“Държавен вестник” ни изненада приятно

0

След  като ДФЗ ни изненада приятно с организиране  на „Ден на отворените врати”., и Държавен вестник направи приятна изненада.

Ледовете се разчупват – ДФЗ организира
„Ден на отворените врати“

 В Държавен вестник, бр. 58 от 18.VII от 2017г , в частта си Променени актове са публикувани 83 Закона , с нанесени промени и дата за влизане в сила от 18.07.2017г. От тези Закони само 29 нямат пряко отношение към земеделието, останалите 54 са свързани пряко със земеделието и определят законовата рамка при упражняване професията фермер.

 Говедовъд.ею ще разгледа всеки Закон поотделно, като се спре на „подводните камъни” и ще  даде разяснения по някои от залегналите в Законите членове.

Публикуваме приетите актове, които можете директно да си отворите от тази страница.

Говедовъд.ею

 Променени актове

Закон за опазване на селскостопанското имущество

Закон за арендата в земеделието

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Закон за селскостопанската академия (загл. изм. – дв, бр. 43 от 2008 г.)

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България

Закон за лечебните растения

Закон за държавните резерви и военновременните запаси

Закон за здравето

Закон за генетично модифицирани организми

Закон за фуражите

Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България

Закон за горите

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Закон за ограничаване изменението на климата

Закон за предучилищното и училищното образование

Закон за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане (дв, бр. 105 от 2006 г.)

Закон за чистотата на атмосферния въздух

Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни

Закон за подпомагане на земеделските производители

Закон за животновъдството

Закон за енергетиката

Закон за ветеринарномедицинската дейност

Закон за защита на потребителите

Закон за държавните помощи

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за електронните съобщения

Закон за инспектиране на труда

Закон за българската агенция по безопасност на храните

Закон за енергията от възобновяеми източници

Закон за виното и спиртните напитки

Закон за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица (дв, бр. 95 от 2006 г.)

Закон за професионалното образование и обучение

Закон за марките и географските означения

Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за рибарството и аквакултурите

Закон за опазване на околната среда

Закон за акцизите и данъчните складове

Закон за геодезията и картографията

Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз (загл. изм. – дв, бр. 99 от 2013 г.)

Закон за устройството на черноморското крайбрежие

Закон за почвите

Закон за защита на растенията

Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

Закон за държавния бюджет на република България за 2017 г.

Закон за гражданското въздухоплаване

Закон за изменение и допълнение на административнопроцесуалния кодекс (дв, бр. 30 от 2006 г.)

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели (загл. изм. – дв, бр. 64 от 2006 г., в сила от 09.11.2006 г.)

Закон за административно-териториалното устройство на република България

Закон за държавната собственост

Закон за експортното застраховане

Закон за водите

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. – дв, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. – дв, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.)

Закон за лова и опазване на дивеча

Закон за сдружения за напояване

Закон за измерванията

Закон за безопасно използване на ядрената енергия

Закон за биологичното разнообразие

Закон за посевния и посадъчния материал

Закон за пчеларството

Закон за насърчаване на научните изследвания

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Административнопроцесуален кодекс

Закон за регионалното развитие

Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Закон за туризма

Закон за центъра за оценка на риска по хранителната верига

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (загл. изм. – дв, бр. 14 от 2015 г.)

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (загл. изм. – дв, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.)

Закон за опазване на земеделските земи

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Закон за защитените територии

Закон за движението по пътищата

Закон за храните

Закон за приватизация и следприватизационен контрол

Закон за защита на животните

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Закон за отбраната и въоръжените сили на република България

Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

Закон за изменение и допълнение на закона за министерството на вътрешните работи (дв, бр. 53 от 2014 г.)

Закон за министерството на вътрешните работи

Наредба № 29 от 22 юни 2004 г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here