НСГБ: Коментари по Мярка 9 “Създаване на групи и организации на производители”

0

Уважаема госпожи и господа,
След преглед на изпратения от ваша страна работен вариант на проект на наредба по мярка 9 “Създаване на групи и организации на производители” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), представяме следните коментари:

1. Притиснати от ниските изкупни цени в ЕС не малко земеделски производители се насочиха към изграждане на къси вериги на доставки. При тях на крайния потребител се продава млечен продукт, който се произвежда от собствено сурово мляко. По този начин тези производители не продават сурово мляко, а преработени млечни продукти. В следствие, на което не генерират приходи от сурово мляко, с които да участват в общия оборот на организацията на производители. Реално точно тези най-жизнени и с най-голяма нужда от подкрепа стопанства остават извън процеса по сдружаване. В следствие на това са под заплаха изпълнението на целите на мярката, а именно
1. насърчаване и учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор;
2. подпомагане производството и доставките на висококачествени земеделски продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания;
3. подпомагане на достъпа до пазара на малки и средни стопанства.
Съгласно НАРЕДБА № 1 ОТ 28 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТЕХНИ АСОЦИАЦИИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ организациите на производители в сектор мляко се признават за „Организация на производители в сектора на млякото и млечните продукти“. Това практически означава, че млечните продукти се признават за продукти, чиято реализация организацията може да подпомага. В тази връзка предлагаме две решения на създалата се ситуация:
Решение 1 – приходът от произведени от собствено сурово мляко млечни продукти да бъдат допустим за изчисляване на субсидията по мярката
Решение 2 – млечните продукти произведени от собствена суровина да се превръщат в сурово мляко в съответствие с Методиката за превръщане на сурово мляко от обемни в тегловни единици и на млечните продукти от мляко в млечен еквивалент от приложение № 8 към чл. 27а, ал. 4 на НАРЕДБА № 3 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ . По този начин получените литри за килограм продукт може да се разделят на цената на килограм от този продукт и да се получи средна цена за литър произведено от земеделския производител мляко.
Укрепването на земеделския производител във веригата на доставка на храни чрез сдружаване е приоритет пред ЕС. Към момента това е невъзможно за тези, които развиват самостоятелно къси вериги на доставки поради факта, че на подпомагане подлежи стойността на литър продадено сурово мляко. В тази връзка, след представените ви разяснения и предложения, отправяме молба към УО на МЗХГ да отправи официална молба до ЕК за допустимостта на произведените от собствена суровина млечни продукти.
2. Предложените за коментар Критерии за подбор от Приложение № 2 не позволяват приоритизиране на чувствителните за България сектори, поради относително малката тежест, която получават. В действителност критериите за малки стопанства и млади фермери трябва да отсеят по-приоритетни проекти от чувствителните сектори, а не обратното. Такава е логиката на ПРСР 2014-2020 до момента. В тази връзка предлагаме редакция на тежестта на цитираните критерии, а именно:

Критерии за подбор на проекти
Приоритет Критерии Минимално изискване Маx бр точки за посочения приоритет
Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци” 10

40

 1.1  Проекти с дейности насочени в сектор „Плодове и зеленчуци”, съгласно заповед на министъра на земеделието, храните и горите за признаване на групата или организацията на производителите в конкретен сектор *

10

40

 2 Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”

10

40

  2.1  Проекти с дейности насочени в сектор „Животновъдство”,  съгласно заповед на министъра на земеделието, храните и горите за признаване на групата или организацията на производителите в конкретен сектор * 10

40

 3  Проекти, в които не по-малко от 50% от членовете на групата или организацията на производителите е съставена от млади фермери *; 30

20

 

 3.1  Проекти в които не по-малко от 50% от членовете на групата или организацията на производителите е съставена от млади фермери, които са физически лица, ЕТ или собственици ЕООД и към момента на подаване на заявлението за подпомагане по мярката собственикът е на възраст между 18 и не повече от 40 години и притежава съответни професионални умения и компетентности и се установява за пръв път като ръководител на земеделско стопанство.

30

20

4  Проекти, в които не по-малко от 50%  от членовете на групата или организацията на производителите са подпомогнати по Подпрограмата за малки стопанства 30

20

 4.1  Проекти, в които не по-малко от 50%  от членовете на групата или организацията на производителите имат сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подпрограмата за малки стопанства

30

20

5  Проекти, в които е заложено обмяната на опит и обучения допринасящи за по-доброто използване на природните ресурси, околната среда, иновациите и климата.  20
5.1 Кандидатите, в бизнес плана си са заложили обмяната на опит и обучения допринасящи за по-доброто използване на природните ресурси, околната среда, иновациите и климата * 20
ОБЩО 100
  1. Опитът от прилагане на мярка 142 „Създаване на организации на производители“ от ПРСР 2007-2013 показа, че се затруднява работата на групата/организацията на производители от наличното ограничение за само едно искане на анекс за промяна на одобрения проект на годишна база. В тази връзка, правим предложение, в случай, че се фиксират исканията за анекси на годишна база то те да не бъдат по-малко от два броя.

гр. Раковски, 31.08.2017г.                                   С уважение: Рангел Матански

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here