ДЕЙСТВАЩИ ЗАКОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Закон за опазване на селскостопанското имущество
Закон за арендата в земеделието
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Закон за селскостопанската академия (загл. изм. – дв, бр. 43 от 2008 г.)
Закон за генетично модифицирани организми
Закон за фуражите
Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
Закон за горите
Закон за ограничаване изменението на климата
Закон за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане (дв, бр. 105 от 2006 г.)
Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни
Закон за подпомагане на земеделските производители
Закон за животновъдството
Закон за енергетиката
Закон за ветеринарномедицинската дейност
Закон за защита на потребителите
Закон за държавните помощи
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Закон за корпоративното подоходно облагане
Закон за инспектиране на труда
Закон за българската агенция по безопасност на храните
Закон за енергията от възобновяеми източници
Закон за виното и спиртните напитки
Закон за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица (дв, бр. 95 от 2006 г.)
Закон за марките и географските означения
Закон за кадастъра и имотния регистър
Закон за опазване на околната среда
Закон за акцизите и данъчните складове
Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз (загл. изм. – дв, бр. 99 от 2013 г.)
Закон за почвите
Закон за защита на растенията
Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
Закон за патентите и регистрацията на полезните модели (загл. изм. – дв, бр. 64 от 2006 г., в сила от 09.11.2006 г.)
Закон за държавната собственост
Закон за водите
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. – дв, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. – дв, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.)
Закон за лова и опазване на дивеча
Закон за сдружения за напояване
Закон за измерванията
Закон за биологичното разнообразие
Закон за посевния и посадъчния материал
Закон за пчеларството
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Закон за центъра за оценка на риска по хранителната верига
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (загл. изм. – дв, бр. 14 от 2015 г.)
Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (загл. изм. – дв, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.)
Закон за опазване на земеделските земи
Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Закон за защитените територии
Закон за движението по пътищата
Закон за храните
Закон за защита на животните
Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here