Идентификация на животните – Наредба № 61

0

Изключително важен е чл.6- от Наредбата-става дума за достъп до системата . Един въпрос , които все пак се реши след доста години ”борба” на браншовите организации за осигуряването на фермерите такъв достъп. Съвсем разумно решение , защото в тази идентификация „бърка” доста народ и накрая виновният е само е дин и като правило това е фермера.Достъп с право на внасяне данни и корекция имат официалните ветеринарни лекари, практикуващите по места такива, ИАСРЖ, централата на системата, една сложна система свързана с няколко писма по вертикала за оправяне на някои грешки или пропуснати данни. Сложно нали, няма начин да няма грешки и накрая всички кършат снага да казват,че грешката не е в техния телевизор- извинявайте компютър.

 Дето се казва по терлици влезе в сила НАРЕДБА № 61 ОТ 9 МАЙ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ИЗИСКВАНИЯ В РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 90 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.10.2013 Г.) Казваме по терлици, не че не е спазена процедурата- имаше обсъждане, имаше и едномесечен срок за становища. Наредбата излезе и е в сила от 11 август 2017г, сезон на отпуски и пребиране на реколтата. Наредбата не получи никаква гласност, дори и говедовъд.ею не ви информира за тази Наредба.

Както казахме, Наредбата е в сила от август и трябва да се изпълнява,затова е необходимо всеки животновъд да си я прочете и съответно да я изпълнява. Има някои интересни моменти в наредбата на които ще се опитаме да ви запознаем. Също така прилагаме и пълния текст на Наредбата.

Чл. 3. (1) (1) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е компетентният орган за контрол по официалната идентификация на животните, който поддържа компютризирана информационна система за въвеждане на данни за идентифицираните животни, техните собственици и регистрираните животновъдни обекти.

(2) Идентификацията на животните се извършва съгласно изискванията на чл. 51а от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

(3) Българската агенция по безопасност на храните контролира чрез проверки на място спазването на изискванията за идентификация на животните. Проверките се извършват ежегодно и обхващат не по-малко от:

 1. три процента от животновъдните обекти в страната, в които се отглеждат едри преживни животни (ЕПЖ);
 2. три процента от животновъдните обекти в страната, в които се отглеждат дребни преживни животни (ДПЖ); проверките обхващат не по-малко от пет процента от броя на ДПЖ, отглеждани в страната;
 3. три процента от животновъдните обекти в страната, в които се отглеждат еднокопитни животни (ЕКЖ);

(5) Проверките по ал. 3 са внезапни. Предварително уведомяване на собственика или ползвателя на животновъдния обект се допуска, когато е необходимо да бъдат осигурени животните за проверка. В този случай проверката се извършва до 48 часа от уведомлението

Във връзка с маркирането на животните под селекционен контрол и нуждите на селекцията за използването на допълнителна маркировка е възможно това да стане съгласно
Чл. 5.
 (1) Чистопородните и хибридните животни се маркират и с допълнителна ушна марка от организациите по чл. 8, ал. 2 от Закона за животновъдството.

(2) Ушната марка по ал. 1 се одобрява от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Изключително важен е чл.6- става дума за достъп до системата . Един въпрос , които все пак се реши след доста години ”борба” на браншовите организации за осигуряването на фермерите такъв достъп. Съвсем разумно решение , защото в тази идентификация „бърка” доста народ и накрая виновният е само е дин и като правило това е фермера.

Чл. 6. (1) БАБХ осигурява достъп до базата данни по чл. 4, ал. 1, т. 4 на представител на Европейската комисия при поискване, както и на всички заинтересувани лица. Българската агенция по безопасност на храните осигурява защита на информацията в системата срещу неправомерно ползване или изменение.

(2)  Юридическите лица и едноличните търговци, които искат достъп до електронната база данни, подават до областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) заявление, съдържащо следните данни:

 1. наименование;
 2. (доп. – ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) код по БУЛСТАТ/ЕИК;
 3. седалище и адрес на управление;
 4. телефон за връзка, факс, GSM, електронен адрес;
 5. кратко описание на целта, за която се иска достъп до електронната база данни.

 (4)  Физически лица, които искат достъп до електронната база данни, подават до ОДБХ заявление, съдържащо следните данни:

 1. имената и единен граждански номер на лицето;
 2. (доп. – ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) код по БУЛСТАТ/ЕИК – ако има;
 3. адрес на лицето;
 4. телефон за връзка, факс, GSM, електронен адрес;
 5. кратко описание на целта, за която се иска достъп до електронната база данни.

Чл. 7. (1) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) Не се разрешава придвижване или транспортиране до пазари, кланици, изложби, състезания и други животновъдни обекти и населени места на неидентифицирани по реда на тази наредба животни.

(2) Не се разрешава използване на общински пасища и водопои от неидентифицирани по реда на тази наредба животни.

(3) Не се разрешава реализация на продукция, добита от неидентифицирани по реда на тази наредба животни.

Сега и един член, любим на нашата администрация , воденето на Регистър с повече от над 14 точки.

Чл. 8. (1) Всеки собственик или ползвател на животновъден обект, с изключение на лицата, транспортиращи животните:

 1. съхранява и води актуален регистър по чл. 4, ал. 1, т. 3;

3.по искане на БАБХ предоставя цялата информация за последните три години, свързана с произхода, идентификацията и местонахождението на животните, които притежава, отглежда, придвижва, транспортира, търгува или коли.

(2) Регистърът в животновъдния обект се води по утвърден от БАБХ образец на хартиен носител или в електронен вид и се съхранява за период не по-малък от 3 години, като се представя на БАБХ при поискване.

(3) Регистърът на животновъдния обект по чл. 4, ал. 1, т. 3 съдържа най-малко следната информация:

 1. регистрационен номер на животновъдния обект, адрес и географски координати на обекта;
 2. собственик на животновъдния обект – трите имена, постоянен адрес и ЕГН за физическо лице и наименование, седалище и адрес на управление, код по БУЛСТАТ/ЕИК за юридическите лица и едноличните търговци;
 3. идентификационен код на животното;
 4. дата на раждане;
 5. пол;
 6. цвят на косъма;
 7. порода – при племенни животни, вписани в родословните книги или зоотехническите регистри на развъдните асоциации и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството;
 8. дата на смъртта (клането) на животното в обекта;
 9. (доп. – ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) при напускане на обекта – имената, постоянен адрес и ЕГН на новия собственик за физическо лице и наименование, адрес на управление, код по БУЛСТАТ/ЕИК за юридическо лице и едноличен търговец или регистрационния номер на обекта на местоназначение на животното; дата на отпътуване;
 10. при доставка на нови животни – имената, постоянен адрес и ЕГН на предишния собственик за физическо лице и наименование, адрес на управление, код по БУЛСТАТ/ЕИК за юридическо лице и едноличен търговец или регистрационния номер на обекта на произход на животното; дата на пристигане в обекта;

11.номер на ветеринарномедицинското свидетелството за придвижване или транспортиране, с което животните са пристигнали в обекта;

 1. информация за заменяне на индивидуалните средства за идентификация;
 2. имената и подпис на извършилия проверката на регистъра, дата на проверката.

(4) Регистърът по чл. 4, ал. 1, т. 3 може да се води в електронен вид, при условие че животновъдният обект има достъп до електронната база данни. В този случай не се изисква водене на регистъра на хартиен носител.

(5) Достъпът до информацията в електронната база данни за животновъдния обект и отглежданите в него животни се предоставя на собственика или ползвателя му след подаване на заявление по образец до Централното управление на БАБХ, което съдържа:

 1. регистрационен номер на животновъдния обект;
 2. (доп. – ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) код по БУЛСТАТ/ЕИК – ако има;
 3. трите имена, ЕГН на лицето, отговорно за воденето на електронния регистър на животновъдния обект;
 4. адрес на лицето;
 5. телефон за връзка, факс, GSM, електронен адрес.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) Лицата, имащи достъп до електронната база данни, преминават курс на обучение, организиран от БАБХ.

Пълен текст на Наредба 6 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here