Промени в Наредба 3 – проект

0

Внесен е доклад до министъра на земеделието относно Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

В предложения проект на нормативен акт се създава текст, който урежда начина на разпределение на приплодите в стопанството, в случаите когато земеделският стопанин е заявил за подпомагане едновременно схемите по чл. 20 и 21 от Наредбата. Допълнението предвижда земеделските стопани при едновременно заявяване на схемите по чл. 20 и 21 от Наредбата да подават декларация за разпределение на приплодите между заявените за подпомагане схеми, като декларациите ще се подават в периода от 5 до 30 октомври в годината на кандидатстване в съответната Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
Промените целят да се запази подходът, прилаган при отчитането на реализираните количества мляко за стопанството при схемите за обвързана подкрепа.

В доклада се цитират членовете 20 и 21 които предоставяме на вашето внимание. Прилагаме също пълният текст на доклада и промяната в текста на Наредбата, можете да свалите тук – ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА 3

Чл. 20. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си пет и повече месодайни крави и/или юници с предназначение за производство на месо.

(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:

 1. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
 2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
 3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
 4. имат индивидуални паспорти съгласно чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД.

(3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените месодайни крави и/или юници най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

(4) В стопанството на земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да са регистрирани новородени телета, съответстващи най-малко на 0,4 телета на допустимо за подпомагане по схемата животно за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

(5) Помощта по схемата по ал. 1 се изплаща до 250-ото допустимо за подпомагане по схемата животно в стопанството.

(6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които е изпълнено условието по ал. 4.

Чл. 21.. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол имат земеделски стопани, които оглеждат в стопанството си 20 и повече месодайни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство на месо.

(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:

 1. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
 2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
 3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
 4. имат индивидуални паспорти съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД;
 5. са вписани в Главния раздел на родословната книга в съответствие с изискванията на Регламента относно разплодните животни;
 6. са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството;
 7. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП.

(3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

(4) В стопанството на земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да са регистрирани новородени телета, съответстващи най-малко на 0,5 телета на допустимо за подпомагане по схемата животно за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

(5) Условията по ал. 2, т. 5 и 6 се проверяват и отбелязват от ИАСРЖ в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

(6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които е изпълнено условието по ал. 4.”

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here