“Помощ” де минимис – без коментар

0


Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 116
от 09.08.2017 г.
Р Е Ш Е Н И Я :
Решения по т.1 от Протокола

1. Отпуска на земеделските стопани Целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2018, като лихвата по кредита е в размер на 3 %, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договор за кредит;
2. Определя финансов ресурс по Целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2018 в размер на 5 000 000 лв. Средствата се предоставят по § 71-01 – „Предоставени средства по лихвени заеми” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за краткосрочни кредити, до изчерпване на финансовия ресурс;
3. Предоставя кредит в размер на 40 лв. на хектар за семена и по 80 лв. на хектар за закупуване на минерални торове.
4. Приема Указания за Целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2018 г.
Решения по т.2 от Протокола
1. Разпределя финансов ресурс в размер на 7 578 000 лв. за подпомагане по линия на минимална помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, на регистрираните земеделски стопани, отглеждащи млечни крави и/или биволици, месодайни крави, овце-майки и/или кози-майки.
2. Определя индивидуална ставка за подпомагане на 1 брой животно в размер на: 2.1. За земеделски стопани, отглеждащи над 10 броя млечни крави и/или биволици – 7 лв.;
2.2. За земеделски стопани, отглеждащи над 5 броя месодайни крави – 7 лв.;
2.3. За земеделски стопани, отглеждащи над 50 броя овце-майки и/или кози- майки – 3,73 лв.;
2. Средствата се предоставят от неразпределения ресурс по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”;
3. Възлага на ДФ „Земеделие” да изготви Указания за предоставяне на помощта. Решения по т.3 от Протокола
1. Предоставяне на допълнителни бюджетни средства по бюджета на МЗХГ за
2017 г. от бюджета на ДФ „Земеделие” за 2017 г. в размер на 1 310 000 лв. – за сметка на параграф 55 „Капиталови трансфери” по бюджета на ДФЗ за 2017 г.
Решения по т.4 от Протокола
1. Утвърждава Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под
формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” през 2017 г.
Решения по т.5 от Протокола
1. Разпределя финансов ресурс за участие в изложения през 2017 г. по линия на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на:
^ Сдружение с нестопанска цел “Организация на развъдчиците на автохтонни породи овце в България – гр. Калофер” – 21 000 лв.;
> Организация на млекопроизводители „Фермерско мляко” ООД – 20 000 лв.; ^ Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България – 38 000
лв.;
^ Неправителствена организация в обществена полза – Български киноложки клуб за български овчарски куче – 12 000 лв.
2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавна помощ „Помощ за участие в изложения”.
Решения по т.6 от Протокола
1. Приема утвърждаването на финансов ресурс в размер на 500 000 лв. към
бюджета на ДФ „Земеделие”, необходими за изплащането на средства по схемите за национални доплащания за предходни кампании в следствие на влезли в сила решения на съда, заповеди на министъра на земеделието и храните или произнасяния на разследващи органи в Р. България за приключили прокурорски и съдебни разследвания, като средствата да се предоставят по § 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия от бюджета на ДФ „Земеделие”.
Решения по т.7.1 от Протокола
1. Утвърждава ресурс за неразплатени суми (Приложение 1), в размер на 16 632.73 лв.
2. Средствата по т. 1. се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие” за 2017 година, предвиден за държавни помощи.
Решения по т.7.2 от Протокола
1. Утвърждава финансов ресурс за 2017 г. по държавна помощ „Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни” в размер на 9 000 000 лв.;
2. Средствата по т. 1 се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи;
3. Възлага на МЗХГ, ДФ „Земеделие” и БАБХ да изготвят проект на указания за прилагане на помощта.
4. Упълномощава министъра да утвърди Указанията за прилагане на помощта

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here