Туберкулозата по говедата причинена от M. bovis като зооноза за хората в Европа през 2016

0

Проф. Бойко Ликов

 Резюме

 Туберкулозата причинена от  M. bovis при хората е много рядка инфекция в Европа. Обявени са само 170 случая през 2016 с ниво на заразеност  0.04 случая на  100,000 жители. Това ниво е относително стабилно за периода 2012-2016. Няма изразена зависимост между това дали дадена страна е официално свободна от туберкулоза по говедата и броя на заразените хора. Резултатите от мониторинговите програми за туберкулоза по говедата (ТГ) в различни страни в Европа са много различни, но в общи линии има намаление на превалентността на тази зооноза при говедата- 1,56% заразеност на стадата. Все още заболяването съществува дори и в официално свободни от туберкулоза по говедата страни, където са  регистрират единични случаи.  Превалентността на туберкулозата в Обединеното кралство е  16.7%, като в Уелс и Англия тя я варира от  13.1% до  20.3%, а в Северна Ирландия   е 9.7%.  В Гърция, Ирландия и Испания превалентността е съответно  3.8%, 2.9%, 3.6% от стадата. Италия и Португалия докладват за много малка превалентност  (> 0.1–1%). Хърватска, България и Румъния докладват за превалентност < 0.1% от стадата.

Туберкулоза причинена от  M. bovis при хората

През 2016 в Европа са обявени 246 307 случая на зоонози при хората, от които само 170 са причинени от  M. Bovis (11-то място като етиологичен причинител  на зоонози).  Заразеността на 100 000 жители е 0,04 човека. Най- много заразени хора има в Германия – 52(0,06 на 100 000 жители), следват Обединеното кралство- 39(0,07), Испания- 26(0,06), Белгия- 14(0,12), Италия- 13(0,02), Холандия- 12(0,07), Швеция, Норвегия и Швейцария- по 5, Ирландия 3, Румъния и Дания по  2  и Австрия- 1 случай.  В  България и Гърция не са регистрирани заразени с M. Bovis хора.

Представени са резултатите от медикаментозното третиране на  128 (90.4%) от  170  случая на M. bovis. Положителни резултати са получени при  76 случая  (59.4%),  19 човека са умрелите по време на третирането (14.8%),  а при  12 случая третирането продължава (9.4%). При 20 случая не е направена оценка на резултатите от третирането (15.6%).

Проучена е чувствителността на изолираните щамове  M. bovis към  rifampicin и isoniazid (124 случая), 120 случая са изследвани за ethambutol, а  46  за стрептомицин. Лекарствената резистентност е много малка- само три  isoniazid резистентни случаи (2.4%) и  два streptomycin резистентни случаи (4.3%). Няма случаи за множествена резистентност към  isoniazid и  rifampicin. Повечето от обявените при хората случаи са при коренни жители-105 от 170),  а 32.9% (56/170) произхождат от други страни (мигранти, работещи в трети страни). 

Карта 1. Брой  заразени с M. вovis хора в Европа. Най много случаи има в Германия Обединеното кралство и Испания

Туберкулоза по говедата  през 2016.

В доклада на ЕФСА за  2016 е направен опит да се дадат по  отделно сведения за M. bovis и Mycobacterium caprae като причинители на туберкулозата по говедата. На карта 2 са представени официално свободните от ТГ и официално несвободните от ТГ страни в Европа през 2016. България е от втората категория страни.

Карта 2. Официално свободни от ТГ и официално несвободните от ТГ страни в Европа през 2016. България е от втората категория страни.

През  2016 страните и регионите в Европа официално свободни от ТГ съгласно европейското законодателство са: Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, 14 провинции в Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Словакия, Словения, Швеция, Шотландия и остров Ман в Обединеното кралство, Норвегия и Швейцария.

България, Хърватска, Кипър, Португалия, Испания, Гърция, Ирландия, Румъния и Обединеното кралство все още нямат статут на страна официално свободна от ТГ през 2016.

Като цяло заразеността с ТГ на стадата в Европа е много малка- 0,7%. Реалното разпространение на тази инфекция е обаче е доста хетерогенно. Така например в провинция Андалузия, Испания тя е 15,1% от стадата, в Уелс и Англия 18,4%. Осем от официално свободните от ТГ държави докладват за 147 заразени стада (Белгия-2, Франция 92, Германия 3, Унгария 1, Италия 5, Полша 24). Австрия докладва за 17 заразени с M. Caprae стада.

Превалентността на заразените с ТГ стада говеда в 21 официално свободни от ТГ страни в Европа е 0,012%. За периода 2010- 2016 броят на заразените стада в официално свободните от ТГ страни е както следва: 227, 200, 209, 197, 139, 155 и 147 респективно.В тези страни се изпълняват национални контролни и ерадикационни програми. През  2016, 5 държави членки (Ирландия, Италия, Португалия , Испания и Обединеното кралство) получават съфинансиране на програмите за ерадикация.

Пет от останалите официално несвободни от ТГ страни, между които и България не получават съфинансиране на програмите за ерадикация  (Кипър, Хърватска, България, Гърция и Румъния. България докладва за 10 заразени стада (6 през 2015), Гърция за 147 (187 през 2015), Румъния за 61 (36 през 2015), Хърватска за 2 стада (21 през 2015).

ТГ е много рядка инфекция при хората в Европа поради повсеместното прилагане на пастьоризация на млякото и ежегодни алергични изследвания на говедата. Сега само 0,3% от случаите на туберкулоза при хората се причиняват от  M. Bovis.   M. Caprae също има  етиологична роля за ТГ, като е изолирана още от диви свине и сърни.

Изводи за България:

  1. Туберкулозата причинена от bovis при хората е много рядка инфекция в Европа. Обявени са само 170 случая през 2016 с ниво на заразеност  0.04 случая на  100,000 жители. Сега само 0,3% от случаите на туберкулоза при хората се причиняват от  M. Bovis.
  2. В Румъния са установени 2 случая на туберкулоза при хората причинена M. bovis. В  България и Гърция не са регистрирани заразени с M. Bovis хора.
  3. Представени са резултатите от медикаментозното третиране на 128 (90.4%) от  170  случая на M. bovis. Положителни резултати са получени при  76 случая  (59.4%), а   19 човека са умрелите по време на третирането (14.8%). Не се посочва дали причината за смъртта е ТГ.
  4. Проучена е чувствителността на изолираните щамове bovis към  rifampicin и isoniazid (124 случая), 120 случая са изследвани за ethambutol, а  46  за стрептомицин. Лекарствената резистентност е много малка– само три  isoniazid резистентни случаи (2.4%) и  два streptomycin резистентни случаи (4.3%). Няма случаи за множествена резистентност към  isoniazid и  rifampicin.
  5. Като цяло заразеността с ТГ на стадата в Европа е много малка- 0,7%.
  6. Превалентността на заразените с ТГ стада говеда в 21 официално свободни от ТГ страни в Европа е 0,012%. За периода 2010-2016 броят на заразените стада в официално свободните от ТГ страни е както следва: 227, 200, 209, 197, 139, 155 и 147 респективно.
  7. Пет от останалите официално несвободни от ТГ страни, между които и България не получават съфинансиране на програмите за ерадикация на ТГ (Кипър, Хърватска, България, Гърция и Румъния). България докладва за 10 заразени стада (6 през 2015), Гърция за 147 (187 през 2015), Румъния за 61 (36 през 2015).
  8. Превалентността на заразените стада в Гърция е 3,8%, което налага повишено внимание при търговия с говеда произхождащи от тази страна.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here