Информация за прилагането на подмярка 4.1.2 за инвестиции в малки стопанства

0

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Земеделски стопани /ФЛ и ЮЛ/;
 • Икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро СПО(вкл.)*
 • Производство в един от секторите:
 • Плодове и зеленчуци
 • Етерично – маслени и лекарствени култури
 • Животновъдство САМО в планински райони
 • Кандидатите трябва да са получили минимум 33%от общия доход за предходната година от земеделски дейности (доказва се с данъчна декларация, ако не се води счетоводство).

!!! Важно: Не се подпомагат бенефициенти, одобрени по подмерки 6.1, 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-2020 и/или по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР 2007 – 2013 г. Това условие важи и за техните съпруг/а и съдружници.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • Строителство или обновяване на сгради и др. недвижима собственост, използвана за земеделското производство, вкл. за опазване компонентите на околната среда;
 • Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, вкл. за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 • Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, вкл. трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед;
 • Разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване;
 • Разходи за закупуване на земя, сгради и помещение, необходими за изпълнението на проекта (до 10% от общата стойност на инвестициите);
 • Закупуване на софтуер, ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • Разходи, свързани с подготовката на проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение – до 12% от общия размер на допустимите разходи по проект.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

 • Минималната стойност на един проект/бенефициент е левовата равностойност на 1250 евро.
 • Максималната стойност за един проект/бенефициент е левовата равностойност на 25 000 евро.
 • Максималната стойност на проекти за колективни инвестиции е левовата равностойност на 70 000 евро.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА

 • Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 60 на стоот общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

– Увеличение с 10 на сто за:

 1. проекти, представени от млади земеделски стопани (до 40 г., но да не са получавали финансиране по М 112/6.1 и да са създали стопанство не по-рано от 5 г. от датата на кандидатстване);
 2. колективни инвестиции или интегрирани проекти;
 3. проекти, които се изпълняват в обхвата на райони с природни и други специфични ограничения;
 4. проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации за селскостопанска производителност;
 5. разходи за иновации, опазване на околната среда, биологично производство, икономия на ресурса и адаптация към климатичните промени.

– Увеличение с 15 на сто за: инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 10 “Агроекология и климат” или мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече от едно от условията за получаване на допълнително подпомагане не може да бъде повече от 80 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 • Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни инвестиции, представен от един кандидат/бенефициент, отговарящ на повече от едно от условията за получаване на допълнително подпомагане, е не повече от 90 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Приоритет на проектните предложения ще се дава според следните критерии:

 • Проект, свързан с производство в приоритетен сектор (плодове и зеленчуци или животновъдство, съгласно списък) – макс. 35 т.
 • Проект, свързан с биологично производство (вече сертифицирно) – макс. 20 т.
 • Проект в необлагодетелстван район – 25 т.
 • Повишаване на енергийната ефективност (с мин. 5%) или внедряване на иновация (изисква се патент или регистриран полезен модел) – 10 т.
 • Инвестиции в напояване – макс. 4 т.

Максимален брой точки по критериите за оценка – 94 точки

Очакван прием по Подмярка 4.1.2: в края на месец октомври 2017 г.

*Граници на СПО в зависимост от отглежданите култури/животни – пример:

СПО Вид Култура / Животни Площ (дка) / Брой
6000 – 7999 Сливи и др. костилкови плодове 9 – 11
6000 – 7999 Ябълки и др. семкови плодове 12 – 15
6000 – 7999 Лешници и др. черупкови плодове** 28 – 36
6000 – 7999 Лавандула** 75 – 95
6000 – 7999 Малини и др. ягодоплодни плодове 13 – 16
6000 – 7999 Леща 126 – 166
6000 – 7999 Пипер (открито производство) 13 – 16
6000 – 7999 Дини 17 – 21
6000 – 7999 Крави (млечни) 6 – 7
6000 – 7999 Крави (месодайни) 31 – 40
6000 – 7999 Овце 83 – 109

Източник:ИнтелиАгро

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here