Проф.Трифон Дарджонов: Динамиката в производството на мляко и характеристика на кравефермите в САЩ

0

Производството на мляко в САЩ е впечатляващо не само по обем, който вече гони 100 милиона тона, не само по достигната средна млечност (10328 кг от 9,3 милиона крави), но и по организация на кравефермите и в това отношение нямат аналог в световното краварство. Петдесет процента от кравите вече са в ферми с величина над 1000 бройки, които дават средно по над 11000 кг мляко за лактация, данни които се виждат от таблици 1 и 2. по долу.

      Но, нека да анализираме последователно данните от таблица 1., показваща динамиката в млекопроизводството през последните 17 години. Във втората колона на таблицата е даден броя на кравите по години, от което се вижда, че нарастването в броя за периода е минимално, по-малко от една десета от процента(по-точно 0,08%). През разглеждания период обаче се наблюдават колебания в броя превишаващи 200000 крави или над 2,0 процента. Най-малък е броя им през 2004 г, равняващ се на 9 милиона и 10 хиляди, а най-голям е през 2016 г и възлиза на 9 милиона и 333 хиляди.

таблица 1

Таблица 1. Динамиката в производството на мляко в САЩ, според NASS-Milk Production
 год  Бр. крави,

хил.

% Верижен

%

Средна млеч-ност

/ кг

 

%

Вери-жен

%

 

Общо мляко

/ мил. тона

 

%

Вери-жен

%

 2016*  9333  101,34 100,19 10328 125,08 101,68 96,4 126,76 101,90
 2015  9315 101,14  100,63 10157  123,01  100,60   94,6   126,39 101,18 
2014  9257  100,51 100,34  10096   122,27 102,00  93,5  122,95  102,41 
2013  9226 100,17  99,94  9898   119,87 100,57  91,3  120,05   100,44
2012  9232  100,24 100,38   9842  119,20 101,65  90,90  119,53   102,13
2011 9197   99,86 100,92  9682  117,26  100,93  89,00  117,03  101,71 
2010 9113  98,95   99,05  9593 116,18  102,80  87,50  115,06   101,86
2009  9200  99,89 99,23   9332  113,02 100,54  85,90  112,95   99,65
2008 9271  100,66  101,23  9282   112,41  100,97  86,20 113,35   102,38
2007 9158  99,44  100,50  9193   111,34 99,36  84,20   110,72 102,06 
2006 9112  98,94  100,79  9252   112,05 104,19   82,50  108,48 102,74 
2005  9041  98,17 100,34   8880  107,55 103,27   80,30  105,59 103,61 
2004 9010   97,83 99,19  8599  104,14   101,12  77,50  101,91 100,26 
2003 9084   98,63  99,38  8504  102,99  100,95 77,30  101,64   100,39
2002 9141   99,25 100,29   8424 102,02   10238 77,00 101,25  100,67 
2001 9115   98,97 98,97  8228   99,65  99,65  75,00  98,62 98,62 
2000  9210  100,00 100,00  8257   100,00  100,00  76,10  100,00  100,00
Среден

   0,8     1,47      1,57   
* Предварителни данни

        Данните показват, че за ръста при производството на мляко е заложено не на броя, а на повишаване на млечността. Това е добре илюстрирано от колона пета. Средната млечност за 17 години е нараснала от 8257 кг на 10328 кг или с 2071 кг, което прави по 122 кг на година и то при това високо ниво на млечност. Относителното нарастването е 25 процента за периода, а средно годишно е 1,47 процента.
Мисля, че съобщените до тук числа достатъчно добре характеризират перфектно свършената развъдна работа от американските кравари и развъдните им организации. Крайният резултат от добрата работа може да се види от колона осем. Общото количество на добиваното краве мляко в страната през две хилядната година възлиза на 76,1 милиона тона, а през 2016-та на 96,4 милиона тона или ръст от 20,3 милиона тона. Това представлява повишение с почти 27 процента. Разбира се като всяко земеделско производство и тук възходът не е гладък, а с годишни колебания, които през някои години превишават два милиона тона, какъвто е случая през 2003-2004 година или през 2013-2014 години. Средно годишното нарастване на общият добив на мляко обаче е 1,2 милиона тона. Това значително изпреварва темпа на нарастване на населението на страната.
Според официалните статистически данни в САЩ населението през 2000 г е 281 милиона, а през 2016 е 323 милиона. От данните поместени в таблица 1 може да се изчисли, че през 2000 г на човек в САЩ са се падали по 271 кг мляко, а през 2016 г съответно по 298 кг, или подобрение в снабдяването с 27 кг мляко, което закръглено прави 10 % за периода. Такова е положението според брутното количество произведено мляко. Иначе, реално отчетеното консумирано мляко и млечни продукти на човек за САЩ през 2000-ната година е 267 кг, а през 2016 г е 293 кг.
В групата“1-49 крави“ наброяваща най-много ферми и през двете анализирани години средният брой на кравите във ферма е съответно 20,3 и 19,3 крави, но в тази група попадат само 7,4 % през 2007 и съответно 5,9 % през 2012 г от всички крави в страната. Както виждаме кравите в тази група продължават да намаляват. Освен това от долната трета на таблицата може да се види, че кравите в тази група са с най-ниска продуктивност, средна млечност 7082 кг , съответно 7001 кг при средна млечност за страната 9193 кг съответно 9842 кг.

Ако продължим анализа в същия ред за групите ферми с повече крави, ще видим, че средния брой на кравите във групите ферми стремително нараства за да достигне 3555,5 крави, съответно 3858,5 при групата крави над 2000 броя, при среден брой крави във всички налични кравеферми 128,3 и 159,2 крави съответно за анализираните години. Заслужава допълнителен коментар средния брой в групата       „над  2000 крави“, както се вижда 3858,5 значително превишава 2000 крави, което показва, че тук има много ферми са с далеч по-голям брой крави, 4000, 5000 и повече.

Друга особеност видна от таблицата е, че въпреки намалението на фермите с до 200 крави от 36,2 % на 29,0 %, те продължават да играят значителна роля в снабдяването на страната с мляко, като гарантират 22,15 милиона тона, което е близо една четвърт от произвежданото мляко. Обаче групата от над 2000 крави във ферма още към 2012 година е произвеждала 46 милиона тона от млякото, което представлява над 50 % от. Като вземем предвид темпа на нарастване между 2007 и 2012 може да очакваме, че по настоящем този дял е значително по-висок и вече вероятно превишава 60 %.

Другият момент на който искам да обърна внимание  е ръста във средната млечност между групите крави според величината на фермите. Както отбелязахме, групата съставена от 1 до 49 крави е с най ниска средна млечност. С нарастване на кравите във една ферма до 200 крави средната млечност нараства на 8077 кг съответно 8601 кг. При достигането на 1000 крави във ферма, средната млечност е вече 9127 кг съответно 10077 кг и достига максимума си при групата „1000-1999 крави“ със средна млечност 11130 кг съответно 11170 кг. Интересното тук се наблюдава при повишаване концентрацията на кравите над 2000. Както се вижда от най-долния ред на таблицата, средната млечност се понижава с над 1000 кг до 10229 кг и 10469 кг, но както се вижда остава по-висока от средната за страната млечност. И все пак спадът в средната млечност в групата от над 2000 крави заслужава повече внимание от такива като нас които желаят да копират чуждият опит.

Според мен това показва, че практикуваната технология в САЩ е добра при размери на фермите до 2000 крави. При по-едрите от 2000 крави вече се налага промени, за усъвършенстването и или пък се налага временно да спрем с увеличаването на размерите над 2000 крави.

За сега не съм срещнал публикации в САЩ в такъв смисъл, напротив, свидетели сме през последните години на строителство на ферми в САЩ с 5, 6, 7 хиляди крави, а в единични случаи и повече.

Накрая съм длъжен да поясня защо анализът е върху данни от 2012 г, а не по-нови. Причината е много елементарна. До 2013 година министерството по земеделие на САЩ публикуваше ежегодно данни от изследвания третиращи динамиката в размерите на кравефермите. От 2013 г беше обявено, че тази практика се преустановява. Следващата публикация за размерите на кравефермите във видът който познаваме и анализирахме тук, ще се появи след поредното преброяване в земеделието на САЩ, което ще се извърши през тази година -2017. Следователно редно е да очакваме такава публикация през февруари 2018 г. Тогава ще можем да проверим по действителните данни състоянието на величината на кравефермите в САЩ към момента и да установим дали правилно сме разбрали тенденциите.

Последната информация, която искам да коментираме е свързана с средната млечна продуктивност на кравите и броя им по щати за да не останат с впечатление читателите, че средните данни които показваме в таблиците са валидни за цялата страна, а случаят не е такъв.
Така например щатите със средна млечност над средната за страната, според данни на министерството на земеделието на САЩ (USDA/NASA-ERS „Milk cows and production by state and regions”, за 2016 г, са следните:

Мичиган с 490 хил. крави и 11320 кг млечност ; Колорадо с 151 хил. крави и 11557 кг млечн.
Калифорния с 1762 хил. крави и 10418 кг млечн.; Айдахо с 595 хил. крави и 11180 кг млечн.
Уисконсин с 1279 хил. крави и 10683 кг млечн.; Вашингтон с 276 хил. крави и 10920 кг млечн.
Ню Мексико с 315 хил. крави и 11104 кг млечн.; Аризона с 196 хил. крави и 11081 кг млечност.

В изброените щати с млечност на кравите над средната, която за 2016 г е 10328 кг се отглеждат 5,06 милиона крави, или 54.0 % от ефектива на страната. Има още няколко щата, в които млечността е над средното, но не ги съобщаваме поради малкото притежавани крави, до няколко десетки хиляди. Както виждаме и в показаните щати, бройките крави са много различни, от 151 хил. до 1,762 милиона.

Интересна е другата група щати със средна млечност на кравите значително под средното, а именно от 5800 кг до 7000 кг. Това са щатите Хаваи, Мичиган, Арканзас, Луизиана, Алабама, и Мисури в които броят на млечните крави обаче общо е 125 хиляди. Следователно те внасят минимален принос в млекоснабдяването. В останалите не споменати 36 щата, кравите са 45 % от цялото стадо на САЩ, а средната им млечност е близо до средната за страната или до 10-15 % под нея. Това ще рече, че млечното стадо в страната състоящо се от 9,3 милиона крави е много високо продуктивно и много добре изравнено по продуктивност, след като кравите в споменатите 6 щати с по-ниска млечност са само 125 хил.(1,3 %) и млечност им е средно 6350 кг.

Когато разглеждаме въпроса за разпределението на млечните крави по щати обаче на бива да забравяме, че страната освен млечни крави отглежда и специализирани за месо крави, които са значително повече от млечните. През 2016 г броят на кравите за месо е 32,5 милиона. Това и обяснява минималния брой млечни крави в някой щати, защото там има милиони месодайни или пък се угояват стотици хиляди техни приплоди, тъй като специализацията в САЩ на животновъдното производство е много добре изразена.

Крайният извод от анализа е, че има много за научаване от редовните публикации на министерството на земеделието на САЩ в интернет по въпросите на млечното говедовъдство, ето защо те ще трябва да се следят, и по-често да се обсъждат от аграрната общност у нас.

Автор: – Проф.Трифон Дарджонов

  • септември 2017 г

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here