МЗХГ: Въпроси и отговори

0

време за четене: 2 минути

Някои знаят, други не знаят. Във всяка област има изграден Консултативен съвет по животновъдство. Съвети, които трябва на местна почва да помагат за решаването на наболели въпроси в животновъдството. В някои области, съветите са доста активни и въпроси, на които не могат да намерят отговори, ги задават на МЗХГ.


 • Действащ договор за предоставяне на ветеринарномедицински услуги, сключен по чл. 137а или 137б от ЗВМД между стопанина и регистриран ветеринарен лекар (РВЛ), за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
 • Действащ договор, сключен по чл. 137а или 137б от ЗВМД между стопанина и РВЛ за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и други, свързани с тях дейности;
 • Актуално удостоверение за регистрация на животновъдния обект по реда на чл. 137 от ЗВМД;
 • Документи, удостоверяващи извършено подходящо обучение на персонала на обекта относно изпълнението на изискванията на Наредба № 44 от 20.04.2006 г;
 • Становище за първоначална категоризация на животновъдния обект, съгласно Регламент 853/2004 относно качество на млякото и Наредба № 2 от 23.02.2017 г.;
 • Приемо-предавателни документи за транспорт на сурово мляко;
 • Информация за резултатите от средно-геометрични стойности за изследване на сурово краве мляко, съгласно Наредба № 2 от 23.02.2017 г.;
 • Документи от извършените проверки на обекта, животните или продуктите от животински произход;
 • Дневник по образец, в който РВЛ вписва проведените лечебно-профилактични мероприятия и данни за използваните ветеринарномедицински продукти (ВМП), определен карентен срок и др.;
 • Документи с които е наложен карентен срок за използвани ВМП, и/или медикаментозни фуражи;
 • Рецепти от ветеринарен лекар с предписани дози за третиране на животни с ВМП и/или медикаментозни фуражи;
 • Предписания и разпореждания на ветеринарни лекари, свързани с прилагане на ветеринарномедицински контрол;
 • Списък на персонала, обслужващ обекта;
 • Документи, удостоверяващи изпълнение на програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяване с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони; или документи удостоверяващи изпълнението на сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси (нитратно уязвими зони, според вида на обектите, както и според общите изисквания на Наредба № 44 от 20.04.2006 г.).
 • Документи, удостоверяващи извозване от обособеното място за временно съхранение на тор и обеззаразяване на торови маси от животновъдния обект; или документи удостоверяващи изпълнението на сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси; или в някои случаи (едри, дребни преживни) върху терени извън регулация на населено място или на място, определено от местната административна власт, при наличие на официално разрешение (според вида на обектите, както и според общите изисквания на Наредба № 44 от 20.04.2006 г.);
  МЗХГ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here