Кой за какво ще носи отговорност

0

На 05.07.2017 г се проведе редовно заседание на Комисията по земеделие и гори към Народното събрание. В първата точка на дневния ред министър Порожанов трябваше да запознае присъстващите с екипа на МЗХГ, който ще бъде отговорен за всичко което се случва в нашето земеделие. Всъщност това са хората, които ще трябва да изпълняват държавната политика в сектора, хората на които обществото трябва да търси отговорност, ако не могат да се справят и изпълнят поставените им задачи, за реализирането на цели за издигането на нашето селско стопанство. Всички земеделски производители могат да разберат, кой от министрите отговаря за неговия сектор и при нужда да се обръщат към него или неговия екип.
Говедовъд.ею

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕКИПА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ направи министър Порожанов: Екипа с които ще работя и е длъжен да реализира амбициозните цели, които сме си поставили, се състой от 4 заместник-министри. Започваме един по един с ресорите, които са определени в рамките на заповедта, която е издадена от мен.
Господин Цветан Димитров – той е познат на Вас. Вече в две правителства или повече е заместник-министър на земеделието. Ресорите, които г-н Димитров отговаря за тях – биологично земеделие и растениевъдство, животновъдство, държавни помощи и регулации, политики по агрохранителната верига, пазарни мерки и организации на производители, обща политика в областта на рибарството, земеделие и регионална политика, областните дирекции „Земеделие“ също са към господин Димитров и в рамките на Министерство в частта на второстепенните разпоредители, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с изключение на Главна дирекция „Рибарство и контрол“, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдство, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Държавен фонд „Земеделие“ в частта на държавните помощи и пазарните механизми.
Другият заместник-министър това е господин Атанас Добрев. Той отсъства тази седмица. За БЛИЦ контрола за евентуални въпроси, ако аз не съм достатъчно компетентен съм поканил господин Гогов да подпомогне отговорите при необходимост. Господин Гогов е директор на Изпълнителна агенция по горите.
Ресорите на Атанас Добрев са: Дирекция „Развитие на горския сектор“, Дирекция „Хидромелиорации, инвестиционна политика и концесии“, Изпълнителна агенция по горите и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, респективно Главна дирекция „Рибарство и контрол“.
Госпожа Лозана Василева с ресори Дирекция „Развитие на селски райони“, Дирекция „Морско дело и рибарство“. Това са Втори стълб на Общата селскостопанска политика, респективно рибарската програма в частта на управляващи органи и договарянето в рибите, Национална служба за съвети в земеделието и Държавен фонд „Земеделие“ в частта на Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство.
Четвъртият заместник-министър е госпожа Вергиния Кръстева. Към нея са Дирекция „Поземлени отношения, комасация, Директни плащания и идентификация на земеделските парцели и Държавен Фонд „Земеделие“ в частта на директните плащания.

Респективно на Вашето вниманието ще представя Началника на кабинета Атанас Кацарчев, повечето от Вас го познават – бивш заместник-министър на финансите. В ресора, то не е ресор, но фактически те са към мен в настоящият момент са Дирекция „Търговски дружества и държавно участие“, тъй като има доста неща, които смятаме, че трябва да бъдат стабилизирани и след това да така да се каже да ги алсолсам на някои от някой от заместник министрите, Дирекция „Анализ и стратегическо планиране“, Селскостопанска академия и Изпълнителна агенция по борба с градушките.
Разбира се, на Вашето внимание бих представил и Главния секретар – господин Георги Стоянов, който предполагам, че познавате.
Господин Тихомир Тончев той е пъблик рилейшънс – „Връзки с обществеността“, познат в сектора на земеделието от предишната си работа. Това е екипа, основно политическия кабинет, разбира се има и няколко съветника по различни въпроси и експерти към политическия кабинет, но те не са така с десижън мейкърски/вземащи решения/ позиции за да могат да бъдат на Вашето внимание.

ОСТАВИ КОМЕНТАР