Доклади на Световната конференция на Холщайн

0

Време за прочит: пет минути

Короновируса се оказа, че не прощава на никой. Не прости и най-мощната развъдна организация на говедовъдите – Холщайн. Световната конференция се отложи за следващата година за което ви информирахме чрез статията

Коронавирусът “победи” и Холщайн

За нас е интересно да се запознаем с Докладите, които щяха да се изнесат по време на конгреса. Да чуем новите постановки и си направим изводите къде сме ние в селекцията. Това ще разберете, като прочетете експозетата на някои от докладите..


Anna-Charlotte Doublet – Франция
Загуба на разнообразие в породата Холщайн
Развитието на генетичното разнообразие е оценено при бикове от Холщайн, родени между 2005 и 2015 г., като се използват няколко инбридингови показатели, като родословни данни и хомозиготност (брой и дължина). Това изследване подчертава ускорената загуба на разнообразие с началото на геномната селекция в резултат на намаляването на генерационните интервали. Както се очаква, геномната селекция също води до по-високи годишни генетични печалби. След това анализирахме до каква степен няколко стратегии за трансфер на ембриони могат да окажат влияние върху генетичното разнообразие и печалба. Ние също така планираме да идентифицираме геномни региони, участващи в генетичното натоварване, т.е. региони, отговорни за инбридинг депресия, за да се вземе предвид тази информация при геномните оценки в бъдеще и да се оцени въздействието на това включване върху генетичното разнообразие и печалба.


Ивет де Хаас – Холандия
Емисии на метана
Изменението на климата е нарастваща международна загриженост и е добре установено, че отделянето на парникови газове (ПГ) е допринасящ фактор. Засега в рамките на животинското производство има малко или никакво съгласувано усилие за дългосрочни развъдни стратегии за смекчаване на ПГ от преживните животни. През последните години бяха сформирани няколко консорциума за събиране и комбиниране на данни за генетична оценка. Областите на обсъждане на тези консорциуми се фокусират върху
(1) Какви са генетичните параметри за емисиите на метан (CH4),
(2) Какви прокси сървъри могат да се използват за оценка на CH4емисия
(3) Какви са перспективите за размножаване на животни с по-ниски емисии?

Прогнозните генетични параметри показват, че ентеричният CH4 е наследствен признак и че той е силно генетично свързан с DMI. Засега най-полезните прокси са свързани с приема на фураж, средно инфрачервените спектрални данни за млякото и концентрациите на мастни киселини в млякото. За да може да продължи напред с генетична оценка и класиране на животни за емисии на CH4, международното сътрудничество е от съществено значение за постигане на напредък в тази област. Сътрудничеството е не само по отношение на споделяне на идеи, опит и фенотипове, но и по отношение на постигането на консенсус по отношение на какъв фенотип да се събере и да изберете.


Кристин Баес – Канада / Швейцария
Фенотипизиране за ефективност на фуражите
Прилагането на нови геномни подходи за подобряване на устойчивостта е целта на много национални организации за отглеждане на млечни животни. Успоредно с това млекопроизводителите се стремят да повишат рентабилността, тъй като непрекъснато са изправени пред предизвикателства като промени в цените на фуражите и млякото. Храната представлява до 60% от променливите разходи за производство на мляко, а подобряването на ефективността на фуражите при млечните крави ще помогне за постигане на по-добри маржове в дългосрочен план. Въпреки че събирането на данни за приема на фураж за отделните млечни крави е скъпо и трудно, бързото развитие на новите технологии и прецизното отглеждане позволяват по-прецизно / автоматично измерване на съществуващи или нови характеристики. Стратегическото фенотипизиране на няколко хиляди генотипни животни е достатъчно за ефективна селекция в рамките на цяла популация.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here