Тежко съвещание на Европейския съюз

0

време за прочит: 1,5 минута

Съветът на ЕС по земеделие и рибарство се среща днес и утре (19-20 / 10) с германското председателство, упражня-ващ силен натиск за премахване на изоставането от регламентите на новата Обща селскостопанска политика (ОСП).

Министрите ще обменят мнения относно реформата на общата селскостопанска политика (ОСП). Съветът ще се стреми да определи общ подход към трите регламента, предвидени в новата ОСП:

  • Регламент относно стратегическите планове на ОСП
  • Регламент относно общата организация на пазара (ООП)
  • хоризонтален регламент относно финансирането, управлението и наблюдението на ОСП

Текстовете ще дадат указания, които държавите-членки на ЕС трябва да следват, за да изготвят своите стратегически планове.

Очаква се министрите от ЕС да определят общия допустим улов (ОДУ) и квотите на държавите-членки за десетте най-важни търговски запаса от риба в Балтийско море за 2021 г.

Припомняйки, че продоволствената сигурност и продоволствената сигурност са приоритет на новата ОСП, основните цели на стратегията са:

  • осигуряване на устойчиво производство на храни, включително чрез значително намаляване на използването на пестициди и торове и увеличаване на биологичното земеделие
  • насърчаване на по-устойчиво потребление на храна и хранене
  • намаляване на загубата на храна и отпадъците
  • борба срещу измамите по хранителната верига във веригата на доставки

На срещата ще бъде обсъдена позицията на страните от Вишеград, както и на държавите: България, Хърватия, Естония, Латвия, Литва, Румъния и Словения, относно реформата на ОСП и споразумението за финансовата рамка 2021-2027.

Румънската делегация също така ще подаде искане за едногодишно отлагане на прилагането на Регламента за здравето на животните (2016/429), подписано от страните: Испания, Австрия, Белгия, България, Чехия, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, Малта, Полша и Словакия.

Ще бъде обсъдено и искането за допълнителни мерки за подкрепа на сектор говедовъдство относно Covid 19, съвместно подадено от Хърватия, Франция, Унгария, Латвия и Испания.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here