Какво не се прие по Наредба 3

0

време за четене: 2,5 минути

В материала

НАРЕДБА 3- Обществено обсъждане

ви запознахме с предложенията, които бяха приети по отношение на Наредба 3  – ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА  ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ, през настоящата година.
От направените 16 предложения и допълнения, категорично е прието едно и ще бъде допълнено в Наредбата – на НСГБ и още две предложения са приети  по принцип.

Какви предложения от страна на организациите не бяха приети:

Предложение от Професор Дойчо Димов:

Считаме, че така заложени, някои текстовете на алинеи и точки на чл. 23 от Наредбата, отнасящи се до правото на подпомагане на овце-майки под селекционен контрол, имат дискриминационен характер по отношение на изискваният минимален брой овце-майки. От експертна гледна точка заложеният минимален брой 50 овце-майки, допустими за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане не е издържан  и  представлява  бариера  пред   целите   и  задачите  на развъдните организации за овце от български местни породи овце с рисков статус „застрашени и уязвими“.
В тази връзка Ви предлагаме да вземете под внимание следните предложения за изменения и допълнения относно на Наредба 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.
Към чл. 23. ал. 1-ва, да се създаде нова т. 3, в която за овце-майки от местни (автохтонни) породи с рисков статус „застрашени“, съгласно приложение № 7, минималният брой овце от една порода в 1 стадо /земеделски производител/ допустими за подпомагане да е 20 овце-майки!

Развъдните програми на „застрашени“ местните породи овце и кози включват развъдни практики за поддържане на генетичното разнообразие, което изисква в стадата включени в развъдните програми да се използват за естествено  заплождане по-голям брой кочове, действащи в малки стада. От развъдна гледна точка малките стада предоставят много и големи предимства за съхранение на застрашените местни породи овце и улесняват изпълнението на одобрените им развъдни програми.

  1. Заложеният минимален брой 50 овце-майки, който засяга повечето от местните породи с рисков статус „застрашени“ ще дискриминира регистрирани земеделски производител с малки стада от 20-40 овце, които понастоящем са членове на развъдни асоциации за местни породи овце и стриктно спазват развъдната програма, а така също и по-големи стада, с които се започва развъдна дейност и в които чистопородните животни са под 50. Развъдната стойност на овце и кочове зависи от определени качества на животните, а не от размера на стадото, поради което считаме определеният минимален брой 50 овце-майки за сериознапречка за ефективна развъдна дейност с местни породи!
  2. В някои стада овцете (с над 100 овце-майки) на млади или нови фермери има не голям брой животни (под 50), с ясна породна принадлежност към местна порода, но земеделските производители са подписали договори за развъдна дейност по определена развъдна програма, по която стадото ще се развива в посока към избраната от тях порода.
  3. Към настоящият момент ограничението от минимум 50 овце-майки ще демотивира новите членове в развъдните асоциации за местни породи овце и кози и ще ги дезориен тира при избора им на подходяща за тях порода, и ще ги насърчи към „не добри” развъдни практики.
  4. Предлаганото допълнение на чл. 23, няма да предизвика утежняващи икономически обстоятелства относно прилагането на схемата за директни плащания, тъй като засяга сравнително малък брой земеделски производители.

Не се приема.

Мотиви: Проектът отразява промените в схемите за обвързана подкрепа, дискутирани с представители на браншовите организации в сектор „Животновъдство“ през юли 2019 г. Предложението касае промяна в нотифицираните пред ЕК на 1 август 2019 г. условия за подпомагане по горепосочените схеми, с оглед което предполага широка обществена дискусия при следващи дебати по евентуални промени в схемите за обвързано подпомагане.

 Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here