Д-р Дора Петлова: Информация за определяне на минимални изисквания към рециклирани отпадъчни води за напояване в селското стопанство и становище на Федералния институт за оценка на риска (BfR)

0
На 21 април 2020 г., Федералният институт за оценка на риска (BfR) публикува научно становище изготвено съвместно с учени от други два института в Германия – Julius Kuhn Institute (JKI) и Max Rubner Institute (MRI). В становището учените извършват оценка на рисковете за човешкото здраве от инфекциозни патогени, след консумация на сурови плодове и зеленчуци, напоявани с повторно използвани (рециклирани) отпадъчни води.
Eдно от основните заключения на авторите е, че е особено важно да се предотврати въвеждането на човешки патогени в хранителната верига, чрез рециклирани отпадъчни води.
В становището те отправят препоръки към консуматорите, за това как да се намалят рисковете от болести, причинени от патогенни бактерии, вируси и паразити, произтичащи от консумацията на сурови пресни плодове и зеленчуци.
1.Какво налага повторното използване на водата и въвеждането на минимални изисквания при използването й за напояване в селското стопанство
Според доклада на Европейската комисия относно прегледа на европейската политика спрямо недостига на вода и сушите , недостигът на вода се превръща във все по-голям проблем за много държави членки. Най-малко 11% от европейското население и 17% от територията му са засегнати от недостиг на вода. През лятото над половината от населението в средиземноморския регион е засегнато от недостиг на вода. (Източник: Европейска комисия ).
С цел да се предотврати недостигът на вода в Европейския съюз (ЕС), парламентът одобрява регламент за повторно използване на водата.
Новият регламент определя за първи път минималните изисквания на европейско ниво за използването на рециклирани води (т.е. пречистените отпадъчни води от градски пречиствателни станции) за селскостопански цели по безопасен начин, защитавайки хората и околната среда. Той е приет без гласуване на откриването на пленарната сесия.
Новите правила имат за цел да гарантират по-широко използване на пречистените отпадъчни води с цел ограничаване на използването на вода от водни обекти и подземни води. Понижаването на нивата на подземните води, основно поради напояването в селското стопанство, но също и във връзка с промишленото използване и градското развитие, е една от основните заплахи за водната среда на ЕС.
Приетите мерки влизат в сила на двадесетия ден след публикуването им на 25.05.2020 г. в Официалния вестник на Европейския съюз и се прилагат три години след влизането им в сила (т.е. от 26.06.2023 г.) .
2. Становището на учените
В хода на обсъждането на новите изисквания за повторното използване на водата, учени от три немски института изготвят становище свързано с рециклирани отпадъчни води и предпазване на пресните плодове и зеленчуци от бактериални патогени.
Основни акценти от становището
Авторите посочват, че в резултат на климатичните промени засягащи Германия и Европа, следва да се очаква увеличаване на използването на рециклирани отпадъчни води за напояване на растенията, включително на предназначените за готови за консумация култури. Поради това, на равнище ЕС се изготвят съответни изисквания за водата, използвана за напояване.
В тази връзка BfR работи съвместно с другите два немски института, за да анализира последните научни открития относно появата на някои бактериални патогени в рециклираните отпадъчни води, а също и в плодовете и зеленчуците. Установено е, че поради здравните ползи от плодовете и зеленчуците, повечето хора, а дори и индивидите особено чувствителни към инфекции пренасяни с храна, ги консумират или сурови или само след минимална обработка на храната.
Целият материал можете да прочетете ТУК:

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here