Увеличаване на помощите за фермерите

0

време за прочит: 3 минути

В петък членовете на ЕП повишиха кризисната подкрепа, която държавите от ЕС скоро ще могат да изплащат на земеделските стопани и МСП от хранително-вкусовата промишленост от фонда на ЕС за развитие на селските райони.

 До 7000 евро за индивидуални земеделски стопани, до 50 000 евро за МСП в хранително-вкусовата промишленост

  • Еднократна сума, платима до 30 юни 2021 г., заявленията трябва да бъдат одобрени до 31 декември 2020 г.
  • Таванът за помощ нарасна до 2% от пакетите за програми за развитие на селските райони

Спешната мярка, одобрена в Парламента с 636 гласа „за“ срещу 21 „против“ и 8 „въздържал се“, ще позволи на държавите членки да използват европейските средства, останали от техните програми за развитие на селските райони, за да изплащат еднократна компенсация на земеделските стопани и малкия селски бизнес, особено засегнат от кризата с COVID-19. Тази целева подкрепа за ликвидност от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) трябва да им помогне да продължат бизнеса си.

Повече средства и време за извършване на плащания

Обезщетението, изплащано на най-засегнатите земеделски стопани, може да достигне 7000 евро, което е с 2000 евро повече от предложеното от Европейската комисия. Таванът за подкрепата за малките и средни предприятия (МСП) в хранителната промишленост трябва да остане на нивото от 50 000 евро, в съответствие с първоначалното предложение на Европейската комисия.

Сумата за финансиране на мярката за подпомагане на ликвидността следва да бъде ограничена до 2% от пакета за програми за развитие на селските райони във всяка държава членка, което представлява двойно увеличение в сравнение с първоначалното предложение на Европейската комисия.

Евродепутатите също така взеха решение да дадат повече време на държавите членки да отпуснат подкрепата. Те удължиха срока за плащания с 6 месеца – от 31 декември 2020 г. на 30 юни 2021 г., като заявленията за подкрепа ще трябва да бъдат одобрени от компетентните органи преди 31 декември 2020 г.

Следващи стъпки

Проектът за регламент, одобрен от членовете на ЕП и неофициално съгласуван от държавите членки, сега ще бъде представен на Съвета на ЕС за окончателно одобрение. След като бъде одобрен и от Парламента, и от Съвета, новият закон на ЕС ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС. Той ще влезе в сила веднага след това.

ЕК

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here