Наредба – изисквания към средствата за идентификация

1

На 28.09.2017 г изпълнителния директор на БАБХ – д-р Дамян Илиев внесе Доклад за допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. Крайният срок за обществено обсъждане и внасяне предложения или възражения по Наредбата 29.10.2017 г.
До момента няма никакви постъпили коментари. Трябва Наредбата да се прочете внимателно и всички проблемни въпроси да се поставят веднага за изглаждане. В противен случай, пак ще има кършене на ръце и псуване, както се случи с Наредбите 2 и 3.
Преди известно време една медия излезе с материал по тази Наредба – сменя се системата за идентификация. Въобще няма такова нещо. Самото заглавие на Наредбата показва, че става дума за изисквания към средствата за идентификация. Ще публикуваме само промените в членовете които касаят говедовъдството и овцевъдството и разбира се поместим на файл Доклада и проекта за Наредбата.
Говедовъд.ею

В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
В ал. 4:
а) в основния текст думите „Средствата за официална идентификация“ се заменят с „Идентификационните средства“.
б) в т. 1 се създава б. “в”:
в) ушна марка и търбушен болус или две ушни марки и търбушен болус
В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
б) в т. 3 след думата “транспондер” се добавя „и минимум 20 см за търбушен болус”, а накрая се добавя „и търбушния болус”.
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Идентификационните средства по чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2 е необходимо да са тествани в акредитирана лаборатория, одобрена от ICAR (The International Committee for Animal Recording), което се удостоверява със заверени копия на сертификати или удостоверения, издадени след успешно проведени изпитвания или със заверени копия на документи от компетентния орган на страна членка на Европейския съюз, където такива средства са били официално одобрени.
(8) Идентификационните средства – ушни марки, използвани при ЕПЖ и ДПЖ могат да имат допълнително контейнер за взимане на ДНК проба в процеса на поставяне на идентификаторите.“.
В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. комплект за едри преживни животни (ЕПЖ):
а) две ушни марки;
б) ушна марка и електронна ушна марка;
в) две ушни марки и търбушен болус;“.
В т. 2 думите „ушни марки“ се заличават, а след думите „електронна ушна марка“ се добавя „или ушна марка и търбушен болус
Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Идентификационните средства за ЕПЖ отговарят на следните специфични изисквания:
1. жълт цвят, когато са комплект от две ушни марки;
2. състоят се от две части с минимални размери – дължина 45 мм и ширина 55 мм;
3. структурата на номера е следната:
а) за комплект ушни марки: BG XX XXXXXX, като BG е кодът на България, първите две цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите шест цифри са поредният номер на средството за официална идентификация;
б) за комплект ушна марка и електронна ушна марка или ушни марки и търбушен болус: 100 XXХ XXX XXXХХХ, като 100 е кодът на България, първите три цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите девет цифри са поредният номер на средството за официална идентификация.
4. надписите на всяка част на марката съдържат абревиатурата на компетентния орган на латиница (BFSA), като символите са с минимална височина 5 мм; те са разположени на три реда и са в черен цвят, както следва:
а) за комплект – ушни марки:
BFSA
BG XX
XXXXXX.
б) за комплект – ушна марка и електронна ушна марка или ушни марки и търбушен болус:
BFSA
100 XXХ ХХХ
XXXXXX.
5. надписите на всяка част на ушната марка и на електронната ушна марка съдържат бар-код с номера на марката, съответстващ на номера на електронния транспондер, когато марките са част от комплект за електронна идентификация на ЕПЖ, или съответстващ на визуалния номер на марките, когато в комплекта няма електронно средство за идентификация.
6. надписите, отбелязани върху всяка част на електронната ушна марка съответстват на номера на електронния транспондер. Структурата на номера на електронния транспондер е следната: 100XXXXXXXXХХХХ, като 100 е кодът на България, първите три цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите девет цифри са поредния номер на средството за официална идентификация;
7. структурата на номера на търбушните болуси е следната: 100XXXXXXXXХХХХ, като 100 е кодът на България, първите три цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите девет цифри са поредния номер на средството за официална идентификация.
(2) Извън случаите по ал. 1, т. 1:
1. ушната марка е предназначена за поставяне на дясното ухо и е с жълт цвят, когато е в комплект с електронна ушна марка, а двете марки са със син цвят, когато са в комплект с търбушен болус;
2. електронната ушна марка, когато е в комплект с ушна марка е предназначена за поставяне на лявото ухо и е с оранжев цвят.“.
Чл. 11б. Идентификационни документи (паспорти) се издават на:
1. едри преживни животни;
2. еднокопитни животни;
3. домашните любимци, кучетата за служебни, ловни и други цели.
10. „Търбушен болус“ e електронно средство за идентификация с цилиндрична форма, което посредством поглъщане (директно или чрез помощно приспособление) попада и се локализира в мрежата на преживно животно. Болусът се състои от запечатан корпус, в който е поставен транспондер.
12. „Бар-код“ е машинно нанесена разбираема маркировка върху ушна марка и индивидуална идентификационна табела, която предоставя информация за номера на тази марка или табела.”.
2. Създават се § 1а и 1б:
„§ 1а. Търбушен болус, като средство за официална идентификация може да се използва в стада от ДПЖ, по избор на собственика на животните при спазване на физиологичните особености на животните, на които се поставя.
§ 1б. Електронна ушна марка или търбушен болус, като средства за официална идентификация може да се използват в стада от ЕПЖ, по избор на собственика на животните, като в случаите на поставяне на болус – трябва да се спазват физиологичните особености на животните, на които се поставя.“.
До 18 юли 2019 г. търбушен болус може да се използва като допълнително средство за идентификация на ЕПЖ, като се прилага под контрола на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството в определени от нея стада.

Свалете прикачените файлове от тук:- Д О К Л А Д-от д-р Дамян Илиев БАБХ 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните

 

1 КОМЕНТАР

  1. Петър Чернаев Още повече, че промените, които са нанесени са повече от необходими. Средствата за идентификация се развиват – следователно нормативната уредба трябва да е “в час”. Факт е, че един от големите проблеми на сектора е точно средствата за идентификация на животните. Във fermaweb.com имаме доста добро технически издържано решение за ОНЛАЙН проверка на електронни ушни марки, което би спестило доста неприятни изживявания на много от производителите. Най-често срещаните проблеми връзката на данните от фермера (номер, дата на раждане, порода и пол на животно) не отговарят на въведеното във ВЕТИС не защото фермера е “излъгал”, не защото ветеринарния лекар не си е свършил работата, а по чисто техническата причина, че данните се “преписват” минимум 2 пъти преди да влязат в системата, което предполага множество технически грешки. С четец на ушни марки(http://fermaweb.com/bg/RFIDChetetsUshniMarki) и електронни ушни марки проблемът е решим на техническо ниво

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here