Помощ за румънски фермери!

0

Румънския парламент прие законопроект за одобряване на инвестиционна програма, за създаване на центрове, за събиране на мляко в планинските райони. Помощта за земеделските стопани ще е  60 млн. евро.
За тази програма,  има схема за финансиране, чрез която земеделските производители /бенефициентите/, ще получават до 40% от нормалните  разходи, за изграждане на центрове за събиране на мляко в планинската зона.

Интензитетът на помощта може да се увеличи с още 20%, при условие, че комбинираната максимална помощ, не надвишава 90% от размера на допустимите инвестиционни разходи за:

– млади фермери.;
– инвестиции в райони, със природни ограничения или други специфични ограничения;
– кооперации, създадени в съответствие с разпоредбите на Закон 566/2004 с последващи изменения и допълнения.
Финансирането се предоставя само веднъж за частен бенефициент, и за една цел, разработена от Програмата.

Ползватели на системата:
–  физически лица, индивидуални предприятия и семейни предприятия;
– групи от производители;
– юридически лица, създадени в съответствие с разпоредбите на Закона за земеделските кооперации .
– юридически лица в съответствие с разпоредбите на Закон 1/2005 за организацията и функционирането на сътрудничеството;
– юридически лица, учредени в съответствие с разпоредбите на Закона за дружествата 31/1990 с последващи изменения и допълнения.

Всички тези частни бенефициенти, за помощта трябва да извършват дейности в селското и/или хранително-вкусовата промишленост.

Центровете за събиране на мляко, ще бъдат изградени въз основа на стандартни проекти, предоставени на бенефициентите.
В събирателните центрове количествата мляко се вземат и съхраняват в конкретни контейнери.

ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОГРАМАТА Е 60 МИЛИОНА ЕВРО. ПАРИТЕ СЕ ОСИГУРЯВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ!

Броят на събирателните центрове, техният тип, местонахождението в планинските местности, типът на проекта се определят ежегодно със заповед на министъра на земеделието. Центровете за събиране на мляко в планинския район, разработени по тази програма, могат да предоставят услуги на други частни бенефициенти въз основа на договор за услуги.
Схемата за държавна помощ, се съобщава на Европейската комисия. Когато решението на Европейската комисия, съдържа нови или различни разпоредби към схемата, за която е постъпило уведомление, разпоредбите на схемата за помощ се допълват и / или изменят.
Сенатът прие този законопроект на 28 февруари 2018 г. Инициаторите на закона призоваха той да бъде приет спешно. На 5 март 2018 г. Постоянното бюро на Камарата на депутатите не е съгласна с това искане. Така че, законът няма да следва спешната процедура.

ИЗТОЧНИК: kansl5ro

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР