Нов стандарт при производство на мляко

1

Новият стандарт влезе в сила на 1 януари 2020 г. и замества стандарта QM Milch 2.0. Спокойно, не става дума за у нас, а за Германия.

Целта на стандарта QM Milch е да следи производствения процес, като по този начин гарантира качеството на суровото мляко на ниво ферма.

Стандартът  покрива всички основни изисквания, които трябва да бъдат изпълнени по време на процеса на производство на краве мляко в Германия. Това се прилага за всички производители на мляко, които участват в програмата за сертифициране, както доброволно, така и в съответствие с условията за доставките на мляко, определени от мандрите.

Списъкът на критериите на QM Milch определя условията, които трябва да бъдат изпълнени за сертификационната му програма, които произтичат от законовите разпоредби, добрите земеделски практики и допълнителни изисквания за производството на мляко.

Здраве и благополучие на животните

Производството на мляко като хранителен продукт трябва да спазва определени хигиенни и жилищни условия, се казва в документа. Освен това има строги разпоредби, свързани със здравето на говедата. Освен това кравите, които произвеждат мляко, като хранителен продукт, не трябва да показват признаци на общи здравословни проблеми.

Правят се редовни месечни инспекции на стадото, за да се провери здравето на вимето. Ако има подозрение, че животно има инфекция на вимето, е необходимо индивидуално изследване, за да се определи как да се лекува то или да се установи дали  страда от хронична инфекция или е устойчиво на лечение.

Идентификация на животните и регистър на фермата

Нормативните разпоредби постановяват, че производителите на мляко трябва да поставят две ушни марки на всяка крава. Съгласно заповедта за движение на добитъка, всеки производител  също трябва да води регистър на фермата. Всички промени в стадото трябва да се записват в официалната база данни за идентификация и произход .

Производство и съхранение на мляко

Доилните зали трябва да имат достатъчно осветление и вентилация. Доилното оборудване, балоните и цистерните за охлаждане трябва да се обслужват редовно. Има специфични хигиенни изисквания за доене, които трябва да се спазват от доилния персонал. Млякото трябва да се охлажда и съхранява по начин, който гарантира, че няма да се повлияе неблагоприятно.

фураж

Има специални изисквания относно закупуването и използването на фуражи.

Производителите на мляко могат да използват само закупени фуражи (комбинирани и груби фуражи) от производители и търговци, които спазват споразумение въз основа на националното стандартно рамково споразумение за фуражи.

Храната се тества за нежелани вещества в рамките на програми за мониторинг, извършвани от официални органи и други институции. Всяка доставка на фураж също трябва да бъде документирана от производителя на мляко със сертификати за доставка, фактури или други доказателствени елементи.

Ветеринарни лекарствени продукти

Производителите на мляко трябва ясно да идентифицират всички говеда, които са били третирани.Млякото се проверява редовно за инхибитори (няколко пъти месечно) и всички производители на мляко извършват свои собствени проверки във фермата с помощта на ветеринарен лекар.

Производителите на мляко също трябва да записват всяко животно лекувано от ветеринарния лекар. В документа се отбелязва също, че мандрите трябва да извършват редовни химични анализи на млякото или млечните продукти. Общи проверки и индивидуален тест за проверка на вещества (остатъци и замърсители), които са вредни или биха могли да доведат до нежелани промени в органолептичните свойства на млякото или млечния продукт.

Стандартът е динамична система, която непрекъснато се усъвършенства, за да включва нови констатации и изисквания и ще се актуализира на всеки три години.

Източник: DW

 

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here