1 част: SOFT-AGRO.COM / Удължаване на периода на отелване – алтернатива за високопродуктивните крави?

Продължаваме да публикуваме материали свързани с различните проблеми на кравите за мляко.

С любезното съдействие на г-жа Елена Бабенко, Govedovad.com представя съвместният проект със SOFT-AGRO.COM,
който продължаваме с материала:

Удължаване на периода на отелване – алтернатива за високопродуктивните крави?

Осеменяване на кравата – възможно най-рано – в миналото това е била основната цел на скотовъдите, що се отнася до темата за размножаването. Смятало се е, че някой, чиито животни са останали незаплодени до 100-ия ден на лактацията, или който е имал период между телетата по-дълъг от 400 дни, прави нещо нередно по отношение на размножаването.

Въпреки тези цели, с увеличаване на производството на мляко, и разходите за осеменяване се увеличават. Но дали тази тенденция показва липса на управленски умения сред фермерите или, че целите ни за възпроизводство на високодоходните крави просто вече не са от значение.

ПОЛЗИ ОТ РАННАТА БРЕМЕННОСТ

Предимствата на ранната бременност са очевидни: кратките интервали на отелване осигуряват повече телета и по-висока млечност, тъй като се достигат повече върхове на кривата за лактация през същия период от време, отколкото при по-дълъг период на отелване. Това увеличение на производителността увеличава пределния доход на глава и насърчава фермерите да осеменяват кравите си по-рано и по-рано.

ПРОБЛЕМИ В НАЧАЛОТО НА БРЕМЕННОСТТА

Въпреки това фермерите трябва да се справят с по-сериозни пробле-ми с плодовитостта, тъй като е по-трудно за една високодобивна крава да забременее отново в началото на лактацията, поради нейният отрицателен енергиен баланс. Цената на осеменяването на глава продължава да расте и използването на хормонални програми се превръща в стандарт за много ферми.

В допълнение към проблемите с плодовитостта, по-честото отелване води до все по-голям брой метаболитни заболявания, тъй като отелването е период на високи рискове и се повтаря все по-често в същия интервал от време. Освен това метаболизмът на високодобивните крави е по-стресиран, тъй като отрицателният им енергиен баланс продължава по-дълго и е по-изразен. Това от своя страна води до повече метаболитни нарушения, по-често използване на лекарства и по-високи ветеринарни разходи.

Следващият проблем е много високата млечност, надвишаваща 20 литра на ден, до осеменяване на животните. Последица от тази висока производителност е повишената употреба на антибиотици, тъй като много крави, когато са започнали без антибиотични лекарства, ще имат твърде висок риск от инфекция на вимето.

Продажбите на телета от Холщайн отдавна се поддържат под 100 евро, а слабите телета често напускат фермата без доходи. За фермерите отглеждането на телета е по-скоро загубен бизнес, отколкото източник на доход, тъй като разходите за заместител на мляко, ветеринарен лекар и тяхната собствена работа надвишават приходите от продажбата на телета.

И фактът, че кравите раждат телета още по-често, продължава да увеличава ценовия натиск на пазара за телета, тъй като повече от тях се раждат, отколкото има търсене. Това намалява стойността на телетата. Докато по-високи приходи от продажбата на телета могат да бъдат постигнати чрез използването на сперма от едър рогат добитък, високото телесно тегло при телета представлява риск за здравето за някои крави. Но можем да предположим, че в бъдеще пазарът на кръстосани телета ще бъде наситен.

Друга последица от ранното осеменяване е намаляването на продължителността на живота, тъй като млечните крави са принудени да напуснат фермата преждевременно поради безплодие или метаболитни нарушения. Причината за това може да е, че кравите се осеменяват от 42-ия ден на лактацията, но по това време имат много отрицателен енергиен баланс поради високата млечност. Следователно производството на хормони е недостатъчно и има малък шанс кравата с високо производство да забременее отново преди 100 дни лактация.

Някои крави с висок добив често имат 2 до 3 осеменявания, тъй като кравата няма физиологичен шанс да забременее. Но в резултат на това тази крава отива на клане заради нейното „безплодие“, въпреки че всъщност изобщо не е безплодна.

Високата вероятност от метаболитни заболявания или мастит поради краткия интервал между отелването също намалява продължителността на живота на кравата. Заедно с риска кравата да напусне стадото, фермерът също е принуден да изважда по-бързо болните животни, тъй като ветеринарните разходи са твърде високи.

Попълването на телета и юници има значително влияние върху скоростта на възпроизводство и следователно върху полезния живот на кравата. Ако фермерът има на разположение повече юници, поради по-краткия период между отелването, тогава е по-лесно да замени старата крава, въпреки че тя все още не трябва да напуска фермата.

Колкото по-късно се осеменява крава с много висока производителност, толкова по-малък е, така да се каже, „инхибиторния  ефект“ на бременността.

ПРЕДЕЛЕН ДОХОД

Въпреки че двете проучвания използват различни подходи, резултатите са сходни. Млечността  на доене на ден (при което в действителност се дои кравата) е една и съща, въпреки различните интервали на отелване. Съответно, с по-дълъг период между тялото, надвишаващ 400 дни, млечността на лактация е не само по-висока, но и годишният млечен добив с по-дълги лактации е по-висок, отколкото при по-кратките. Това се дължи на относително по-кратък сух период в годината с по-дълъг период между телата (Таблица 1).

Таблица 1. Млечност от една крава с продуктивност 10 000 kg с различна продължителност на междинния период

Мляко от една крава с продуктивност 10 000 kg с различна продължителност на междинния период
Междинен период <370 дни 371-400 дни 400-430 дни 431-460 дни > 461 дни
Средна продължителност на междинния период 365 385 415 445 470
Мляко на ден, кг 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8
Сух период, дни 50 50 50 50 50
Доене дни на лактация 315 335 365 395 420
Мляко на ден доене 315 318 321 324 326
Годишна производителност (мляко в кг / годишно) 10 . 332 10 . 430 10 . 529 10 . 627 10 . 693
Брутни приходи от мляко (в евро на година) 3 . 888,76 3 . 925,64 3 . 962,91 3 . 999,79 4 . 025,74

Въз основа на тези констатации за доходите от мляко, разходите за ремонт и всички други разходи и услуги, изчисленията на пределен доход могат да се използват за определяне на междуведомствения период с най-голямо финансово предимство (Таблица 2).

Таблица 2. Изчисляване на пределния доход от производството на мляко с различна продължителност на междуведомствения период, в евро на глава на година, включително ДДС.

Таблица: Изчисляване на пределния доход от производството на мляко с различна продължителност на междуведомствения период, в евро на глава на година, включително ДДС
Междинен период Класове по продължителност на междутеловите периоди
<370 дни 371-400 дни 400-430 дни 431-460 дни > 461 дни Означава
Пропорционален доход
Приходи от мляко 3.889 3.926 3.963 4000 4.026 3.961
Телец 106 сто 93 85 81 93
Крава за месо 279 257 240 228 214 243
Размер на дохода 4,274 4.283 4,296 4.313 4,321 4,297
Пропорционални специални разходи
Подмяна на стадото 533 491 458 435 408 465
Стърн 1.303 1,310 1.317 1,324 1.329 1.317
Осеменяване 77 60 51 45 38 54
Здраве 150 143 132 123 117 133
Енергия, вода, технологии 130 130 130 130 130 130
Консултации, застраховки 75 75 75 75 75 75
Смърт (3%) 36 36 36 36 36 36
% ставка върху биоактивите 48 48 48 48 48 48
Размер на специалните разходи 2,352 2,293 2247 2.216 2.181 2,258
Пределен доход 1.922 1 990 2.049 2.097 2.139 2.039

За това бяха формирани пет различни групи животни с различни периоди на отелване, които варират от една година (365 дни) до 470 дни между отелването. Оценката се ръководеше от метода на Rudolfi (2012).

За да може да се направи сравнение, нетната цена на млякото от 34 евроцента е взета като основа за изчисляване на приходите. Поради по-високата степен на плодовитост и повторно осеменяване, по-високи доходи за телета и по-възрастни крави се отчитат за по-кратки междуведомствени периоди, но разходите за повторно осеменяване, осеменяване и ветеринарни услуги са в пъти по-високи от тези за последната група.

Поради по-високия доход от мляко и по-ниските разходи за заместване, осеменяване и ветеринарна медицина, може да се види, че колкото по-дълъг е периодът на отелване на крава с висока производителност, толкова по-висок е пределният доход на крава годишно. Тъй като останалите постоянни разходи остават същите, независимо от интервала на отелване, фермерът може да увеличи печалбата чрез удължаване на интервала на отелване.

Следва продължение …

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here