НАРЕДБА № 14 – хуманно отношение към животните

0

Министъра на земеделието няколко пъти заяви, че през септември ще бъде отворена мярката за Хуманно отношение към животните.
В Държавен вестник бр.63 от 28 юли е публикувана променената НАРЕДБА № 14 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ.
Това означава, че съвсем скоро ще излезе и Наредбата за прилагане на самата мярка и ще започне кандидатстването по нея. Въпросът е дали сме готови да отговорим на изискванията на двете Наредби. Четейки непроменените изисквания в Наредбата, отговора е може би не.

Новите неща в Наредбата са, че контрола изцяло се поверява на БАБХ. Дава се пълна яснота в какво и как ще се проверява, санкциите при нарушения също са дадени, набляга се на обучението на фермери, персонал и ветеринари. Изключително важно е фермерите да се запознаят с чл.15,16 и 17 за да знаят своите права и ги устояват при проверките.

Предоставяме на вашето внимание тези членове а от ТУК можете да прочетете пълният текст на Наредбата.

Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2017 г.) Контролните органи на БАБХ извършват проверки за спазване изискванията на наредбата.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2017 г.) Собствениците и ползвателите на животновъдни обекти осигуряват достъп на контролните органи до всички места, където се отглеждат животните, и им предоставят цялата документация, необходима за осъществяване на контрола.

(3) Проверките по ал. 1 се извършват самостоятелно, едновременно с проверки с друга цел или по сигнал за нарушения.

 Чл. 16. (1) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2017 г.) При констатиране на нарушения на минималните зоохигиенни изисквания за хуманно отношение при отглеждане на селскостопански животни контролните органи на БАБХ:

  1. издават задължителни предписания, в които посочват срок за отстраняване на нарушенията;
  2. когато нарушенията не бъдат отстранени в определения по т. 1 срок, разпореждат спиране на експлоатацията на обекта за срок, определен по тяхна преценка, но не по-дълъг от 6 месеца;
  3. (изм. – ДВ, бр. 61 от 2017 г.) правят предложение до директора на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия се намира обектът, да заличи регистрацията му и обезсили издаденото удостоверение съгласно чл. 138, ал. 1, т. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);
  4. налагат административно наказание и предприемат административни мерки по реда на ЗВД.

(2) Мярката по ал. 1, т. 3 се налага само в случаите, когато нарушенията не бъдат отстранени след изтичане на 6-месечния срок по ал. 1, т. 2 или при доказани системни и/или груби нарушения на изискванията по тази наредба.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 61 от 2017 г.) След отстраняване на нарушенията контролният орган по молба на собственика или ползвателя отменя разпореждането за спиране на експлоатацията на обекта по ал. 1, т. 2.

(4) Животновъден обект, чиято регистрация е заличена, може да бъде регистриран отново по реда на чл. 137 ЗВД.

 Чл. 17. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2017 г.) Областните дирекции по безопасност на храните предоставят необходимото обучение съгласно изискванията на наредбата на собственици или ползватели на животновъдни обекти и персонала в тях.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2017 г.) Ежегодно до 15 декември ОДБХ изготвят за следващата година програми за съответния регион, където посочват плана за обучение на ветеринарни лекари, собственици или ползватели на животновъдни обекти и гледачи на животни и броя на животновъдните обекти, които ще бъдат проверявани за спазване на изискванията по тази наредба.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2017 г.) Всяка година в срок до 15 януари ОДБХ изпращат в БАБХ обобщена информация за предходната година по отношение на направените проверки за хуманно отношение към селскостопанските животни. Информацията, обобщаваща данните от всички проверки, направени през годината, се представя в таблицата, посочена в приложението.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2017 г.) В програмите за извършване на проверки по ал. 2 броят на животновъдните обекти, които ще бъдат проверявани за спазване на изискванията по тази наредба, се определя така, че да представляват статистически представителна извадка за различните системи на отглеждане на животните.

 Чл. 18. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2017 г.) Българската агенция по безопасност на храните оказва съдействие на представители на Европейската комисия при извършване на проверки в Република България за спазване на изискванията по тази наредба.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2017 г.) Българската агенция по безопасност на храните предприема необходимите мерки за изпълнение на препоръките на Европейската комисия, направени след завършване на проверките по ал. 1.

Чл. 19. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2017 г.) Ежегодно до 30 юни БАБХ представя на Европейската комисия доклад за направените проверки за хуманно отношение към селскостопанските животни.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2017 г.) Докладът по ал. 1 обобщава данните от всички проверки, направени през предходната година, и се представя от БАБХ в таблиците, посочени в приложение № IV на Решение на Комисията 2006/778/ЕО от 14 ноември 2006 г. относно минималните изисквания за събиране на информация по време на инспекциите на производителните обекти относно определени животни, отглеждани за стопански цели (OB, L 314 от 15 ноември 2006 г.).

  • 5. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here