Закон за млякото

0

Съседите ни, Гърция и Румъния работят по Закон за млякото. На пръв поглед някой ще каже отново „нож“ за фермерите, но такъв Закон обикновено разваля „рахатлъка“ на всички вземащи участие в процеси свързани с думичката “мляко”.

Министерството на земеделието на Румъния публикува на 18 декември 2018 г. за обществено обсъждане  проектозакона за млякото и млечните продукти. Съгласно проекта, ще бъде създаден Регистър на млякото, в който производители, преработватели и дистрибутори ще трябва да бъдат регистрирани. Законът предвижда и големи глоби.

Операторите, заети с производство и преработка на сурово мляко за пиене  и млечни продукти, предназначени за продажба,могат да изпълняват тези дейности само след регистрация, от специализирано техническо ръководство на Министерството на земеделието и развитие на селските райони.

Законът включва дефинициите за млякото и какви промени могат да се направят в него:

а) “мляко” означава продукт, получен от доенето на животни от рода на едрия рогат добитък, овце и кози;
 
б) “мляко за пиене” означава продуктите, посочени в точка III от Регламент (ЕО) № 1169/2011, предназначени за доставка на потребителите в същата държава; 

в) сурово мляко: мляко, което не е термично обработено  над 40 ° C и не е било подложено на третиране; 

г) пълномаслено мляко: топлинно обработено мляко, което по отношение на съдържание на мазнини, отговаря на едно от следните условия: 
(I) стандартизирано пълномаслено мляко: мляко със съдържание на мазнини  най-малко 3,50%. Въпреки това, държавите – членки могат да предвидят допълнителна категория пълномаслено мляко със съдържание на мазнини 4,00%  или повече; 
(II) нестандартно пълномаслено мляко: мляко със съдържание на мазнини, което не е променяно след доене, чрез добавяне или премахване на мазнини от млякото. Съдържанието на мазнини обаче не може да бъде по-малко от 3,50% ; 

д) полуобезмаслено мляко: топлинно обработено мляко, чиято масленост е намалена до най-малко 1,50%  и най-много 1.80%

е) обезмаслено мляко: топлинно обработено мляко, чието съдържание на мазнини е намалено до не повече от 0,50%. Термично обработено мляко, което не отговаря на изискванията за съдържание на мазнини, се счита за мляко за пиене, при условие, че съдържанието на мазнини  е посочено върху опаковката с точност до един десетичен знак под формата на “…% мазнини”. Този вид мляко не се описва като пълномаслено мляко, полуобезмаслено мляко или обезмаслено мляко. 

ж) млечни продукти означават продукти, получени изключително от мляко, могат да се добавят вещества, необходими за тяхното производство, при условие че тези вещества не се използват за заместване на пълно или частично, на всяка съставна част на млякото. 

з) “съдържание на мазнини” означава масовото съотношение, изразено като части от млечна мазнина на сто части мляко в съответното мляко;

и) “съдържание на протеини” означава съотношението на масата на частите на протеин на сто части мляко .

Промените в състава на млякото са разрешени, само ако са посочени на опаковката на продукта, така че, да могат лесно да се видят и да се четат и не могат да бъдат изтрити. Тези указания обаче не заместват задължението да се посочи хранителната стойност върху етикета. Ако се добави протеин, съдържанието на протеини в обогатеното мляко трябва да бъде 3.8%  или над тази стойност.

Млякото за пиене трябва да отговаря на следните условия:

а) да има точка на замръзване, близка до средната точка на замръзване за сурово мляко ; 
б) има маса по-голяма от или равна на 1028 грама / литър за мляко, съдържащ 3.5%  мазнина при температура 20 ° С или еквивалентно тегло на литър за мляко с различно съдържание от мазнини; 
в) съдържа най-малко 2.9%  протеин и съдържа 3.5%  мазнина или еквивалентна концентрация в случай на мляко с различно съдържание на мазнини

РЕГИСТЪР НА МЛЯКОТО!

Регистърът на млякото е създаден в Техническия отдел на Министерството на земеделието и селските райони.

Регистърът е задължителен за операторите, извършващи дейности в  производството, преработката и търговията с млечните продукти. Този закон не се прилага за земеделски производители, физически лица, които произвеждат селскостопански продукти за техните нужди и тези, които  се продават на пазара със сертификат за производител.

Регистрацията в регистъра на млякото се извършва 60 работни дни преди началото на пускането на пазара на мляко за пиене или млечни продукти.

Икономическите оператори, ангажирани в преработката на сурово мляко и производството на мляко за пиене и млечни продукти, предназначени за продажба преди датата на влизане в сила на този закон, се регистрират в регистъра на млякото в рамките на 30 работни дни. Прясното мляко и млечни продукти в наличност преди влизането в сила на този закон, могат да бъдат пуснати на пазара с идентификатори отбелязани първоначално, до изчерпване на запасите, но не повече от два месеца след влизането в сила на този закон.

За регистрация в регистъра на млякото стопанските субекти представят в Министерството на земеделието и селските райони в копието следните документи:
а) копие от удостоверение за регистрация от Националната служба за търговския регистър 
б) Ветеринарна разрешение за експлоатация, издаден от ANSVSA 
в) продуков  лист 
г) кратко описание на продукта и количеството на месечните продажби.
След регистрация, операторът е длъжен да изготви регистрационен номер на етикета.  Регистрация на мляко с добавянето на хидрогенирани мазнини се преработват в отделни производствени единици.

Забранява се пускането на пазара на млечни продукти, чрез добавяне на хидрогенирани мазнини на същото място, където са  млякото и млечните продукти, които не съдържат хидрогенирани мазнини.

Хранителни продукти, съдържащи хидрогенирани мазнини като съставки, са изрично означени за тяхното съществуване в продукта. В местата за продажба, потребителите ще бъдат уведомени за наличието и обозначаването на готовия хранителен продукт, предложен за продажба.

ГЛОБИ!

Наказва се:

а) с глоба от 2500 лева до 5000 лева за продукти с добавени хидрогенирани мазнини в места където се произвеждат  мляко и млечни продукти.
б) глоба от 250 лева до 1200 лева при пускането на пазара на млечни продукти с добавени хидрогенирани мазнини, без изрично предупреждение за купувача.
в) с глоба от 750 лева до 1500 лв. за неетикетиране на готовите продукти с хидрогенирани мазнини.

ВАЖНО! Това е законопроект, предложен за обществено обсъждане.

За Govedovad.com от Букурещ – Костел Чита

Govedovad.com

Всички права запазени. Позоваването на Govedovad.com е задължително!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here