Кредитите – отговори на някои въпроси

0

На проведено съвещание на Областен консултативен съвет по животновъдство – гр. Стара Загора са обсъдени доста въпроси свързани с животновъдството. Накрая събранието решава да изпрати три въпроса до МЗХГ. Те са следните:

1. Във връзка с лошите климатични аномалии през цялата стопанска година спешно да се осигури допълнително подпомагане на животновъдния сектор;
2. Да се заличат кредитите на животновъдите, получени от ДФЗ за изхранване на животните в периода 2008 – 2012 г.;
3. Да се предостави държавна помощ от типа „de minimis“ на пчеларите от област Стара Загора.
На първия въпрос вече публикувахме отговора в статията

Подпомагане на животновъдството

Третият въпрос намери отговор и бе даден де минимис на пчеларите. Сега публикуваме отговора на втория въпрос относно – взетите кредите от фермерите.

Във връзка със затрудненото положение в животновъдния сектор през годините 2008, 2009, 2010 и 2012 г. са предоставени кредити от ДФ „Земеделие“ на животновъдите, отглеждащи ЕРД и ДРД, свине и птици за закупуване на фураж за изхранване на животните.
Съгласно нормите на европейското право, в областта на държавните помощи, не е допустимо опрощаване на тези кредити. Едно евентуално опрощаване би представлявало нерегламентирана държавна помощ, която подлежи на връщане със съответните финансови санкции.

До момента, с решения на УС на ДФ „Земеделие“ са отсрочвани непогасените кредити няколко пъти през годините, като отчасти добър резултат е дало изискването отсрочването да бъде възможно, само след изплащане на дължимата лихва. Въпреки това и тази възможност не е довела до справяне с проблема.

За облекчаване на тази тежест се предприемат мерки за изготвяне на анализи по отношение на смекчаване на тежките обстоятелства, създадени в животновъдния сектор, като в тази връзка се обсъждат възможности за диалог със службите на Европейската комисия.
Към настоящия момент, алтернативата за облекчаване на създадената финансова тежест за земеделските стопани е ежегодното отсрочване на дължимата главница и лихва по предоставените кредити на животновъдите, както и подобряване на кредитната експозиция на фермерите, чрез възможността те да погасят своите задължения в условия на добри финансови показатели при осъществяване на дейността си.

Въпреки всички действия от страна на МЗХГ за облекчаване на финансовата тежест за фермерите, те не са успели да се справят с изплащане на кредитите си и предвид падежа им през месец ноември 2019 г., на заседание на УС на ДФЗ на 8 октомври 2019 г. е взето решение за ново отсрочване до 27.11 2020 г. на кредитите (главница и лихва) предоставени през 2008, 2009, 2010 и 2012 г. за закупуване на фураж. От тази възможност могат да се възползват онези животновъди, които през стопанската 2018-2019 г. отглеждат животни от същото направление (вид), по което е получен кредитът. Лихвата по отсрочването е в размер на 3%.
Срокът за подаване на заявления за отсрочване е от 21.10.2019г до 10.01.2020 г. Заявленията се подават в отдели ПСМП към ОД на ДФ “Земеделие”.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here