На ход са имитиращите продукти

0

Публикувани се измененията в Наредба № 1. Изменения, които са на дневен ред, са налице отпреди 5-6 години. Тогава стигнаха до страниците на Държавен вестник, но след няколко месеца присъствие, измененията, които звучаха както сегашните, бяха отменени.
Подобна е ситуацията и сега, и не се знае дали Наредбата няма да бъде свалена, ако някой реши да обжалва. Противниците на Наредбата също имат своите мотиви в тяхна защита, макар че обществото не беше подробно запознато с тях.
Мотивировката на МЗХГ е  правилна, още повече, че това се случва след дебат. В резултат от състоялите се дискусии и анализи, през последните години, отново е потвърдена необходимостта от въвеждането на допълнителни нормативни изисквания и мерки към производството, разфасоването и преопаковането на имитиращи продукти. Освен това, има и съгласието на доста институции. Очаква се, чрез Наредбата  да се регулира ситуацията на двата пазара – този за суровото мляко и този за готовите продукти.
Колко ще помогне тази Наредба на двете потърпевши страни в момента, времето ще покаже. Изключително важна ще е ролята на контролния орган, защото все си мислим, че забраненото за другите е разрешено за нас.
Говедовъд

 Какви са допълненията в Наредба № 1.

 Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието, храните и горите

брой: 51, от дата 19.6.2018 г. стр.69

Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 10 от 2016 г.)

  • 1.Създават се чл. 19 и 20:

„Чл. 19. Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, не могат да произвеждат, разфасоват и преопаковат имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, в един и същи обект, регистриран по Закона за храните.

Чл. 20. Изискванията на чл. 19 се прилагат за продукти, произведени на територията на Република България.“

Заключителни разпоредби

  • 2.В едномесечен срок от влизане в сила на наредбата производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които
    разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 19.
  • 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.

Министър на здравеопазването: Кирил Ананиев

Министър на земеделието, храните и горите: Румен Порожанов

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here