6 милиарда евро за генериране на енергия

0

Възобновяема енергия е енергията, получена от източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизтощими, т.нар.възобновяеми ресурси – слънчевата светлина, вятъра, дъжда, приливите, геотермалната енергия.
През 2008 г. около 19% от глобалното потребление на енергия идва от възобновяеми източници, включително около 13% от традиционна биомаса (дърва за огрев и други), главно изгаряна за отопление, и 3,2% – от водноелектрически централи(ВЕЦ).[1] Новите възобновяеми източници – малки водноелектрически централи (малка руслова ВЕЦ), съвременна биомаса, вятърни електроцентрали, слънчеви и геотермални електроцентрали, биогорива – дават други 2,7% от потреблението на енергия, като делът им бързо нараства.[1] При производството на електроенергия делът на възобновяемите източници е около 18%, като 15% от електричеството се произвежда от ВЕЦ.
Сумата от 6 милиарда евро ще бъде осигурена от Холандското правителство през 2018г за стимулиране разходно-ефективното производство на енергия и допринасе значително за постигането на целите делът на възобновяемата енергия в Нидерландия да нарасне до 14% през 2020 г. и 16% през 2023 г. . Това съобщава Министерството на икономиката и климата на Холандия..
Стабилност и сигурност
Сумата ще се използва за изграждане на вятърни паркове, слънчеви паркове, инсталации за биомаса, водноелектрически централи и геотермални проекти, които все още се нуждаят от субсидия за нерентабилната част. Това е необходимо, тъй като въпреки прогресивното технологично развитие и намаляването на разходите генерирането на възобновяема енергия в повечето случаи е дори по-скъпо от енергията от изкопаеми горива.
Намаляване на разходите
Устойчивото производство на електроенергия става все по-евтино поради икономии от мащаба и технически промени, което означава, че все по-малко субсидии са необходими. Участниците в проекта се насърчават да генерират колкото се може повече енергия от възобновяеми източници при възможно най-ниски разходи. Схемата функционира като търг и насърчава кандидатите да представят проекти за възможно най-ниска субсидия, като всички проекти и технологии се конкурират помежду си. Това провокира иновациите и намаляването на разходите; положителни за климата и за енергийните сметки на гражданите и бизнеса. Още повече,че вятърната и слънчевата енергия са станали значително по-евтини през последните години.
Източник:МИК на Холандия

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here