Устройствен правилник на МЗХГ

0

В ДВ бр.94 от 24.11.2017г е публикуван актуализирания

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Правилника е в сила, така че за да няма незнаех, не видях, не чух е най-добре всеки имащ отношение с МЗХГ да се запознае с Правилника, да знае от кой и как да търси правата си, какви са задълженията на служителите в Министерството.  За говедовъдите е ясно,че най-важни са Министъра, Зам. Министъра които отговаря за животновъдството и Дирекция Животновъдство. Именно на тази Дирекция, която е най-близо до животновъдите ще поместим задълженията. Пълният текст на Правилника може да откриете накрая на статията.

Чл. 44. Дирекция “Животновъдство”:

 1. подпомага министъра при провеждане на държавната политика в областта на животновъдството, въвеждането и прилагането на пазарните механизми и режими на ОСП в животновъдството и определяне на националните приоритети в тази област;
 2. подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на държавната политика в областта на хуманното отношение към животните;
 3. изготвя, участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове в областта на животновъдството, хуманното отношение към животните, обезвреждане на странични животински продукти, общата организация на пазарите на животински продукти и качеството на сурово мляко;
 4. разработва стратегии, програми и проекти за развитие на животновъдството;
 5. подпомага методически структурите на министерството и координира дейностите му с други ведомства и организации, имащи отношение към хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти;
 6. участва в осъществяване на съвместната дейност със Световната организация за здравеопазване на животните и с други международни организации, свързани с хуманното отношение към животните и страничните животински продукти;
 7. участва в дейността на Държавната комисия по породи животни;
 8. организира и участва в работата на Съвета за наблюдение производството на суровини и храни от краве мляко, Консултативния съвет по ветеринарномедицинска дейност и Съвета по животновъдство към министъра;
 9. води публичен регистър на развъдните организации съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за животновъдството (ЗЖ);
 10. поддържа база данни за ежемесечно постъпващата от областните дирекции “Земеделие” информация за регистрираните развъдни ферми и стопанства по чл. 15 ЗЖ;
 11. подпомага министъра при осъществяването на контрола върху дейността на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството;
 12. организира и участва в работата на комисиите по чл. 29а ЗЖ за издаване или отказ за издаване на разрешения за развъдна дейност;
 13. (отм. – ДВ, бр. 94 от 2017 г.)
 14. отговаря за събиране, обработване и изпращане на Европейската комисия на информация за изкупните цени на червени и бели меса и яйца за консумация по начин и в срокове, определени от европейското законодателство;
 15. докладва информация пред Европейската комисия за броя на производствените обекти за стокови кокошки-носачки според метода на отглеждане и за максималния капацитет на предприятията съгласно Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (ОВ, L 163 от 24 юни 2008 г.);
 16. изготвя и актуализира годишни национални програми за подобряване условията на производство и маркетинг на пчелен мед и пчелни продукти в съответствие с организацията на пазара в ЕС, съдейства на Държавен фонд “Земеделие” при прилагането им и докладва за изпълнението на мерките по годишните национални програми по пчеларство пред Европейската комисия;
 17. поддържа и актуализира публичен списък на лицата, регистрирани по чл. 19, ал. 7 от Закона за пчеларството;
 18. участва в изготвянето на Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за периода 2015 – 2018 г., Правилата за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, за изпълнение на Плана за действие към Стратегията за ВиК 2014 – 2023 г. и в изготвянето на доклад за изпълнението на Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони;
 19. организира цялостната дейност по прилагане на Държавната помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия;
 20. координира дейността по спазване на зоохигиенните и ветеринарномедицинските изисквания при отглеждането на селскостопанските животни;
 21. участва в комисията за издаване на лиценз съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1 от 2016 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини;
 22. участва в извършването на проверки на място в животновъдните обекти за установяване на съответствие на дейността им с действащото законодателство;
 23. извършва мониторинг на официалния контрол при производството на сурово краве мляко;
 24. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2017 г.) методически ръководи дейността и може да участва в извършването на проверки на обектите за съхранение и обезвреждане на странични животински продукти и продукти, получени от тях;
 25. води публичен регистър на независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото мляко съгласно чл. 11е, ал. 3 ЗЖ;
 26. участва при извършването на мониторинг върху дейността на независимите акредитирани лаборатории относно изследването на сурово мляко;
 27. участва в осъществяването на надзор върху вземането, транспортирането и приемането на проби сурово мляко с периодични проверки на място;
 28. участва в извършването на проверки на място във ферми за производство на сурово краве мляко съвместно с органите на Българската агенция по безопасност на храните;
 29. създава и поддържа публичен регистър на първите изкупвачи на мляко;
 30. отговаря за събирането, обработването и изпращането на Европейската комисия на информация за изкупните цени на краве мляко и цените франко завода на млечни продукти съгласно Регламент (ЕС) № 479/2010 на Комисията от 1 юни 2010 г. относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на изпращаните от държавите членки нотификации до Комисията в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ, L 135 от 2 юни 2010 г.);
 31. приема месечните декларации на първите изкупвачи за общото доставено количество краве мляко и докладва информацията от декларациите на Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 479/2010;
 32. поддържа бази данни на кланиците, извършващи задължителна класификация съгласно чл. 58а, ал. 5 ЗПООПЗПЕС, и на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце, съгласно чл. 58б, ал. 7 ЗПООЗПЕС;
 33. извършва проверки на дейностите по спазването на правилата за класификация и реда за събиране на данните за цените на кланичните трупове от говеда, свине и овце и докладването на цените;
 34. отговаря за изготвяне и изпращане на Европейската комисия на информация съгласно чл. 19 от Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях (ОВ, L 337 от 16 декември 2008 г.).

Целият правилник , можете да намерите  тук:  УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

В сила от 07.07.2017 г.
Приет с ПМС № 130 от 29.06.2017 г.

Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.изм. и доп. ДВ. бр.94 от 24 Ноември 2017г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here