Наредба 3 и обвързаната подкрепа на млечни крави. Важни моменти и съвети

0
През последните дни, напрежението с доказването на добитото мляко расте , защото и краят на подаване на заявленията също наближава. Говедовъд.ею още пре април помести разяснения по Наредбата, но ясно или не сме били много точни или не е обърнато достатъчно внимание.

По приетата в края на месец февруари Наредба 3 тече заявяване на животни за подпомагане за настоящата стопанска година. В тази връзка е важно да се знае, че периода за доказване на реализирано мляко е 01.10.2016-30.09.2017г. Това практически означава, че половината от него е вече в историята.
Заложено в наредбата за доказване е количество реализирано мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответства на най-малко 1500 кг мляко на млечна крава за животните в стопанство изцяло в планински райони и най-малко на 2000 кг мляко на млечна крава за животните в останалите стопанства по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави. Желаещите да заявят животни по тази схема трябва да отглеждат в стопанството си 10 и повече млечни крави, които са с предназначение за производство на мляко, а помощта е ограничено до 250-ото допустимо за подпомагане по схемата животно в стопанството.
Подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече млечни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство на мляко и докажат реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 4000 кг мляко на млечна крава, с изключение на кравите от застрашените от изчезване породи. Министърът на земеделието и храните определя размера на плащането по схемата, като прилага модулиран размер на подпомагането: за първите 250 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 250-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,25:1.
Земеделските стопани, кандидати по двете схеми, трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Допуска се замяна на заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема към момента на замяната, при условие че:
1. извършат замяната на кравите или юниците в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило;
2. заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел “Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на

Държавен фонд “Земеделие” извършената замяна на:
а) крави или юници;
При промяна на предназначението на животно от мляко за месо то това животно губи право за подпомагане по схемите за обвързано с производството подпомагане
Реализацията на количествата мляко се доказва със:
1. фактури, издадени от земеделския стопанин за доставки на първи изкупвачи на мляко, с които има регистрирани договори за доставки в ДФЗ – РА – когато земеделският стопанин е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2. приемно-предавателни протоколи за доставки с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, издадени от първи изкупвачи на мляко, с които земеделският стопанин има договори за доставки, регистрирани в ДФЗ – РА – когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
3. фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави – членки на Европейския съюз;
4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни продукти – когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 84 от 2010 г.), наричана по-нататък “Наредба № 26 от 2010 г.”;
5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, за реализирани млечни продукти – когато земеделският стопанин е със затворен цикъл на производство и има регистрирано млекопреработвателно предприятие по чл. 12 от Закона за храните;
6. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие;
7. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните – когато земеделският стопанин е вписан като производител на мляко, предназначено за изхранване на животни в други стопанства в публичния списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, съгласно чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35 от 8 февруари 2005 г.).
Цитираните документи трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2016 година до 30 септември 2017г. и се представят в срок от 5 до 30 октомври 2017г. в съответната областна дирекция на ДФЗ – РА по постоянен адрес на кандидата – физическо лице, или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец. Документите се подават лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

Превръщането на суровото мляко и млечни продукти в килограми ще се реализира по следната методика:

МЕТОДИКА

за превръщане на сурово мляко от обемни в тегловни единици и на млечните продукти от мляко в млечен еквивалент

І. 1. 1 литър сурово краве, козе и биволско мляко = 1,03 кг.
2. 1 литър сурово овче мляко = 1,035 кг.

ІІ. Необходимо количество сурово мляко в килограми за получаване на 1 килограм готов млечен продукт.

1. краве и козе мляко:
а) за 1 кг масло = 22,5 кг мляко;
б) за 1 кг сметана = 7,90 кг мляко;
в) за 1 кг сирене твърдо (кашкавал) = 10,3 кг мляко;
г) за 1 кг сирене (бяло саламурено) = 6,8 кг мляко;
д) за 1 кг кисело мляко = 1,04 кг мляко;
е) за 1 кг млечна извара = 5,55 кг мляко;
ж) пастьоризирано мляко = 1,02 кг мляко.

2. овче мляко:

а) за 1 кг сирене твърдо (кашкавал) = 7 кг мляко;
б) за 1 кг сирене (бяло саламурено) = 4,8 кг мляко;
в) за 1 кг кисело мляко = 1,06 кг мляко;
г) пастьоризирано мляко = 1,04 кг мляко.

3. биволско мляко:

а) за 1 кг сирене твърдо (кашкавал) = 10,1 кг мляко;
б) за 1 кг сирене (бяло саламурено) = 6,6 кг мляко;
в) за 1 кг кисело мляко = 1,04 кг мляко;
г) пастьоризирано мляко = 1,02 кг мляко.

В следствие на това, че над 6 месеца от периода за доказване на количество мляко е изтекъл животновъдите следва да са водили сметки или да започнат да смятат. Наближава крайния срок за заявяване на животните и една екселска таблица би била страшно полезна, за да се направи преценка в коя графа ще бъде чекнато всяко животни, ако животните са под селекция и решим да не ги заявим всичките по схемата. По записаното в наредбата за колкото животни се докаже реализирано количество мляко за толкова ще се получи и помощта. Тези от заявените животни, които няма да могат да се защитят с реализирана продукция за периода на отчитане няма да получат плащане, но и фермерът няма да бъде санкциониран за това разминаване.

Естествено очаква се ставките за животни под селекционен контрол да бъдат по-високи, но и по-малките ставки по схемата за обвързано подпомагане са приемливо предложение на база на потенциалната невъзможност да се реализират количества сурово мляко за животните под селекция. „Ние от Фермерско мляко наблюдаваме ежемесечното състояние на доставеното до първи изкупвач количество мляко, направените директни продажби чрез млекомат и продадените млечни продукти за всеки член по отделно. На тази база ще стъпи и нашата преценка кои схеми да изберем, тъй-като всички животни на членовете са под селекционен контрол.

Във връзка с кампанията по директни плащания с голяма надежда се очаква мярката за хуманно отношение към животните да стартира към заявлението за подпомагане. Това за съжаление не стана. Ние от браншовите организации ще продължим да настояваме тази мярка да не бъде „заметена под килима“ и да остане само добро пожелание. Към момента се очаква да се прави отделен прием на заявления по примера на другите мерки от ПРСР 2014-2020г.Това ще натовари административно фермерите и е потенциал за допускане на грешки. По самата мярка има много подводни камъни и потенциални възможности за санкции спрямо кандидатите. Запазваме си право на коментар след като се запознаем детайлно с бъдещата наредба.
Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here