1част- Precise – услугa за геномно тестване на женски животни

2

2 част: Precise – геномно тестване на женски животни

Екипът на „Си Ар Ай България“ е горд да Ви представи Precise – услугa за геномно тестване на женски животни, въз основа на идентифициране на SNPs (полиморфизъм на единичен нуклеотид) или маркери и използването на родословието им. Ако има в наличност индивидуални данни за продуктивност, може да бъде направена прогнозна оценка на PTA (прогнозни предавателни способности) на отделните животни с висока надеждност.

Надеждността на Precise варира от 50% до 75% за най-често срещаните признаци. Тези стойности на надеждност са израз на процента достоверност, че прогнозираните стойности ще съответстват на действителния фенотип на животното. Precise използва маркер с ниска плътност за генотипиране на женските животни. Резултатите от Precise се получават въз основа на геномната база данни на САЩ и ще са на разположение за използване за следните породи: Холщайн, Джърси и Кафяво швейцарско говедо. Тестираните женски трябва да принадлежат минимум  82,5% към породата, за да получат реална геномна оценка.

Геномно онаследяване от определени
родители и предци

Геномната революция

Американският биолог Джеймс Уотсън и английският физик Франсис Крик откриват триизмерната ДНК молекула под формата на двойна спирала през 1953г. Много от нас си спомнят, че спирала се използва като шаблон за реклами и PowerPoint слайдове в началото на 2000 година, преди да бъде заменена от „линията на печалбата”, както я познаваме днес. Четиридесет години отне на технологията да напредне, за да може да идентифицираме QTLs (локуси на количествени признаци); участъци от ДНК, които са свързани с гени, които отговарят за качествени признаци като млечността. Това в крайна сметка доведе до 50k beadchip (маркер с 50-хилядна ДНК последователност).

Тази  технология на генотипиране, заедно с масивна база данни, води до значително подобряване на надеждността на геномните доказателства. Днес надеждност от над 70%, основаваща се единствено на ДНК, е повече правило, отколкото изключение.

Първото публично геномно доказателство получено от USDA-AIPL е през януари 2009 година. CRI International възприе тази технология като никоя друга. CRI е първата компания с преобладаване на продажбите на сперма от геномно доказани бикове. В продължение на четири години все повече и повече производители и експерти от бранша са убедени, че геномиката е пътят на бъдещето.

Ръст в надеждността благодарение на геномиката

Инструментите за повишаване на генетичния прогрес не могат да бъдат отречени от прогресивните производители. Не случайно те са прогресивни, като една от причините е ранното им адаптиране към нови технологии. Със стартирането на Precise в България, ние сме първата компания, която предлага услуги за геномно тестване. Защо го предлагаме? Ресурсите са оскъдни и умното използване на вложенията изисква прецизно управление на фермата. Прецизното развъждане се вписва в тази философия. Кои женски да се използват за разплод и с каква сперма? Сексирана, конвенционална, от месодайни или от млечни бикове? Precise дава на производителите метод, с който да провеждат селекцията по-надеждно от всякога.

Предимствата

 Едно от най-големите предимства на използването на услугите на геномно тестване Precise при крави и юници е управление на генетичните качества, свързани със здравните признаци. Събирането на тези данни отнема време, а до времето, когато една крава ще предостави достатъчно информация за PL, SCS, DPR и т.н., производителите вече са отгледали няколко от нейните юници и дори следващото поколение след това. Те са пропуснали финансовото предимство да бракуват женските с нисък генетичен потенциал, както и възможността да осеменяват тези с по-висок генетичен потенциал с GenChoice сперма или да се използват бикове за коригиращи осеменявания.

С използването на Precise имате възможност да идентифицирате женски, които имат по-висок генетичен потенциал в началото на живота си, преди те да достигнат репродуктивна или продуктивна възраст, следователно имате възможност за максимизиране на техните стойности. След като женските са идентифицирани като имащи висок, среден или нисък генетичен потенциал, може да се предприемат стъпки към подобряване на цялостната генетична стойност на стадото. Възможностите за животните с по-ниски генетични оценки включват бракуване или ИО с месодайни бици. Възможностите за животните с по-високи генетични оценки включват ИО с GenChoice и ремонт на стадото с потенциално генетично най-добрите животни или продажба на излишните юници на купувачите, които търсят такива признаци, каквито вече сте идентифицирали чрез генотипирането.

С Precise може също така да се определят приоритетните качества при женските в началото на живота им. След идентифицирането им може да осеменявате тези юници, съответно за ремонтни юници или юници за продажба на определени купувачи, които търсят дадени признаци.

Генотипирането ще намали генерационния интервал чрез по-интензивното използване на млади, генетично първокласни женски. Тъй като животните с висок генетичен потенциал се определят в началото на живота им, селекционните решения могат да бъдат правени преди юниците да достигат полова зрялост.

С използването на Precise може да оптимизирате ИО при юниците чрез познаването на техния генетичния потенциал и избор на бикове, които ще усъвършенстват силните им и ще подобрят слабите им признаци.

Целеви пазари

Основните ползи от Precise могат да се прилагат за всички млечни ферми. Помага в определянето на това кои юници да се задържат, продадат или да се осеменяват  с бикове за месо. Може да помогне за вземане на решения при най-перспективните маркетинг стратегии. С Precise производителите имат възможност да основат решението си на точни данни, показващи генетичния потенциал на своите животни.

Прогресивните стада

Собствениците на прогресивни, търговски стада са основната целева група на Precise програмата. Тези производители имат поглед върху бизнеса и осъзнават, че един инструмент като геномното тестване осигурява възможност да се оказва влияние върху животните с най-ниски заложби. Precise комбинирано с Calf Math /програма за управление на стадото/, може да бъде мощен инструмент за издигане на развъдните програми на следващо ниво. Това е инструмент, който прогресивните производители могат да използват, за да се извлекът максимума от инвестициите си.

Големите прогресивни стада ще съставляват достатъчно голяма част от популацията, за да се покажат крайните стойности, както на положителния, така и на отрицателния край на генетичния спектър. Тези стада имат възможност да имат развъдна програма, която използва технология, даваща прецизност на управлението, за да се издигне стадото на следващо ниво.

Планове за управление на оборота на стадото

 

В допълнение към реализиране на ползите от това кои женски да се осеменяват с GenChoice /сексирана сперма/ или с месодайни бици и кои женски да се продават, търговските стада също имат възможност да групират животните по генетичното им ниво. Ако има стада разпръснати на различни места, могат да бъдат преместени юниците с най-висок генетичнен потенциал до местата, управлявани от служители, които ще бъдат в състояние да ги отглеждат, така че по-добре да изразят своите добри гени.

Малките стада

 По-малките стада не разполагат с размера и мащаба да се конкурират с по-големите промишлени стада. Genomic тестването е един от начините тези стада да могат да получат конкурентност и стратегически да преразпределят ресурсите си по следните начини:

  • Максимизиране на индивидуалното пространство в обора – като на всяко индивидуално легло се отглеждат само крави с най-висок генетичен потенциал;
  • Ефективно използване на фуражи и фуражни ресурси, тъй като по-високо генетичните животни оползотворяват по-добре наличните фуражи;
  • С ограничена работна ръка във фермите, геномното тестване предлага възможност за свеждане до минимум на натоварването на работниците, защото само юниците с най-висок генетичен потенциал ще останат във фермата.

 Развъдни стада

 Въпреки, че те не са основният целеви пазар, развъдните стада ще бъдат най-лесни за пласиране на пазара и ще бъдат първото, към което ще се насочат търговските представители. Много от тези стада може вече да използват геномно тестване, така че цените и обслужването говорят повече, отколкото това да се обясняват ползите.

В миналото  селекционерът на развъдните стадата трябваше да прави обосновано предположение за това коя юница трябва да се осемени. Този метод на определяне разчита основно на данни за продуктивността в стадото, следователно удължава и генетичния интервал. С използването на Precise, генетичният потенциал на юниците може да бъде определен на по-млада възраст, следователно да се намали и генерационния интервал.

На пазара на ембриони животновъдите ще бъдат няколко стъпки напред, ако имат хубав, високопродуктивен, млад донор с продуциращо потомство, а не като предлагат ембриони или готови дъщери на донор, който е минал разцвета на силите си. С Precise животновъдите ще знаят генетичните заслуги на телетата, когато донорът е все още млад. Използвайки геномните резултати, както развъдникът, така и купувачът ще имат повече доверие в продукта.

Животновъдите ще придобият по-голям интерес към компаниите за ИО /изкуствено осеменяване/, ако те правят геномни изследвания на техните женски.

Автор: зооинж. Здравко Иванов

Precise може да направи женските по-привлекателни за ИО фирмите, защото компанията ще знае, че женското теле е генетично превъзходно и от него ще стане добра бикопроизводителка. Това важи и за продажбата на животни – с геномната информация животновъдите ще получат реалната цена според ценността на животното.

 

 

 

2 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here