Наредба за подпомагане – COVID-19

0

Публикувана е  Наредба за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Обсъждането ще продължи  от 17.07.2020 г. до 31.07.2020 г. .
Всички предложения относно промяна или допълнения могат да се изпратят на адрес:
Email: IMarkovska@mzh.government.bg

По важните неща в Наредбата са :

Чл. 5 Допустими за подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1 са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.), които отговарят на поне едно от следните условия:

 1. Кандидатствали са за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020;
 2. Кандидатствали са и са одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г.
 3. Бенефициери са с действащ договор/ангажимент или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Чл. 8 (1) Не са допустими за подпомагане кандидати по чл. 3, ал. 1 т. 3 които:

 1. са осъдени с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
 2. са осъдени с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
 3. имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината на кандидата или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП);
 5. с акт на компетентен орган е установено, че:

а) са представили документ с невярно съдържание, с който доказва декларираната липса на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

 1. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
 2. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
 3. обявени са в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, или в процедура по ликвидация, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
 4. не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ.

(2) Основанията по ал. 1 т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват кандидата съгласно регистъра, в който е вписан кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

(3) Съответствието с изискванията по ал. 1 се доказват от кандидата с декларация съгласно Приложение № 3.

(4) Алинея 1 т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв

Чл. 14. (1) За кандидати по чл. 3, ал. 1, т. 1 еднократната финансова помощ е в размер на:

 1. 7. за овце и кози:
  а) от 10 бр. до 49 бр. – 500 лв.
  б) от 50 бр. до 99 бр. – 900 лв.
  в) от 100 бр. до 199 бр. – 1 800 лв.
  г) от 200 бр. до 299 бр. – 2 200  лв.
  д) от 300 бр. до 499 бр. – 3 000  лв.
  е) от 500 бр. до 999 бр. – 7 000 лв.
  ж) от 1000 бр. до 1999 бр. – 9 000 лв.
  з) над 1999 бр. – 13 500 лв.
 1. 8. за говеда:
  а) от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.
  б) от 10 бр. до 49 бр. – 1 500 лв.
  в) от 50 бр. до 99 бр. – 3 500 лв.
  г) от 100 бр. до 249 бр. – 9 000  лв.
  д) над 249 бр. – 13 500 лв.
 1. 9. за биволи:
  а) от 10 бр. до 49 бр. – 1 500 лв.
  б) от 50 бр. до 99 бр. – 4 500 лв.
  в) от 100 бр. до 200 бр. – 9 500 лв.
  г) над 200 бр. – 13 500 лв.

(2) Един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една от изброените дейности по ал. 1, но не повече от 7 000 евро.

Наредбата е публикувана на 15 страници и приложени още 35 страници с необходимите документи за попълване.

Всичко това може да намерите в приложения от нас файл.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here