Въпросник за доставчици относно нелоялни търговски практики във веригата за доставки на селскостопански продукти и храни

0

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Във връзка с прилагането на Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти Европейската комисия ще провежда ежегодно проучване, за да оцени ефективността на мерките, които се предприемат от държавите-членки в контекста на директивата.

Началото на проучването се поставя с изходен въпросник, който има за цел да установи, какво е състоянието във веригата за доставки преди да бъдат приложени съответните национални мерки в отделните държави членки. В него се съдържат въпроси дали доставчиците са се сблъсквали с нелоялни търговски практики (НТП), от какво естество са те, дали съществуващото към момента законодателство е достатъчно, дали са запознати с директивата, дали ситуацията около Ковид е увеличил проявите на НТП и др.

Въпросникът ще бъде отворен за попълване във всички държави-членки до 31 януари 2021 г. на следния интернет адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UTPs_Baseline_Survey.

След приключване на изследването, резултатите в анонимен вид ще бъдат публикувани на адрес:

https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/FOODCHAIN_UTP/index.htm.

Във връзка с изложеното по-горе ЕК прикани държавите членки да разпространят въпросника сред възможно най-широк кръг от оператори.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here