Овцевъдите: Предложение за резолюция на Европейския парламент

0

Както говедовъд.ею вече писа , на 22 и 23.11.2017г в Брюксел се провежда много тежко заседание на комисията в която ще се разгледат 18 точки. Все пак за нас, за нашите овцевъди най- важна е т.6 която ще разгледа овцевъдството в ЕС и съответно започне набелязване точки и регламенти за подобряване на ситуацията в отрасъла. Вече ви запознахме с част от доклада за овцевъдството, които бе разгледан вчера в статията

Овцете пак на мода, да им е честито

Публикуваме Предложение за резолюция на Европейския парламент:

А.      като има предвид, че секторите овцевъдство и козевъдство се характеризират с ниска рентабилност, с едни от най-слабите доходи в Съюза, което до голяма степен се дължи на значителните регулаторни и оперативни разходи, понякога превишаващи продажните цени, което води до изоставянето на тези производства;

Б.      като има предвид, че от 80-те години насам са изчезнали над 25 милиона овце и че през последните 17 години производството е намаляло с повече от 20%;

В.      като има предвид важната роля на овцете и козите за екологичната устойчивост, като те се отглеждат в 70% от районите с неблагоприятни природни условия, допринасяйки за запазване на биологичното разнообразие и за борба с ерозията, нежеланото натрупване на биомаса, лавините и горските пожари;

Г.      като има предвид, че консумацията на овче и козе месо е намаляла значително през последните години, като за овчето месо тя е спаднала до 2 кг на човек спрямо 3,5 кг през 2001 г., и че тази низходяща тенденция се наблюдава и през 2017 г., особено сред младите хора;

Д.      като има предвид, че е необходимо да се повиши добавената стойност на месопроизводството и да се въведат нови методи, които да са адаптирани в по-голяма степен към потребителските навици на младите хора;

Ж.     като има предвид, че овцевъдството в Съюза не успява да задоволи около 13% от търсенето на овче месо и че вносът от трети държави, начело с Нова Зеландия, накърнява конкурентоспособността на европейските продукти в най-чувствителните периоди на годината (Великден и Коледа)

З.       като има предвид, че излизането на Обединеното кралство от ЕС може да доведе до значителни промени във вътрешно общностната търговия на овче месо, тъй като тази държава е най-големият производител и основната входна точка за вноса от трети държави;

И.      като има предвид, че защитата на някои животински видове по Директивата за местообитанията доведе до увеличаване на нападенията от вълци, мечки и рисове спрямо стадата от овце и кози, влошавайки още повече несигурното положение на някои земеделски стопанства;

К.      като има предвид, че системата за електронна идентификация на овцете и козите гарантира ефективно проследяване на животните, но неумишлени грешки при разчитането на ушните марки или загубата им могат да доведат до налагането на понякога прекомерно големи санкции;

Л.      като има предвид, че пазарът на овче и козе месо страда от силна разпокъсаност и от липсата на прозрачност при предаването на изменението на пазарните цени, и че дисбалансите във веригата за предлагане на храни засилват уязвимостта на тези сектори;

          Настоява за :

  1. подкрепя препоръките, публикувани през 2016 г. от Форума за овче месо, проведен по инициатива на Комисията, по-специално относно необходимостта от осигуряване на компенсации във връзка с екологичната функция на сектора, и счита, че тези препоръки са валидни също така за козето месо и за млечните продукти от двата сектора;
  2. призовава Комисията да увеличи подкрепата, насочена към иновациите и популяризирането на овчето и козето месо по-специално на вътрешния пазар, като се набляга не само на традиционните продукти, но също така и на по-новите разфасовки, предлагани на по-младите потребители;
  3. приветства Комисията за намерението ѝ да създаде специален бюджетен ред за тези продукти при следващите кампании за популяризиране, съфинансирани от Съюза, и подчертава, че е необходимо вълната да бъде включена сред продуктите, които отговарят на изискванията за финансиране;
  4. подкрепя запазването или, по възможност, увеличаването на обвързаните с производството помощи за секторите овцевъдство и козевъдство при следващата реформа на общата селскостопанска политика (ОСП), с цел да се ограничи изоставянето на тези производства в Европейския съюз, предвид силната зависимост на овцевъдите и козевъдите от получаването на преки плащания;
  5. счита, че е необходимо да се осигури по-голяма подкрепа за младите хора както чрез преки помощи, така и чрез политиката за развитие на селските райони, с оглед на значителното застаряване на лицата, заети в този сектор, което надхвърля дори и това в другите селскостопански отрасли;
  6. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да разгледат мерки за повишаване на прозрачността на пазара, като например възможностите за хармонизиране на каналите, както и създаването на Европейска обсерватория за мониторинг на цените и производствените разходи при овцевъдството и козевъдството;
  7. призовава Комисията да анализира положението на пазара за овчи продукти след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС и да направи всичко възможно, за да предотврати сериозни смущения на пазара;
  8. призовава при сключването на други търговски споразумения с трети държави да се взема предвид несигурното положение на производителите в секторите овцевъдство и козевъдство, като те бъдат включени в рамките на чувствителните сектори, и при всички положения да се избягва накърняване на европейския модел на производство;
  9. приканва Комисията и държавите членки да разгледат мерки за развитие на селските райони с цел защита на стадата от нападенията на хищници, както и за изменение на Директивата за местообитанията с оглед контролиране на разпространението на тези животни в определени пасищни зони;
  10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

Говедовъд.ею

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here