Земеделски Институт – Стара Загора

0

Земеделският институт е създаден с указ на цар Борис III през 1942 г. и е правоприемник на Депото за добитък край града, създадено през 1899 година.

Институтът има 3 научни отдела:

 • Развъждане и технологии в говедовъдството.
 • Развъждане и технологии в овцевъдството
 • Развъждане и технологии в птицевъдството и зайцевъдството

Лабораторният комплекс на Института включва 6 лаборатории по:

 • качество на мляко и млечни продукти;
 • качество на води и почви;
 • микробиология на води, почви;
 • фуражи и храни;
 • вълнознание;
 • ембриотрансфер.

В научно – експерименталната база, включваща: говедовъдна ферма, овцеферма, птицеферма, зайцеферма, фуражен цех, млечен цех (Млекопреработвателно предприятие) и опитно поле по растениевъдство, се извършват научно -изследователска, експериментална и съпътстваща дейност.

Основни направления на научните изследвания

Дейността на Земеделския институт е в областта на: селекция и развъждане на селскостопански животни, хранене и фуражи, опазване на околната среда, технологии на отглеждане, качество и безопасност на храните, икономика и мениджмънт.

Развъждане и селекция на селскостопански животни:

 • разработване н а иновативни методи за оценка на генетичната и фенотипна вариабилност; на хетерозиса и комбинативната способност; на икономическите тегла на основните продуктивни признаци при селскостопанските животни;
 • интродуциране на специализирани високопродуктивни породи говеда, овце, зайци и птици;
 • създаване и изпитване на различни схеми за интензификация на репродуктивния процес при различни видове селскостопански животни;
 • разработване на методики за мониторинг на генетичните ресурси;
 • създаване на линии кокошки и пуйки, подходящи за биологично производство;
 • разработване на система от иновативни подходи в селското стопанство, гарантиращи устойчивост на аграрния сектор.

Фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на опазване на околната среда:

 • разработване на системи за хранене с цел намаляване на газовите емисии от преживното животновъдство;
 • управление на торовите маси.

Хранене на селскостопански животни:

 • използване на нови протеинови източници и фуражни добавки като алтернатива на антибиотичните вещества.

Качество и безопасност на храни от животински произход:

 • разработване на функционални храни.

Продукция и услуги, които се предлагат

Земеделският институт в Стара Загора предлага:

 • генетичен материал от породи кокошки, пуйки, зайци, говеда и овце за подобряване икономическата ефективност на съществуващите в страната генетични структури;
 • анализи за химичен състав на сурово краве, биволско, овче и козе мляко;
 • анализ на качеството и хранителната стойност на фуражите и фуражните добавки;
 • обучение на земеделски производители – краткосрочни и дългосрочни курсове;
 • консултантски услуги;
 • разработване на проекти по различни програми;
 • рансфер на добри производствени земеделски практики.

Земеделски институт – Стара Загора е разположен в Централна Южна България, на 8км югоизточно от Стара Загора. Началото си води от Депото за добитък край Стара Загора, създадено през 1898г. Наследник е на първия институт по животновъдство, създаден с указ на цар Борис ІІІ от 16.02.1942г. Смело можем да твърдим, че тук е поставено началото на животновъдната наука в България.

В своята вековна история Институтът и неговите сътрудници имат значителни научни и обществени приноси в областта на породообразуването и поддържането на генетичната структура в областта на говедовъдството, овцевъдството и птицевъдството. Резултат от дейността и усилията на научния колектив в ЗИ е създаването и усъвършенстването на Българското кафяво, Черношарено говедо, Тракийската тънкорунна и Синтетична млечна породи овце, за които Институтът е собственик на сертификати.

Научен колектив от Земеделски институт разработи и внедри още през 1990г. система за оценка генетичната стойност на кравите и биците от националната популация по продуктивните и линейно-описателни признаци, съобразно методичните постижения в страните с развито говедовъдство. Благодарение на това получените развъдни оценки у нас са съпоставими с тези от страните с развито животновъдство. От 1996г. България е член на INTERBULL и ICAR със значителен принос на научните сътрудници от Института. Земеделски институт е обособен като резерват за съхранение и подобряване на българските говеда, овце, зайци и птици, като целта е чрез прилагането на съвременни методи на селекция да бъде генериран нов потенциал за ефективно генетично структуриране на популациите.

В Института се съхраняват стада от породите говеда – Българско кафяво, Българско черношарено и Симентал, както и от породите овце – Ил дьо франс,  Шароле, Тракийска тънкорунна и Местна старозагорска. Основната дейност на Института е съхраняване на генофонда на породи говеда, овце и птици. През тежките години на преходния период единствен в страната запази своите стада от говеда, овце и птици. Независимо от трудностите колективът съхрани и поддържа единственото до 2003г. месодайно стадо в България от породата Ил дьо франс.  През 2003г. за първи път у нас бяха внесени животни от породата Мутон Шароле от Франция.

В Земеделски институт  през 2002г се постави началото на промишленото отглеждане на зайци бройлерен тип с вноса от Италия на 600 майко от породите Бял новозеландски и Калифорнийски. В процес на създаване са изходни линии кокошки от трите продуктивни направления – яйценосно, бройлерно и общоползвателно, както и изходни линии за получаване на бройлерни пуйчета.

Отглежданите в Земеделски институт елитни животни говеда, овце, птици и зайци послужиха за създаването на стотици частни стопанства на територията на цялата страна.  Само тук фермерите могат да  получат необходимата им помощ по отношение проектирането, строителството и реконструкцията на  наличния сграден фонд. Земеделски институт разработва научни проекти за производство на качествена продукция от животновъдството, съобразно изискванията на ЕС и за подпомагане на селскостопанските производители в областта на говедовъдството, овцевъдството, птицевъдството и поливното земеделие.

Източник:  www.szinstitute.bg

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here