Полша: Скандалът с месото – намесва се и бранша

0

Съвет за говеждо месо на Полша, състоящ се от шест браншови организации, представляващи животновъди, производители и преработватели, включи-телно полската асоциация на месото на UECBV, предлага драконови мерки, за премахване на незаконните практики при клане на животни.
То няма и друг начин.
Последствията дойдоха веднага след разкритието на журналиста. Изкупната цена на животните за клане падна с почти един лев на кг. Очаква се загубите, само от това негативно отношение към полското месо да достигнат над 300 млн. долара.
Да не забравяме, че четири/пети от произведеното говеждо месо в Полша се изнася.
Така че, реакцията на браншовиците е навременна.
Какви са техните предложения:

1. Въвеждане на принципа на нулева толерантност, а именно наказателни санкции под формата на безусловни присъди за лишаване от свобода за контрагенти, отговорни за незаконното клане на животни, както и забрана за правене на бизнес в тази област. Също така предлагане да се забрани практиката на ветеринарната професия до 6 години за ветеринарни лекари, които са извършили нарушение на закона.

2. Въвеждане на цялостен 24-часов мониторинг в кланиците, от мястото на разтоварване до кланичните трупове. Достъпът до мониторинг е на разположение на държавните ветеринарни служби и други органи за безопасност на храните, както и на правоприлагащите органи.
Системата за запис трябва да бъде разположена на място, недостъпно за неупълномощени лица, запечатано по подходящ начин, с двойна система за захранване в случай на прекъсване на електрозахранването. Изпълнителят трябва да понесе финансовите последици за счупване на печати или намеса в мониторинга. Мониторингът следва да включва и транспортни средства.

3. Увеличаване на контрола на всички посредници в търговията с животни по отношение на техническото състояние на превозните средства, оборудването и правата за превоз на животни. Инспекциите трябва да се извършват от инспектори по пътищата и полицията. В случай на сериозно нарушение на закона е необходимо да се забранят дейности в тази област за период от 2 години.

4. Създаване на активен списък на кланици и субекти, извършващи аварийно клане и публикуване на списъка на интернет страниците и в централния офис на ветеринарната инспекция, както и в клоновете на Агенцията за преструктуриране и модернизация на земеделието.

5. Да въведат задължение за собственика на едрия рогат добитък да има регистър на лечението и да създаде централна електронна база данни за обработката на говеда, до която да имат достъп ветеринарите, кланиците и ветеринарните инспекционни служби. Централният регистър ще позволи проверка на историята на лечението на всяко животно, ако има подозрение.

6. Въвеждане на субсидии за доброволно застраховане на животни срещу риск от смърт и аварийно клане, причинени от болести, злополуки. Понастоящем тези застрахователни полици са доброволни и процентът им е недостатъчно висок в сравнение с вероятността за такова събитие. Държавната финансова помощ в това отношение на практика би премахнала изкушението да се продаде животно, което не отговаря на стандартите за качество.

7. Въвеждане на субсидии за евтаназия на болни животни, които не са подложени на аварийно клане. Понастоящем общите разходи за зашеметяване, умъртвяване и извозване на животните до екарисажа се поемат от земеделския производител, като разходите за такава операция варират от 150-250лева / бройки.
8. Като част от информационната кампания секторният съвет за говеждо месо възнамерява да проведе информационни и обучителни кампании за земеделските производители относно начина на действие в случай на клане. Според нас, образованието и повишаването на осведомеността сред земеделските производители ще намали мащаба на незаконното клане.
9. Предлагаме въвеждането на закон, позволяващ експлоатацията на мобилни кланици за говеда, използвани за аварийно клане. Понастоящем много малък брой кланици имат право на такава услуга и чакането е много дълго. Също така предлагаме да се увеличи броят и честотата на обучението на тези, които ще извършват аварийно клане и ще променят изискванията в тази област.
10. Необходимо е допълнително да подобрим системата за идентификация и регистрация по отношение на осигуряването на причината за убиването на животните и увеличаване на честотата на инспекциите, когато има голям брой смъртни случаи и клане по необходимост.

„Ние ще се стремим да гарантираме, че самият земеделски производител може да заколи посттравматични говеда не само до 6 месеца, но и по-възрастни и да използва месо за собствените си нужди. Следователно е необходимо да се създадат повече кланици, които да извършват санитарно клане, включително мобилни кланици. По наше мнение, трябва да има възстановяване на разходите за убиване на болните животни и компенсиране на пазарната им стойност. – четем в комюникето на Полската асоциация на производителите на месо от добитък.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР