили 76 кланици, с 3 повече в сравнение с 2015 година. Всички кланици са одобрени за извършване на вътреобщностна търговия, съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход.

Произведеното месо в кланиците през 2016 година е 77 512 тона или с 10.7% повече от 2015 г. (таблица 1). Броят на закланите животни през 2016 г. намалява с 1.4% в сравнение с 2015 г. Закланите животни директно в стопанства през 2016 г. достига 961.8 хил. броя и намалява с 4.5% в сравнение с предходния период. Произведеното месо в стопанствата (25 204 тона) е по-малко с 14.8% спрямо 2015 година.

През 2016 година в кланиците се колят различни видове и категории животни. В 38 от анкетираните кланици се извършва клане на едър рогат добитък (ЕРД). В 69 кланици се колят свине, в 50 – дребен рогат добитък (ДРД), а в 9 – биволи и еднокопитни. Кланиците, специализирани за клане само на свине, са 17.

Резултати и анализи

През 2016 година закланите говеда в кланици са с 27.1% повече в сравнение с 2015 година, a кланичното им тегло е повече с 27.9% (таблица 1). Броят на закланите телета в категорията до 8 месеца и на младите говеда от 8 до 12 месеца се увеличава съответно със 120.0% и 14.3%, а месото от тях е повече съответно с 85.5% и 9.2%. Броят на закланите крави се увеличава с 27.4% в сравнение с предходния период. Произведеното свинско месо е с 10.2% повече в сравнение с 2015 година. Броят на закланите угоени свине се увеличава с 9.8%, както и произведеното месо с 10.2%. спрямо 2015 година. Наблюдава се увеличение на закланите животни и кланичното тегло при категорията други свине с 12.6% и 14.3% спрямо същия показател през 2015 година.

Юридически статут на кланиците през 2016 година

През 2016 година кланиците, регистрирани като търговски дружества, са с 6 повече. В тях са заклани 1.168 млн. броя

Анкета

Целта на анкетата е да се определи обемът на кланетата на животни от видовете едър рогат добитък (говеда и биволи), дребен рогат добитък (овце и кози), свине и еднокопитни през 2016 година в кланиците на територията на България.

Списъкът на кланиците за анкетиране е съставен на базата на всички налични източници – списък на кланиците, анкетирани през последните години и регистъра на Българската агенция по безопасност на храните. Всички 76 кланици, с дейност през 2016 година, са интервюирани.

Въпросникът се състои от следните основни части – административна информация за кланиците, юридически статут, продължителност на дейността през годината, брой, живо тегло и кланично тегло на закланите говеда, биволи, свине, овце, кози и еднокопитни, закланите на ишлеме животни.

Годишната анкета се реализира от експерти по агростатистика от 28-те областни дирекции ”Земеделие” към Министерството на земеделието, храните и горите, които посещават на място всички кланици и попълват статистически въпросници. При провеждане на изследването са използвани дефинициите за кланично тегло и за категории животни, в съответствие с изискванията на ЕС, определени с Регламент (ЕО) № 1165/2008 относно статистиката на селскостопанските животни и месото.

Юридически статут на кланиците през 2016 година

През 2016 година кланиците, регистрирани като търговски дружества, са с 6 повече. В тях са заклани 1.168 млн. броя животни и е произведено 68 257.7 тона месо Намалява броят на регистрираните еднолични търговци (ЕТ), като в тези кланици са заклани 142.7 хил. броя животни и е добито 9 253.8 тона месо.

Промишлено производство на месо през 2016 година по статистически райони
(NUTS 2)

С дял от 29.4% от общото производство на червено месо през 2016 г. и 26.5% от свинското месо Южният централен район заема първо място за страната. Следва Северният централен район с дял 20.6% от общо произведеното месо и 19.8% от добитото свинско месо. Североизточният район е с дял 18.0% от общото производство на червено месо, а Северозападният район е с дял 13.7%. Следва Югоизточният район – с дял 13.5% и Югозападният район – с дял 4.9% от произведеното месо.

На графики 2, 3 и 4 са показани промените в основните показатели от дейността на кланиците за червено месо в България по месеци за 2016 г., съпоставени със същите показатели за 2015 г.

Производство на месо в животновъдните стопанства през 2016 година

Резултатите от анкета “Брой на селскостопанските животни в България към 01.11.2016 година”, проведена от отдел “Агростатистика” при МЗХГ, показват, че закланите животни (961.8 хил. броя) директно в животновъдните стопанства през 2016 г. са с 4.7% по-малко в сравнение с 2015 г. (графика 5). От закланите в стопанствата животни най-голям е делът на закланите овце.

Броят на закланите свине намалява с 37.7%, а броят на закланите говеда намалява с 23.0%. По-съществено е намалението на закланите юници (–88.5%) в сравнение с предходната година. При телетата до 8 месеца, агнетата до 1 година и яретата до 1 година се наблюдава увеличение на средното живо тегло при клането. При прасенцата до 50 кг средното живо тегло е по-ниско спрямо предходната година с 30.9%.

В стопанствата през 2016 година е произведено 25 204.1 тона червено месо – с 14.9% по-малко в сравнение с предходната година (таблица 4). Добитото червено месо в стопанствата представлява 24.5% от общо произведеното червено месо в страната. Свинското месо намалява с 35.1% и заема 17.7% от общо произведеното месо в стопанствата. Делът на месото от говеда е 42.1%. В стопанствата е произведено с 19.6% по-малко говеждо месо спрямо 2015 година.

Общо производство на червено месо в страната през
2016 година

Общо добитото месо от ЕРД, свине и ДРД в страната през 2016 година, съгласно предоставените данни от кланиците и животновъдните стопанства, е 102 715.6 тона, което е с 3.1% повече спрямо 2015 година.
През 2016 г. промишлено произведеното месо (77 512 т) представлява 75.5% от количеството произведено червено месо в страната (графика 6). Делът на свинското месо от кланиците достига 66.9% от общо добитото свинско месо.

Произведеното месо от говеда и биволи през 2016 година е с 6.7% по-малко спрямо 2015 година (графика 7). През 2016 г. произведеното месо от овце и кози се увеличава с 0.9% в сравнение с 2015 г., а свинското месо се увеличава с 5.8% през изследвания период.

Броят на закланите животни през 2016 година е с 2.7% по-малко в сравнение с 2015 г. Закланите свине са с 5.6% повече, а говедата са по-малко с 13.4%. Закланите кози в сравнение с предходната година се увеличават с 0.6%, а овцете намаляват с 10.7% (таблица 5).

ВЪТРЕШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА МЕСО В БЪЛГАРИЯ

През 2016 година вътрешното потребление на червено месо се увеличава с 4.4% в сравнение с 2015 година (таблица 6).
През 2016 година нараства износът на червено месо с над 27%, а при вноса се наблюдава увеличение от 6.7% в сравнение с предходната година.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here