Съставяне на случни планове по програмата GloBap

През последните 25 години нашето говедовъдство претърпя големи промени, както в породния състав, също така и в промяна на технологиите, селекцията, храненето, ветеринарното обслужване и мениджмънт.
С други думи, започнахме отначало, за да стигнем до 200 000 млечни крави с 3780 кг средна млечност, изкуствено осеменяване от 30% и 16 – 18 % контролирани крави.
Все  пак разполагаме с 3200 ферми в които се отглеждат 120 000 крави и именно те ще произвеждат млякото на страната.В тези ферми се използват методите на изкуственото осеменяване и се изготвят случни планове. Въпреки това, в момента нямаме консолидрани стада като цяло, животните определено имат отклонение по отделните екстериорни признаци, а също така и по продуктивността. Ясно е, че вече със схемите на линейното структуриране на породата(в случай Холщайн ), с която разполагаме, можем само да избегнем отчасти стихииният инбридинг, защото знаем, че повече от 96% от биците работещи в момента, произхождат от легендите на холщайна – Чийф, Бел, Елевейшън,Марк.
За да подобрим обаче екстериорните и продуктивни признаци на животните, ще трябва да направим прецизен подбор в стадото.Подборът в говедовъдството е най – целесъобразния избор на индивидите за родителските двойки, с цел получаване на потомство и определени желани качества.Реалното изражение на подбора се нарича – случен план, всъщност това е материалният конкретен израз на подбора.
За да се състави добър случен план е необходима задълбочена предварителна селекционна работа и регистриране на максимално количество информация от индивидуалният контрол на продуктивните качества и преценка на животните.
Необходими са следните данни:

 • Развъдна стойност на животните по селекционните признаци и надежност на оценката;
 • Оценка по тип и екстериор ( линейна класификация )
 • Живо тегло;
 • Родословие до 3 пояс;
 • Възраст;
 • Данни за предишни съешавания;
 • Структура на стадото;

Освен това е необходимо да е уточнена селекционната цел.
За съжаление у нас все още нямаме внедрени компютърна програма, в която да се заложи тази информация( за България .тя се свежда до 4ри признака-млечност,масленост,протеин и соматични клетки,  докато в Европа те са над 24. Освен това  знаем, че Интербул на всеки три месеца публикува  нова класация на  всички регистрирани бици в света . Ясно е, че времето на изготвянето на случните планове от специалистите вече минава, трябва да се доверим на машините, с тяхната огромна информация за постигането на най-добри резултати.Разбира се, най-важният фактор обаче, ще бъдат селекционерите, които ще подготвят необходимата информация и набелязват най-подходящите разплодници, които да бъдат използвани в програмата. Именно такава съвременна програма за изготвяне на случните планове ни предлага „Геномика” ООД – Сливен, и всеки фермер мислещ за бъдещето си, трябва да се възползва от това.

Това е програмата –   GloBap
От началото на 2014 г фирма „ Геномика „  започна   да предлага на фермерите говедовъди изготвянето на случен план на стадото чрез тази  софтуерната  програма. Програмата  използва цялата натрупана информация за женските животни , индивидуалната оценка на селекционера, данните за бика и може да избере най-подходящия бик за подобряване на стадото. Тя е подходяща за всяка ферма, и за всяка цел на развъждане.
Изготвянето на случния план преминава през няколко етапа: Специалистите  провеждат разговор с фермера относно  какво  би желал да реализира  във времето по отношение подобрението на определени признаци. Определя се развъдният индекс на конкретната ферма, който се залага в програмата. Например – фермера иска да повиши млечността на стадото, протеина и  здравината на копитата изразено в % съответно: 40%, 30% , 30%. Специалиста  съвместно с фермера разглеждат каталога за биците, обсъждат кои бици биха били най-подходящи за използване. Но последната дума е на фермера и  той определя биците с които желае да работи. Предпочетените бици също се залагат в програмата. В програмата GloBap имаме заложена информация за всички регистрирани  бици в системата на Interbull, като същата се актуализира на всеки четири месеца.
Данните за животните във фермата, които ще бъдат  включени в индивидуалнити случни планове, се попълват в таблица, като програмата приема данни за 24 признака и техният брой може да се увеличи, ако фермерите желаят. В таблицата се внася номер на животното, баща, майка, млечност, протеин, масленост, линейни измерения и др. Тези данни се предоставят на програмата.
Следва извършването на екстериорна оценка на животното. Такава се прави на всяко отелило се животно до 60 дни след отелването. Същото се оглежда спокойно, обикновено то трябва да е свободно и да може да се движи. Оценяват се до три  екстериорни недостатъка, които фермера желае да коригира. Цялата процедура за един опитен селекционер отнема  не повече от 30 секунди за животно. Данните от екстериорната оценка на животното по електронен път също се изпращат до сървъра  в който е заложена програмата.
Само след няколко минути, вече в компютъра на фермера има случния план. В него са определени за всяка крава два бика, които са най-подходящи за съешаване и ще донесат най-голям прогрес съгласно изискванията на фермера. Ясно е,че абсолютно  е изключено допускането на всякакъв стихиен инбридинг. Възможно е предварително набелязаните бици, да бъдат отхвърлени от програмата, и тогава, ще се наложи да се определят нови бици. Не винаги топ биците могат да донесат максимален прогрес в стадото. Много пъти, прогресът е по-голям, като се използват бици от по-ниско ниво.
При сегашните  условия във фермите, ще е необходимо еднократно да се направи екстериорната оценка на всички  животни, и този списък да се допълва със скоро отелените юници, като екстериорната им оценка да се извършва до 60-я ден от отелването.
Програмата GloBap може да се използва и  от ферми, които разполагат  с по-малко информация, където на първо време действието на стихийния инбридинг ще  бъде сведен до 0. От всичко казано е ясно, че всеки който иска да прави модерно и печелившо говедовъдство, трябва да извършва прецизен контрол на продуктивните качества, екстериорна оценка на животните познаване на разплодниците, и използване знанията на селекционерите и големите възможности на компютърните програми.

Как действа на практика програмата – GLOBAP
Консултанта обсъжда с фермера развъдния индекс на фермата, който се залага в програмата. В случая, имаме ферма с номер в програмата 118, и  сме определили в рамките на 100% следният развъден индекс: Развъдна стойност мляко: 20%(ZW Milch –kg), Развъдна стойност – соматик (RZS): 10%, Развъдна стойност – виме (ZW Euter): 30%, Развъдна стойност – Продължителна експлоатация (RZN): 20%, Развъдна стойност –  Фундамент (ZW Fundament): 20%

След това се определят биците с които фермера желае да работи, и те също се качват в програмата. Фермера е избрал слените бици: Ginger, Rolfes, Sherwood , Babur.

Другият важен етап за  изготвянето на случният план, е попълването  на таблица, в която да има всички данни за всяко едно животно във фермата.  Така консултанта разполага в програмата със всички животни във фермата, развъдният индекс на фермата, и биците с които фермера ще работи.
Следва екстериорна оценка на животното. Животното се преценява от специалиста еднократно, като в таблица се разнасят трите най-фрапиращи недостатъка. Данните от екстериорната оценка на животното по електронен път също се изпращат до сървъра, в който е заложена програмата.

За животно с колан номер 11 (Stall) консултанта е установил следните екстериорни недостатъци:
1)-Височина на крупата (Gro) – оценката е в сантиметри, като оптималната височина е около 148 см, в случая животното е ниско;
2)Централната млечна бразда (ZBa) – е слабо изразена и затова е дадена оценка 2, а оптималната е 5;
3)Ширина на крупата (BeBR) – не е достатъчно широка , затова оценката е 2, при оптимална 5 която се равнява на 18 см;
След като и екстериорната оценка за всяко животно е внесено в програмата, се пристъпва към изготвянето на случния план, което на практика става на няколко минути. Програмата избира най-подходящият бик, въз основа на данните и желанията на фермера, които предварително са заложени в програмата.
Случен план на стадото:

Така например при животно с колан №18 –  екстериорните недостатъци са Височина (Gro) – 2 и Млечна бразда (ZBa) -3. От предварително избраните бици от фермера, системата посочва два, като най-подходящи в зависимост от предварително посочения развъден индекс, и екстериорните недостатъци на конкретното животно. В случая най- подходящи са биците: Sherwood и Rolfes. Бик Babur ще коригира височината, но не е подходящ за коригиране на слабо изразената млечна бразда с оценка от 95, той по скоро ще задълбочи този недостатък.Бик  Ginger напълно системата го отхвърля, защото освен че няма да подобри недостатъците  е и налице близкородствено развъждане с коефициент от 6,25.

Случен план на животно  с колан  №18:

Програмата GLOBAP се използва от всички фермери говедовъди в Германия. Ежегодно програмата се актуализира по желание на селекционерите и фермерите. Ползва се с голямо доверие от страна на говедовъдите, и им помага да подобряват продуктивността на стадата си, чрез методите на селекцията.
Селекцията е инвестиция в бъдещето и това се осъзнава от все повече фермери. Специалистите на фирма Геномика консултират своите клиенти за постигане на висока заплодяемост в техните стада, чрез установяване на проблемите и прилагане на мерки за отстраняването им.
„Геномика ”ООД , може да изготви случни планове, на стада от всички комерсиални породи говеда, без значение големината на стадото.
Доверете се на специалистите, новите модерни методи за начертаване на бъдещото на вашата ферма.

Геномика ООД

 

4 КОМЕНТАРИ

 1. Ако до сега това не е правено в България, за каква селекция и развъждане изобщо можем да говорим?

 2. Попитаите развъдните организации, може пък и да са го правили

 3. В АРЧШПБ- Русе го правят….но малко са фермерите, които се интересуват.

 4. Клиентите на фирма “Селект” и в последствие “Българска Пасторална Компания” т.е. на WWSires и CRV – винаги са ползвали услугата случен план . Първият оператор специалист селеционер е госпожа Пенка Гайдарова с тази дейност се занимава от поне 15 години , затова фермите с които тя е работила са със най-голяма средна млечност в страната. Аз не виждам никава сензационна новина това е един естествен процес при подбора на бикове чрез случен план което се прави от години в България и продължава да се прави.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here