Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 161 от 29.07.2020 г.

0

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Д Ъ Р Ж А В Е Н  Ф О Н Д  „З Е М Е Д Е Л И Е”

от 29.07.2020 г.

Решения по т. 1 от Протокола

1.Предоставя индивидуална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 2019/316 в размер на 37 034 лв. на Стоян Господинов Господинов  от Димитровград, обл. Хасково, за компенсиране на щети и пропуснати ползи, вследствие на загиналите по време на водопой през 2020 г. 28 едри преживни животни, в т.ч. 20 бр. крави, 1 бр. бик и 7 бр. телета, които са били регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ВетИС) на БАБХ;

2.Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни помощи“.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here