Да можеш да смяташ – да си отгледаме или да си купим юници

0

Отглеждането на младите животни за ремонт – струва ли си?

Телетата са млечните крави на утрешния ден. Независимо от това в много от фермите на отглеждането на женските телета не се обръща достатъчно внимание.Тяхната храна често е с лошо качество, дава се недостатъчно или с лошо качество концентриран фураж или младите животни са в клещите на голямото натоварване на фермера и липсата на време за тях. Това не е изненадващо, като се има предвид, че основното внимание е съсредоточено върху млечните крави. Защото от там идват редовните приходи. Въпреки това правилното отглеждане на младите говеда в дългосрочен план гарантира добра печалба. Статистиката показва, че смъртността при телетата (около 12% при телетата до шест месечна възраст) е относително висока. Ето защо отглеждането на малките женски телета е много важна част от бизнеса в млечната ферма и изисква по- голямо внимание.

  1. Разходи за отглеждане на ремонтни животни.

Продължителността на отглеждането на ремонтните животни зависи от това каква е настройката на фермерите. В България заплождането на телетата става след 15 – 16 месечна възраст. В Холандия това става на около 12 месечна възраст, при достигнато живо тегло малко над 370 kg. На практика отелването на юниците става между 22 и 28 месечна възраст. Изследванията показват, че оптималната възраст на отелване е 24 месеца. Разбира се, след оценка на размера и теглото.

В табл. 1 са отразени приблизителните разходи за отглеждане на едно женско теле до юница при отелване на 24 месечна възраст. Не са отчетени разходите за амортизация на сградата, за ток и вода.

 Таблица 1: Разход за отглеждане на една ремонтно животно (в лева за една отгледана юница) в налична сграда и собствено производство на грубия фураж.

Разходи за: Лева
Млекозаместител 175
Стартерна и концентратна смески 396
Сено 390
Силаж 630
Слама за постеля 12
Осеменяване 30
Разходи на труд 350
Ветеринарни разходи 43
Общо разходи: 2 026

Вижда се, че общите разходи за отглеждане на една юница възлизат на 2026 лева ( без никакъв компромис при храненето и спазвайки всички добри практики при отглеждането на тези животни). Срещу тези разходи след 24 месеца ние ще имаме първотелка, от която можем да очакваме още на първа лактация 6 300 литра и на втора – 7 750 литра.

Дали това си струва?
Част от тези разходи ще се покрият от прихода след продажба на бракуваната крава. При живо тегло 650 kg. и цена 1,60 лв/kg ще получим приход 1040 лева. Остава една разлика от 986 лева, която трябва да се покрие от дохода, който ще получим от тази крава през целият и продуктивен живот. В табл. 2 е показано колко от постъпленията от всеки литър продадено мляко при различна пожизнена млечност покриват разходите за отглеждане на това теле.

Таблица 2: Разход за отглеждане на една ремонтно животно
(стотинки за 1 kg мляко) при различна пожизнена млечност

Пожизнена млечност (kg) Разходи за отглеждане
отнесени към 1 kg мляко (стотинки)
10 000 9,86
20 000 4,93
30 000 3,29
40 000 2,46

Данните показват, че при една пожизнена млечност от 30 000 kg мляко разходите по отглеждане на едно младо животно се покриват с 3,3 стотинки от дохода, получен за всеки килограм реализирано мляко. Въпросът е: възможна ли е такава пожизнена млечност? А отговорът – да, лесно постижимо е, стига да се полагат адекватни грижи за телетата още от момента на тяхното раждане.

материала предоставен ни от инж. Стефан Станев

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here