Край на задържането – започват проблемите

1

Днес е щастлив ден за всички говедовъди участващи в схемите за обвързаната подкрепа. Изтече определения срок и „голямото клане „ може да започне. Поне така се гласят да направят много фермери независимо от това, че цената на суровото мляко се увеличава.
От тука нататък, докато се подадат необходимите документи има да се направят доста неща. В противен случай поговорката – да отидеш до Рим и да не видиш Папата ще излезе вярна. Страховете си в тази връзка с нас сподели г-н Панайот Тодоров от Сливен:
– Датата пети октомври-денят в който започва приема на документи е съвсем скоро. Нито ние имаме готовност, нито институциите. Не знаем дали вече има правилник или указания за прилагане на Наредба 3, ще стигне ли времето за приема на документи. Все пак в най-добрия случай всеки фермер ще трябва да представи поне 24 фактури. Ами ако са 48 или повече. Кога ще се обработват заявленията, колко пари ще бъдат определени за крава по отделните схеми също не знаем. Срока за подаване на документите не можем да искаме да бъде увеличен, защото това означава и забавяне на изплащането. Уж непрекъснато говорим и искаме да ни бъдат превеждани по бързо субсидиите преди настъпване на зимния период, за да можем да запълним някоя от многото „дупки” във фермата, вероятно няма да стане. Това е един много важен въпрос, но имам чувството, че никой не го приема на сериозно. Ще стане така, че още октомври пак ще се заговори за протести, с други думи разиграване на сценарии познат ни до болка. Ние не искаме това. Искаме да бъдем уважавани от нашата държава, а ние да и се отплащаме с продукция за изхранване на населението. Сега бием само камбаната, нека с време отговорните лица си подредят къщичката и да улеснят живота на фермерите. Ей хора, знаете ли колко мои колеги вече са решили да затворят страницата говедовъдство.

Говедовъд.ею има няколко публикации в тази връзка, като

Наредба 3 – краят като началото

Сега вече най-важното е как да се докаже получената продукция. Яснота за това дава и чл.27а/1/ , който трябва да знаем наизуст, за да нямаме след това неприятности.
Определено смятаме, че идва едно голямо изпитание за фермерите.
За първи път в този си вид се прилага тази схема, което означава незнание от страна на контролните органи и неопитност на фермерите. Гответе се за дигнат адреналин и стискане на юмруци.
Искаме да предупредим също тези, на които са им се обадили, че ще бъдат проверявани след 12 септември, да не изваждат животни докато мине проверката.
Тук нормативно този въпрос също не е решен добре и никой от инспектората не се наема да отговори писмено. Така че, задръжте си още няколко дни животните докато ви минат проверките.
За нашите читатели поместваме модерния вече член 27 от Наредбата и пълния текст на Наредбата.

ЧЛ. 27а. (1) Реализацията на количествата мляко по чл. 19, 19а, 23 и 24 се доказва със:
1. фактури, издадени от земеделския стопанин за доставки на първи изкупвачи на мляко, с които има регистрирани договори за доставки в ДФЗ – РА – когато земеделският стопанин е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2. приемно-предавателни протоколи за доставки с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, издадени от първи изкупвачи на мляко, с които земеделският стопанин има договори за доставки, регистрирани в ДФЗ – РА – когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
3. фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави – членки на Европейския съюз;
4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни продукти – когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 84 от 2010 г.), наричана по-нататък „Наредба № 26 от 2010 г.“;
5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, за реализирани млечни продукти – когато земеделският стопанин е със затворен цикъл на производство и има регистрирано млекопреработвателно предприятие по чл. 12 от Закона за храните;
6. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие;
7. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните – когато земеделският стопанин е вписан като производител на мляко, предназначено за изхранване на животни в други стопанства в публичния списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, съгласно чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35 от 8 февруари 2005 г.).

Свали прикачения файл: – НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ДВ БР. 16 ОТ 2015 Г.)

1 КОМЕНТАР

  1. Имам да представя касови бележки от директни продажби за всеки един ден 🙂
    Ще посмятат 🙂

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here