Какво обсъждат гръцките говедовъди

1

Годишното събрание, на Асоциацията на гръцките животновъди от говедовъдството, се проведе на 28.02.2018 г. Всъщност това е организация, която е аналог на нашия Съвет по генетични ресурси. Сега публикуваме разглежданите въпроси, и взетите решения от гръцките колеги.
Веднага след провеждането на поредното съвещание на Съвета по генетични ресурси на българските говедовъди, ще помолим да ни бъде предоставен Протокола от събранието,  за да  запознаем и нашите говедовъди, какво се обсъжда и решава у нас по въпросите на селекцията на животните.
Събранието на гръцките говедовъди е проведено в Пердикити и въпреки неблагоприятните метеорологични условия, присъствието е оценено като задоволително, като участие са взели 42 от 72-те членове на Съюза .
Сред обсъжданите въпроси и взети решения по тях са:
• Задълбочено информиране на членовете на Асоциацията за изпълнението на програмата “Генетични ресурси в животновъдството” (мярка 10.2.1 от ПРСР)
• Стартиране на процедурите за сертифициране на Асоциацията, като генератор на породи, в сътрудничество с Министерството на земеделието на Гърция.
• Искане на Асоциацията до компетентните органи, за приемането свой официален начини за маркиране на говедата. Признаването на болусите да стане възможно най-скоро, заедно с използването на ушни марки.
• ДНК анализ, за да се идентифицират, местните породи едър рогат добитък в страната.
• Информация за развитието на мярка 10.1. Опазване на застрашените местни породи селскостопански животни и 11.1, 11.2 – Биологични култури, които засягат главно членовете на Асоциацията..
И накрая, бяха проведени задълбочени обсъждания, по различни въпроси относно задачите и целите на Асоциацията за следващия период.
от бюлетина на Гръцката Асоциация на говедовъдите

 

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here