Помощи за млекопроизводителите-Заповед на МЗХГ

0

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 5, т. 7 от Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите и чл. 1, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 г. за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството (ОВ, L 242/09.09.2016 г.), във връзка с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” по т. 4 от протокол № 115

от 06.07.2017 г., и одобрен Доклад № …………… /………………. на заместник-министър на

земеделието, храните и горите

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Определям размера на допълнителното плащане със средства от националния бюджет по схемите за извънредно подпомагане, съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1613 на Комисията, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки както следва:
 2. Схема за подпомагане на дребномащабни стопанства:
  • За крави и биволици – 20,36 лв./животно.
  • За овце-майки и кози-майки – 4,20 лв./животно.
 3. Схема за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство:
  • За крави и биволици:
   • в стопанства до 200 животни – 20,36 лв./животно.
   • в стопанства от 201 до 400 животни – 40,72 лв./животно за първите 200 животни.
   • в стопанства от 401 до 700 животни – 61,08 лв./животно за първите 200 животни.
   • в стопанства от 701 до 1000 животни – 81,44 лв./животно за първите 200 животни.
   • в стопанства от 1001 и повече животни – 101,80 лв./животно за първите 200 животни.
  • За овце-майки и кози-майки:
   • в стопанства до 500 животни – 4,20 лв./животно.
   • в стопанства от 501 до 1000 животни – 8,40 лв./животно за първите 500 животни.
   • в стопанства от 1001 до 1500 животни – 12,60 лв./животно за първите 500 животни.
   • в стопанства от 1501 до 2000 животни – 16,80 лв./животно за първите 500 животни.
   • в стопанства от 2001 и повече животни – 21,00 лв./животно за първите 500 животни.
    1. Схема за прилагане на екстензивни методи за производство:
     • За крави и биволици:
      • в стопанства до 200 животни – 20,36 лв./животно.
      • в стопанства от 201 до 400 животни – 40,72 лв./животно за първите 200 животни.
      • в стопанства от 401 до 700 животни – 61,08 лв./животно за първите 200 животни.
     • За овце-майки и кози-майки:
      • в стопанства до 500 животни – 4,20 лв./животно.
      • в стопанства от 501 до 1000 животни – 8,40 лв./животно за първите 500 животни.
      • в стопанства от 1001 до 1500 животни – 12,60 лв./животно за първите 500 животни.
      • в стопанства от 1501 до 2000 животни – 16,80 лв./животно за първите 500 животни.
       1. Помощта да бъде изплатена от Държавен фонд „Земеделие” на земеделските стопани, получили плащане на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията, въз основа на броя животни одобрени за подпомагане по съответната схема, съгласно указанията за предоставяне на помощ, утвърдени със Заповед № РД 09-754/03.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните – Приложения № 1, 2 и 3, без да се провежда нов прием на заявления.
 • Броят на животните в стопанствата по т. I се определя въз основа на заявените за подпомагане през 2016 г. животни по схемите за обвързани с производството директни плащания за животни и/или по преходната национална помощ за овце-майки и/или кози майки.
 1. Определям крайният срок за изплащане на помощта от ДФ “Земеделие” – 18.08.2017г.
 2. Заповедта да се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и на ДФ „Земеделие” в деня на нейното издаване.

Контрола за изпълнение на настоящата заповед възлагам на д-р Цветан Димитров, заместник-министър на земеделието, храните и горите.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

РУМЕН ПОРОЖАНОВ (П) Министър

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here