Дебатът: Закон за ветеринарно-медицинската дейност

0

Направените предложения и забележки относно промените в Закона за ветеринарно-медицинска дейност, трябва да се разгледат много внимателно и да се изберат най-добрите решения за слагане на ред и контрол.
Както писахме, не случайно 16 организации са дали свои предложения за промени на членове, параграфи и точки. Много от тях се приемат, други се приемат частично, трети не се приемат  по принцип а има и такива, които не се приемат. Има и случай, в които вносителя използва, както игра на думи, така и многобройните регламенти и безбройните точки в тях и отхвърля доста от предложенията.

Разбира се дебата продължава и трябва да се намери най-добрата формула. Стартирахме нашия дебат с материала за Закона за ветеринарно-медицинската дейност –

Законът за ветеринарно-медицинската дейност

Продължаваме с по-важните направени предложения към закона.
Предложения и въпроси от страна на организацията „Обединени български животновъди” 
1.Комисията, която ще посещава обекта да бъде регламентирана с изрична Заповед на Директора на съответното ОДБХ. Тогава със сигурност ще бъде осигурен достъп до обекта. Излишно е да се пише, че по всички медии се въртеше точно този проблем – липса на уведомление на собственика на обекта, липса на Заповед за посещение, извършване на манипулации и т.н.
Приема се частично.
Мотиви:
Съгласно чл. 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625 всяко назначаване на официален ветеринарен лекар се извършва в писмена форма и се посочва официалният контрол и другите официални дейности и свързаните с тях задачи, за които е направено назначението.

В тази връзка съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност официалните ветеринарни лекари са служители на БАБХ, назначени по служебно правоотношение и определени със заповед на изпълнителния директор. Комисия със заповед на директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните се назначава при регистрация на животновъден обект за всяко подадено заявление за регистрация на обект съгласно процедурата в чл. 137 от ЗВД.

В останалите случаи издаването на заповед за всяка отделна проверка, свързана с официалния контрол ще създаде допълнителна административна тежест, разходи и забавяне за компетентния орган, с което няма да могат да се изпълнят принципите на регламента, в случаите, в които се касае за спешни действия при рискове за здравето на хората и животните.

Подобен ще бъде случая и при издаването на ветеринарномедицински документи за движение, сертификати и други документи при търговия, обмен и изнасяне, които също са елемент на официалния контрол и е необходимо извършване на проверка преди издаването на документите от официален ветеринарен лекар. Това от своя страна ще доведе до нарушение и на чл. 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/625, съгласно който официалният контрол се извършва в рамките на възможното по начин, който свежда до необходимия минимум административната тежест и нарушенията в дейността за операторите, но без това да оказва отрицателно отражение върху ефективността на този контрол.

2. Комисията, която ще посещава обектът да бъде екипирана с подходящо облекло и нужния инструментариум. Излишно е да се пише, че се видя както в медиите, така и лично, че ветеринарните лекари посещават обектите с предпазна екипировка, но с маратонки, без подходящи калцуни, а в същото време са посетили в един и същи ден няколко обекта. Кръвни проби се пипат от лекар с “голи ръце” и се изпращат за изследване след няколко часов престой открити. Нека с тези проформи се спре.

Приема се:
3. Установяване на неидентифицирани животни в нерегистрирани обекти или с неизпълнени мерки по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

Предложение:
– Тук може би се има пред вид това, че ако регистрираният ветеринарен лекар забележи, че животни се отглеждат извън регистрираните обекти на съответния собственик на животни ще трябва да уведоми в тридневен срок официалният ветеринарен лекар. По отношение на обектите – беше даден достатъчен срок за пререгистрация по чл.137, ал.6 с разновидностите му и вече не би трябвало да има нерегистрирани животновъдни обекти, както и непререгистрирани. По отношение на неидентифицираните животни Законът го е регламентирал ясно.
Приема се по принцип.

4. Слаби или липсващи мерки за биосигурност в животновъдните обекти. Във връзка с направеното предложение за изменение в ЗВД, тези мерки трябва да бъдат разписани и животновъдите трябва да бъдат запознати с тях, може би на изрични срещи, защото сме сигурни, че са малцина онези, които са прочели въобще какви са мерките за биосигурност. Да не говорим за тяхното прилагане. Върху това предложение трябва да се помисли.
Приема се.

Мотиви: МЗХГ ще организира информационна кампания за запознаване на фермерите с мерките за биосигурност

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here