НСГБ – предложения за допълнения към Наредба 3

0

До
Дирекция „Развитие на селските райони“
Министерство на земеделието и храните

ОТНОСНО: Проект на доклад от Вергиния Кръстева – заместник-министър на земеделието, храните и горите за Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
Уважаема госпожи и господа,
Националния съюз на говедовъдите в България одобрява предложения проект на доклад, като бихме желали да подложим на дискусия следните предложения, които бяха адресирани до нас от земеделски производители.

Предложение 1
Това предложение касае невъзможност за доказване на реализирано сурово мляко. Документите за доказване на реализираната продукция са посочени в Чл. 27а., който е в сила от 28.02.2017 г. Фактически това е почти половината от отчетния период – 01.10.2016 – 30.09.2017 г. Става въпрос за протокол, с който се отчита продажба на реализирана собствена непреработена продукция (в случая сурово краве мляко) и който като вид документ не е включен като допустим в чл. 27а, т.4. „фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни продукти – когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход(ДВ, бр. 84 от 2010 г.), наричана по-нататък “Наредба № 26 от 2010 г.”. Това е валиден счетоводен документ, базирайки се на няколко действащи закона и нормативни актове, а именно:
Съгласно Закона за Данъците и Доходите на Физически Лица (ЗДДФЛ), под който обхват попадат Земеделски Производители – Физически Лица:

Част Първа
Глава Първа
ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА
Документиране и отчитане на доходите
Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон) по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност съгласно ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството.

Съгласно Закона за Счетоводството
Глава Първа
Раздел I
Чл. 6. (1) Първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.

Освен това,
НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
Глава Първа
Чл. 4. (Доп. – ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД лице, което извършва следните дейности:
1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;
2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.) продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси, тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни;

Базирайки се на всички тези определения от действащите закони, неоспорим факт е, че съставените, отчетени и осчетоводени протоколи със съответните платени данъци по тях представляват легитимен счетоводен документ. Това го прави допустим за включване в списъка с изброени документи по чл. 27а, т.4 от Наредба 3.

Предложение 2
За биологичните производители и биологични производители в преход да се изисква добив от 50% спрямо конвенционалното животновъдство Спецификата на това производство от една страна се влияе от добивите на биологични фуражи, които са в по-малки количества и с пои-висока себестойност, а от друга с ограничения в отглеждането и третирането на животните с медикаменти. Комбинацията от тези два фактора води до потенциален риск за покриване на изискуемите добиви от мляко и месо.

С надежда посочените предложения да бъдат взети в предвид оставаме на разположение.

01.09.2017 г.
Рангел Матански
Съпредседател НСГБ
тел. 0888/445761,
email: rangelmatanski@gmail.com

ОСТАВИ КОМЕНТАР