Мярка 14 -„Хуманно отношение към животните”

2

Националния съюз на говедовъдите в България има важна роля по отношение стартиране Мярка 14 за прилагане на  „Хуманно отношение към животните” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Все пак, именно Съюза настояваше към тази мярка да се включат и животните отглеждани свободно боксово.
Първите субсидии вече са факт и над 300 фермери дори са ги получили. В процеса на работа се видя, че има доста пропуски и Министъра на земеделието  реагира адекватно, като възложи на  Работна група да изчисти допуснатите пропуски за участие, реализиране на програмата и съответно проверките на фермите и документацията. По време на изготвяне необходимите документи за кандидатстване, БАБХ попълва Чек листа по отношение стопанството и работата в него. В тази Чек листа има включени въпроси относно обучението на фермерите и обслужващия персонал  по отношение хуманното отношение към животните. Този въпрос не се третира никъде в Наредбата, но може да стане „подводен” камък при следващи проверки.
В тази връзка, по време на заседанието на Работната група, представителят на НСГБ – г-н Господин Иванов постави за обсъждане следните въпроси :

– необходимо ли е в чек листите да се попълват неща, които не са заложени в Наредбата

– да се внесе яснота, по отношение увеличението на животните включвани в мярката през пет годишния период.

Освен тези въпроси, имаше поставени такива и от другите организации. Относно въпросът за Чек листата. Такава ще има и занапред и всичко, което е заложено там, трябва отговорите да са положителни. „Мърдане“ няма. Трябва да се изпълнява. НСГБ ще изпрати писмо до БАБХ, в което ще се иска точен отговор относно обучението по хуманното отношение към животните. Обучение при всички случаи ще има, гответе се.

НЦПОК – Тракийски университет Стара Загора –
с ново предложение

– Всички фермери,  които са получили отказ за изплащане, но смятат, че има допусната грешка при обработване на документите или при проверките, задължително да входират Заявления във Фонда, за да получат УИН. Освен това, ако някой реши да обжалва решението на фонда, трябва в 14 дневен срок, да пусне жалба. В противен случай няма да може да се реагира след това.

Най-просто казано, трябва 14 дни след получаване на отказа, ако решите да пишете Жалба и едновременно с това да внесете Заявление във фонда за да получите УИН. При несвършване на едно от тези две неща, пак оставате извън борда.

– Другата  новина е, че от следващата година, мярката ще бъде отново отворена, но ще се сключват едногодишни договори. За това, вече е взето решение от Комитета по наблюдение.
Въпросът е как ще се процедира с тези, които имат пет годишни договори. Те ще имат ли право да сключат едногодишни договори, отпадайки задълженията по петгодишния договор. Защото ако не се отработи точно този казус, съществува възможността бенефициентите, които са сключили едногодишен договор, всяка следваща година да увеличават бройките, докато тези с пет годишен стоят на едно място.

Само преди минути ни бе съобщено, че и тези субекти със сключен пет годишен договор ще могат да сключват едногодишен /при тяхно желание/

– Последният въпрос, вълнуващ фермерите бе заявяването на животните. Според промените,  фермерите ще могат да заявяват същата бройка животни с увеличение до 10 %, спрямо ангажимента поет през изминалата година. Всички останали животни ще бъдат декларирани за отглеждане при условия, отговарящи на хуманното отношение към животните, но за тях няма да се получава субсидия.

– Очаква се също да има и промяна в исканата осигурена площ за едно животно (общо закрита и открита площ) да бъде съгласно изискванията, завишена с 10%., или с други думи обща площ от 6.6 кв.м за ж.е.

Обръщаме се към всички фермери, участващи или желаят да участват в мярка 14, обръщайте се за разяснение към експертите на ДФЗ и Националната служба за съвети в земеделието. Те са длъжни да ви дават такава информация. Процесите по мерките са много динамични, така че по-често се информирайте за моментната ситуация.

Govedovad.com и Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени. Позоваването на Govedovad.com и Овцевъд & Козевъд

2 КОМЕНТАРИ

Вашият отговор на Ivan Stamov Отказване на отговора

Please enter your comment!
Please enter your name here