Наредба 3- силните са си силни

0
МИНИСТЕРСТВО  НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 31 и 80 от 2015 г., бр. 16, 50 и 69 от 2016 г., бр. 19 и 77 от 2017 г. и бр. 17 и 42 от 2018 г.)
§ 1. Създава се нов чл. 23:
„Чл. 23. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си:
1. 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода, и/или
2. 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода.
(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с одобрени от БАБХ:
а) обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация – за животните, родени след 31.12.2009 г.;
б) обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация – за животните, родени преди 31.12.2009 г.;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
4. са с доказан произход;
5. са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството;
6. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП.
(3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да отговарят на следните условия:
1. да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 70 кг на овца-майка и/или коза-майка от млечните породи съгласно приложение № 7, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;
2. в стопанството на земеделския стопанин да са регистрирани приплоди от допустимите животни от породи, ползвани за месо, съгласно приложение № 7, съответстващи най-малко на 1 приплод на овца-майка и/или коза-майка, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;
3. точки 1 и 2 не се прилагат за допустимите животни от автохтонни породи съгласно приложение № 7.
(5) Условията по ал. 2, т. 4 и 5 се проверяват и отбелязват от ИАСРЖ в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
(6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са изпълнили условията по ал. 4.“
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър:  Румен Порожанов
8060

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here