Парламентарен контрол относно осигуряване на условия за нормално протичане на есенната сеитба в основни зърнопроизводителни райони

0

Отговор на питане от Светла Бъчварова, Георги Стоилов, Даниел Йорданов, Добрин Данев, Николай Бошкилов, Румен Георгиев, Цветан Топчиев и Николай Пенев – народни представители от ПГ „БСП за България“ относно осигуряване на условия за нормално протичане на есенната сеитба в основни зърнопроизводителни райони

На сайта на Министерство на земеделието и храните е публикуван доклада на Селскостопанска академия, където са изведени данните за средните добиви и тяхното намаление или увеличение спрямо средните добиви за последния 5 годишен период. В област Добрич средните добиви на пшеницата са по-малко с 68% спрямо последните 5 години, Варна – 49%, Сливен – 47%, Бургас – 46%, Ямбол – 40%, Силистра – 39%, Шумен – 37%. В останалите области средно намаление на добивите в с под 20%.

 Анализирането на агрометеорологичните данни в областите с най-голямо отрицателно отклонение на добивите от пшеница през 2020 г. показва, че те са получени в резултат на комбинация от следните фактори:

  • крайно недостатъчно валежи през есенно-зимния период и задълбочаваща се суша до навлизане на културите в стопанска зрелост;
  • високи средни дневни и абсолютни максимални температури през зимните месеци;
  • възвратни мразове при настъпване на фаза вретенене;
  • интензивни количества валежи във восъчна зрелост.

Картината е усложнена освен от натрупването на много видове стрес и от взаимодействия с технологични решения и сортов състав.

В публичния доклад, качен на сайта на Министерство на земеделието, храните и горите, може в детайли да се запознаете с останалите показатели, по време на целия период на развитеие нна посевите, като влагозапасеност, като температура и всичко друго, което обективно обосновава размера на получените добиви.

По отношение на царевицата и слънчогледа, все още жътвата не е приключила. Всички оперативни данни, които са налични за есенниците, ще бъдат публикувани, както и ще са налични тези за пролетниците. По оперативните данни, средният добив на слънчогледа 202 кг от дка.

При царевицата има повече време до приключване на жътвата. Там намалението спрямо средния добив от миналата година се движи между 25-28%. Ще видим на финала, тъй като има повече от 30% от площта, която все още се прибира. Средните добиви в реколтираните площи са съотносими към миналата година, така че смятам , че това намаление ще бъде компенсирано.

По отношение на следващите въпроси, направленията на финансово подпомагане по линия на държавните помощи на земеделските стопани – зърнопроизводители, компенсаторна помощ за пропаднали площи тази година ще е най-голяма за последните 5 години. По предварително изчисление, тя е в размер на 4,67 млн. лв., какъвто е и таванът. Очакваме на Управителният съвет на ДФЗ решението да бъде гласувано. Изчисленията са готови, обработени са протоколи за пропаднали близо 143 хил. дка площи, основните, от които са от сушата на зърнено-житни култури. Тази помощ ще бъде платена още в рамките на месеца, като решението ще го вземем другата седмица. По отношение на гарантиране използването на качествен посевен материал в растениевъдството, тази помощ също беше предоставена в размер на 1,2 млн. лв. За подпомагане за инвестиции бюджетът е 18,6 млн. лв. Помощта също беше достъпна и за зърнопроизводители.

Очаква се тази година държавните помощи под формата на данъчно облекчение да бъдат за около 40 млн. лв.

За акциза на газьола приемът приключи и очакваме плащане. Бюджетът по помощта е в размер до 84 млн. лв.

          При кредитирането направихме допълнение в досега познатата мярка за подкрепа. Отделихме ресурс в пъти по-голям – 15 млн. лв. и лихва в размер на 2%. Трикратно увеличихме ставката на дка, която могат да ползват земеделските стопани – 25 лв. на дка общо за семена и минерални торове.

По Програмата за развитие на селските райони във връзка с пандемията COVID -19 са подадени близо 900 заявления по подмярка 21.2 “Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2”. В момента правим изчисления, комуникираме и с браншовите организации, ще бъде предоставена и държавна помощ de minimis за компенсация от сушата там, където са под 80%, и които няма да бъдат включени в помощта за компенсиране за 100% пропаднали площи.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

МИНИСТЪР МЗХГ  – ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here